Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4006
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XVIII/91/2011  RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.  113,  Nr  117,  poz.  679,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  149,  poz.  887)  oraz  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,  z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr  96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października  2011 roku w sprawie średniej  ceny skupu żyta za okres pierwszych  trzech kwartałów  2011 r. (M. P. Nr 95, poz.  969) uchwala:  § 1. Średnią  cenę  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  roku  określoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  r.  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  roku  obniża  się  z kwoty  74,18  zł  za  1dt  do  kwoty  38,00  zł  za  1 dt  dla  celów obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2012.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Myczka

Id: NDKES­OEMPP­WZXVQ­CVTVQ­OVCBB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3069

  uchwała Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.318.3892

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz

 • uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zwolnień z opłaty i terminu jej płatności na 2012 rok

 • uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.