Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/245/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej drzewa uznanego za pomnik przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Miasta Zduńska Wola
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1192
Hasła:przyroda

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1192

UCHWAŁA NR XIX/245/12 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej drzewa uznanego za pomnik przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Spraw Terenowych II w Sieradzu uchwala się, co następuje: § 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczych i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się ochronę pomnikową jednej sztuki drzewa gatunku wiąz polny (Ulmus carpinifolia) - ustanowioną uchwałą Nr XXXIX/367/05 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zduńska Wola - o obwodzie pnia 385 cm mierzonego na wysokości 1,3 m, rosnącego na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 6, obręb 7, działka o nr ewid. gruntów 129/3. § 2. Wprowadza się zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXIX/367/05 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zduńska polegającą na skreśleniu pozycji nr 4. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola: Artur Stępień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2056

  uchwała nr LV/393/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1498

  uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.5533

  uchwała nr 66/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2161

  uchwała nr LV/1066/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010r. w sprawie zniesienia ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. 2012.3556

  uchwała nr XVII/27/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/241/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola

 • uchwała nr XIX/240/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli"

 • uchwała nr XIX/239/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

 • uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk

 • uchwała nr XII/98/2012 Rady Gminy Dmosin z dnia 5 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr X/77/2011 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.