Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 4008
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVIII/94/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr  226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku  z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20  października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr  95, poz. 962) uchwala:  § 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności  od  wieku  pojazdu,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  oraz  jego  wpływu  na  środowisko  stawki  podatku  określa  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały?  2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od  liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr  2 do niniejszej uchwały?  3) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony  i poniżej  12  ton,  w zależności  od  wieku  pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr  3 do niniejszej uchwały?  4) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  stawki  podatku  określa  załącznik  Nr  4 do  niniejszej uchwały?  5) od  przyczepy  lub  naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku  rolnego,  w zależności  od  wieku  pojazdu,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  oraz  jego  wpływu  na  środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały?  6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku  rolnego,  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia  stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały?  7) od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz  jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

§ 3. Traci moc Uchwała NR LIX/282/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Myczka

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Wiek pojazdu  i dopuszczalna masa całkowita  ( w tonach )  Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  Powyżej 5,5 do 9 włącznie  Powyżej 9 i poniżej 12  Powyżej 10 lat  Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  Powyżej 5,5 do 9 włącznie  Powyżej 9 i poniżej 12  390,00 zł  490,00 zł  720,00 zł  440,00 zł  540,00 zł  770,00 zł  Stawka podatku (w złotych)  Spełnia normy czystości spalin EURO  lub posiada katalizator  Do 10 lat włącznie  370,00 zł  470,00 zł  670,00 zł  Pozostałe  420,00 zł  520,00 zł  770,00 zł 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  Stawka podatku (w złotych)  (w tonach)  Nie mniej niż  Mniej  Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub  niż  zawieszeniem uznanym za równoważne  Dwie osie  570,00 zł  670,00 zł  720,00 zł  770,00 zł  Trzy osie  770,00 zł  820,00 zł  870,00 zł  920,00 zł  1.090,00 zł  1.090,00 zł  Cztery osie i więcej  970,00 zł  1020,00 zł  1.120,00 zł  1.730,00 zł  1.730,00 zł  Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  670,00 zł  720,00 zł  770,00 zł  1.330,00 zł  820,00 zł  870,00 zł  920,00 zł  1.090,00 zł  1.650,00 zł  1.650,00 zł  920,00 zł  1.120,00 zł  1.730,00 zł  2.560,00 zł  2.560,00 zł 

12  13  14  15  12  17  19  21  23  25  12  25  27  29  31 

13  14  15 

17  19  21  23  25 

25  27  29  31 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Wiek pojazdu  i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  Stawka podatku (w złotych)  Spełnia normy czystości spalin EURO  lub posiada katalizator  Do 10 lat włącznie  Od 3,5 i poniżej 12  Powyżej 10 lat  Od 3,5 i poniżej 12  1.070,00 zł  1.170,00 zł  970,00 zł  1.070,00 zł  Pozostałe 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)  nie mniej niż  mniej  niż  Stawka podatku (w złotych) 

12  18  25  31  12  40 

oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za  równoważne  Dwie osie  18  770,00 zł  25  820,00 zł  31  870,00 zł  1.540,00 zł  Trzy osie i więcej  40  1.370,00 zł  1.850,00 zł 

Inne systemy zawieszenia  osi jezdnych 

820,00 zł  870,00 zł  1.040,00 zł  2.030,00 zł  1.850,00zł  2.660,00 zł 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita(w  tonach)  Stawka podatku (w złotych)  pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO  lub posiada katalizator  do 10 lat włącznie  Od 7 i poniżej 12  powyżej 10 lat  Od 7 i poniżej 12  420,00 zł  470,00 zł  370,00 zł  420,00 zł  Pozostałe 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  nie mniej niż  mniej  niż  Stawka podatku ( w złotych ) 

12  18  25  12  28  33  38  12  38 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne  Jedna oś  18  570,00 zł  25  620,00 zł  670,00 zł  Dwie osie  28  670,00 zł  33  740,00 zł  38  970,00 zł  1.270,00 zł  Trzy osie i więcej  38  820,00 zł  1070,00 zł 

Inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  620,00 zł  670,00 zł  720,00 zł  720,00 zł  970,00 zł  1.420,00 zł  1.820,00 zł  1070,00 zł  1.410,00 zł 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011 r.  

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita  Ilość miejsc do siedzenia  Stawka podatku (w złotych)  spełnia normy czystości spalin EURO  lub posiada katalizator  do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej  620,00 zł  670,00 zł  powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej  670,00 zł  720,00 zł  pozostałe 

mniejszej niż 30 miejsc  równej lub wyższej niż 30 miejsc  mniejszej niż 30 miejsc  równej lub wyższej niż 30 miejsc 

670,00 zł  720,00 zł  720,00  zł  770,00  zł 

Id: DAEZT­LIOGI­EUKDH­GLSAN­BEFPA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

 • uchwała nr XVIII/91/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • uchwała nr XV/65/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV/64/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XV/63/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.