Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/197/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-03-02
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 457
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR XLIII/197/10 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 , z 2010r nr 75,poz.474) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XL /185 /10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 lipca 2010r w w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego nr 280, poz.2301 ) w § 14 dokonuje się następujących zmian : 1) ust.1 otrzymuje brzmienie : ,, 1. Termin składania wniosków zawarty w § 6 ust. 2 nie dotyczy wniosków składanych o przyznanie dotacji w roku 2010 oraz w 2011 roku .? 2) dodaje się ust.3 w brzmieniu : ,,3. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2011 należy składać w terminie do 31 marca 2011roku.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Jerzy Łaski

Id: GNNDQ-LPIIS-QGBGV-BPCJD-SOGNJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 70/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.78

  uchwała nr VIII.68.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 18 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr L/467/10 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.229

  uchwała nr 444/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Miasta Żory

 • DZ. URZ. 2009.16.207

  uchwała nr 16/133/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LII/243/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr 22/IV/11 Rady Gminy Kluki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/V/07 Rady Gminy Kluki z dnia 14.02.2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody gminy

 • uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.