Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-11-10
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 325 pozycja: 3267
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XIII/111/11 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 30 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r.,  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.  1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52,  poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.  113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) w związku z art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) ? Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:  § 1. Nadaje  się  Statut  Gminnej  Przychodni  Zdrowia  w Andrespolu  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.  § 2. Uchyla  się  Uchwałę  Nr  LII/415/09  Rady  Gminy  Andrespol  z dnia  30  listopada  2009  roku  w sprawie  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Gminnej  Przychodni Zdrowia w Andrespolu.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrespol  Jan Woźniak

Id: IFYRG­SBGJZ­CJZDX­GRGYY­BPWCY. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XIII/111/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 września 2011 r. Statut Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu  działającej w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu zwana w skrócie GPZ działa na podstawie:  1) ustawy  z dnia  15  kwietnia  2011r.  o działalności  leczniczej  (Dz.  U.  z 2011  Nr  112,  poz.  654  )  zwanej  dalej  ?Ustawą??  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2008r. Nr 164, poz. 1027)?  3) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, w szczególności samodzielnych publicznych zakładów  opieki  zdrowotnej,  a także  samorządowych  jednostek  organizacyjnych  oraz  Uchwały  Rady  Gminy  Nr  VIII/73/99  z dnia  8 kwietnia  1999  roku  w sprawie  utworzenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Andrespolu?  4) niniejszego statutu.  § 2. GPZ  został  utworzony  Uchwałą  Nr  VIII/73/99  Rady  Gminy  Andrespol  z dnia  8 kwietnia  1999  roku  w sprawie  utworzenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Andrespolu  i działa  w formie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  i posiada  osobowość  prawną  na  podstawie  wpisu  do  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000012640.  § 3. Siedziba GPZ mieści się w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 125.  § 4. Nadzór nad działaniami GPZ sprawuje podmiot tworzący.  CZĘŚĆ II. CELE I ZADANIA  § 5. 1. GPZ  została  utworzona  i jest  utrzymywana  w celu  prowadzenia  działalności  leczniczej  polegającej  na  udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.  2. Podstawowym  zadaniem  GPZ  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w zakresie  podstawowej  i specjalistycznej opieki zdrowotnej. GPZ może wykonywać także świadczenia z zakresu rehabilitacji lekarskiej.  3. Cele i zadania GPZ realizuje na rzecz ogółu ludności.  CZĘŚĆ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ANDRESPOLU  § 6. W skład struktury organizacyjnej GPZ wchodzą następujące komórki i jednostki:  1) Działalności podstawowej?  a) poradnia(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  b) punkt szczepień,  c) gabinet zabiegowy,  d) poradnia Stomatologiczna,  e) poradnia Ginekologiczno­Położnicza,  f) poradnia Chirurgiczna,  g) poradnia Okulistyczna, 

Id: IFYRG­SBGJZ­CJZDX­GRGYY­BPWCY. Podpisany Strona 1

h) poradnia Neurologiczna,  i) poradnia Laryngologiczna,  j) pracownia diagnostyki obrazowej,  k) punkt pobrań materiału do badań,  l) dział (pracownia) fizjoterapii,  m) gabinety medycyny szkolnej,  n) poradnia(gabinet) pielęgniarki środowiskowo­rodzinnej,  o) poradnia(gabinet) położnej środowiskowo­rodzinnej,  p) transport sanitarny.  2) Działalności administracyjnej.  § 7. Sposób  i warunki  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  nieokreślone  w ustawie  lub  statucie  określa  regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora GPZ.  CZĘŚĆ IV. ZARZĄDZANIE GMINNĄ PRZYCHODNIĄ ZDROWIA  § 8. Organami GPZ są:  1) rada społeczna,  2) dyrektor.  § 9. Rada  Społeczna  jest  organem  inicjującym  i opiniodawczym  Rady  Gminy  w Andrespolu  oraz  organem  doradczym Dyrektora GPZ.  § 10. 1. Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje Rada Gminy w Andrespolu.  2. Rada Społeczna powoływana jest na 4?ry lata.  § 11. 1. Rada Społeczna składa się z 6?ciu osób, tj:  1) przewodniczący ? Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona?  2) 1 przedstawiciel wojewody.  2. W skład Rady Społecznej powołuje się po jednej osobie z każdej grupy sołectw:  1) Andrespol?Kraszew?  2) Wiśniowa Góra?Stróża?  3) Justynów?Janówka?  4) Bedoń Przykościelny?Bedoń Wieś?Nowy Bedoń.  3. Pracą Rady Społecznej kieruje jej przewodniczący.  § 12. Członek rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:  1) na jego własny wniosek?  2) na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej w razie:  a) zaniedbywania  obowiązków  członka  Rady,  w szczególności  w przypadku  powtarzających  się  nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady,  b) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu funkcji,  c) zatrudnienia tej osoby w GPZ,  d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  e) skazania  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  nieumyślne  przeciwko  życiu  i zdrowiu,  działalności  instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, 

Id: IFYRG­SBGJZ­CJZDX­GRGYY­BPWCY. Podpisany

Strona 2

f) podjęciu  funkcji  lub  zatrudnienia  mogących  pozostawać  w sprzeczności  z interesami  GPZ,  podmiotu  tworzącego lub organu, który wyznaczył danego członka.  § 13. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor GPZ.  2. W  posiedzeniach  mogą  uczestniczyć  ?  z głosem  doradczym,  przedstawiciele  samorządów  zawodów  medycznych, organizacji związkowych.  § 14. Zadania  Rady  Społecznej  określa  art.  48  ust.  2 Ustawy  z dnia  15  kwietnia  2011  roku  o działalności  leczniczej.  § 15. Rada Społeczna ma prawo do zbierania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.  § 16. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi GPZ przysługuje odwołanie do Rady Gminy za pośrednictwem  Przewodniczącego Rady Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Rady Społecznej.  § 17. Sposób  zwoływania  posiedzeń  Rady  Społecznej,  tryb  pracy  i podejmowania  uchwał  określa  regulamin  Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.  § 18. 1. GPZ kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.  2. Dyrektor  samodzielnie  podejmuje  decyzje  dotyczące  funkcjonowania  GPZ  i ponosi  za  nie  odpowiedzialność.  3. Dyrektor  jest  przełożonym  pracowników  oraz  reprezentuje  pracodawcę  w rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Pracy.  § 19. 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:  1) zastępcy dyrektora?  2) głównego księgowego?  3) pielęgniarki koordynującej.  2. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.  CZĘŚĆ V. GOSPODARKA FINANSOWA  § 20. 1. GPZ  jako  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach określonych w Ustawie.  2. GPZ  pokrywa  z posiadanych  środków  i uzyskiwanych  przychodów  koszty  i zobowiązania  na  zasadach  określonych w Ustawie.  3. GPZ  gospodaruje  samodzielnie  przekazanymi  w nieodpłatne  użytkowanie  nieruchomościami  i majątkiem  jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym.  4. Rachunkowość  zakład  prowadzi  w oparciu  o przepisy  ustawy  z dnia  29  września  1994  r.  o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).  § 21. Podstawą gospodarki GPZ jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  § 22. W celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, GPZ może prowadzić działalność gospodarczą  w zakresie ochrony zdrowia.  CZĘŚĆ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  § 23. W  sprawach  nieuregulowanych  w statucie  mają  zastosowanie  odpowiednie  postanowienia:  Ustawy  oraz  inne obowiązujące przepisy. 

Id: IFYRG­SBGJZ­CJZDX­GRGYY­BPWCY. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/293/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.

 • DZ. URZ. 2012.2869

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/349/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5333

  uchwała nr 172/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy w Andrespolu z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bedoń Przykościelny

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna w przychodni

  Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom?

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/96/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łęczyckiego

 • uchwała nr XII/92/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Łęczyckiemu oraz jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • uchwała nr XII/91/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 698/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2011r.

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Łd 695/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.