Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 221 pozycja: 2266
Hasła:opłata targowa,inkaso

UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej, ustalenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 19 pkt 1, lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr112, poz. 654) uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości: 1) przy sprzedaży towarów pochodzenia przemysłowego i rolnego z pojazdu dwuśladowego - 10,00 zł; 2) sprzedaż naręczna artykułów pochodzenia przemysłowego - 7,00 zł; 3) sprzedaż naręczna artykułów pochodzenia rolnego - 4,00 zł; 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa . 2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Janinę Gejak 3. Ustala się od pobranej i rozliczonej w terminie opłaty targowej dla inkasenta prowizję wwysokości 30 % . 4. Inkasent będzie się rozliczał z pobranej opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy w co drugi poniedziałek miesiąca. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Traci moc uchwała Nr XXXI /136/08 Rady Gminy Nieborów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Myczka

Id: EKLYF-KFRBK-NRTBU-PFHRW-OEKRK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj., zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr CXXVII/351/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/320/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicom nazw: Alzacka i Nektarowa

 • uchwała nr XVII/319/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Kerna

 • uchwała nr XVII/318/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania ulicom nazw: Słoneczne Wzgórza, Dedala oraz Kalatówki

 • uchwała nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi w 2011 roku

 • uchwała nr XVII/297/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.