Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/ 135/ 2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Powiatu w Bełchatowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1197
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1197

UCHWAŁA NR XVI/135/2012 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie 119.836.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki bieżące 108.209.686 zł, wydatki majątkowe 11.626.949 zł. § 2. Zmienia plan dotacji celowych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Olszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1197

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 2 250 200,00 0,00 0,00 2 250 200,00 2 250 200,00 0,00 0,00 2 250 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 1 571 300,00 0,00 0,00 1 571 300,00 1 571 300,00 0,00 0,00 1 571 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

1 600

2

3 Transport i łączność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

5 11 851 500,00 -100 000,00 100 000,00 11 851 500,00 11 301 500,00 -100 000,00 100 000,00 11 301 500,00 520 000,00 -100 000,00 0,00 420 000,00

6 4 381 500,00 -100 000,00 0,00 4 281 500,00 4 381 500,00 -100 000,00 0,00 4 281 500,00 520 000,00 -100 000,00 0,00 420 000,00

7 3 821 500,00 0,00 0,00 3 821 500,00 3 821 500,00 0,00 0,00 3 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 520 000,00 -100 000,00 0,00 420 000,00 520 000,00 -100 000,00 0,00 420 000,00 520 000,00 -100 000,00 0,00 420 000,00

11 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

15 7 470 000,00 0,00 100 000,00 7 570 000,00 6 920 000,00 0,00 100 000,00 7 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 7 470 000,00 0,00 100 000,00 7 570 000,00 6 920 000,00 0,00 100 000,00 7 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6610

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

470 000,00 0,00 100 000,00 570 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

470 000,00 0,00 100 000,00 570 000,00

470 000,00 0,00 100 000,00 570 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

750

Administracja publiczna

przed zmianą

13 106 203,00

13 076 203,00

12 770 203,00

9 184 733,00

3 585 470,00

0,00

306 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1197

zmniejszenie zwiększenie po zmianach 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 801 Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80120 Licea ogólnokształcące przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4307 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80195 Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

-1 000,00 0,00 13 105 203,00 300 000,00 -1 000,00 0,00 299 000,00 200 000,00 -1 000,00 0,00 199 000,00 39 073 724,00 -27 531,00 132 531,00 39 178 724,00 10 726 756,00 -16 000,00 120 000,00 10 830 756,00 59 200,00 0,00 120 000,00 179 200,00 235 600,00 -16 000,00 0,00 219 600,00 203 095,00 0,00 1 000,00 204 095,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 5 354 746,00 -11 531,00 11 531,00 5 354 746,00

-1 000,00 0,00 13 075 203,00 300 000,00 -1 000,00 0,00 299 000,00 200 000,00 -1 000,00 0,00 199 000,00 36 168 724,00 -27 531,00 132 531,00 36 273 724,00 10 726 756,00 -16 000,00 120 000,00 10 830 756,00 59 200,00 0,00 120 000,00 179 200,00 235 600,00 -16 000,00 0,00 219 600,00 203 095,00 0,00 1 000,00 204 095,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 449 746,00 -11 531,00 11 531,00 2 449 746,00

-1 000,00 0,00 12 769 203,00 300 000,00 -1 000,00 0,00 299 000,00 200 000,00 -1 000,00 0,00 199 000,00 29 400 041,00 -16 000,00 120 000,00 29 504 041,00 8 603 907,00 -16 000,00 120 000,00 8 707 907,00 59 200,00 0,00 120 000,00 179 200,00 235 600,00 -16 000,00 0,00 219 600,00 203 095,00 0,00 0,00 203 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 525 847,00 0,00 0,00 1 525 847,00

0,00 0,00 9 184 733,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 741 222,00 0,00 0,00 25 741 222,00 7 764 111,00 0,00 0,00 7 764 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 040,00 0,00 0,00 34 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213 647,00 0,00 0,00 1 213 647,00

-1 000,00 0,00 3 584 470,00 287 000,00 -1 000,00 0,00 286 000,00 200 000,00 -1 000,00 0,00 199 000,00 3 658 819,00 -16 000,00 120 000,00 3 762 819,00 839 796,00 -16 000,00 120 000,00 943 796,00 59 200,00 0,00 120 000,00 179 200,00 235 600,00 -16 000,00 0,00 219 600,00 169 055,00 0,00 0,00 169 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 200,00 0,00 0,00 312 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 774 099,00 0,00 0,00 5 774 099,00 2 116 649,00 0,00 0,00 2 116 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 985,00 0,00 0,00 127 985,00 6 200,00 0,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 300,00 0,00 0,00 57 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866 599,00 -11 531,00 12 531,00 867 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 866 599,00 -11 531,00 11 531,00 866 599,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 2 905 000,00

0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 905 000,00 0,00 0,00 2 905 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1197

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 1 515,00 1 515,00 0,00 0,00 267,00 267,00 673 283,00 -11 531,00 0,00 661 752,00 107 347,00 0,00 9 434,00 116 781,00 3 546 300,00 -104 000,00 0,00 3 442 300,00 352 000,00 -104 000,00

0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 1 515,00 1 515,00 0,00 0,00 267,00 267,00 673 283,00 -11 531,00 0,00 661 752,00 107 347,00 0,00 9 434,00 116 781,00 3 546 300,00 -104 000,00 0,00 3 442 300,00 352 000,00 -104 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 300,00 -104 000,00 0,00 3 442 300,00 352 000,00 -104 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 545 300,00 -104 000,00 0,00 3 441 300,00 352 000,00 -104 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 230,00 230,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 1 515,00 1 515,00 0,00 0,00 267,00 267,00 673 283,00 -11 531,00 0,00 661 752,00 107 347,00 0,00 9 434,00 116 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

85149

Programy polityki zdrowotnej

przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 1197

zwiększenie po zmianach 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 85395 Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4127 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4129 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4177 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4179 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4217 Zakup materiałów przed

0,00 248 000,00 352 000,00 -104 000,00 0,00 248 000,00 3 673 330,00 -7 260,00 7 260,00 3 673 330,00 123 700,00 -7 260,00 7 260,00 123 700,00 0,00 0,00 612,00 612,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 3 927,00 3 927,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00

0,00 248 000,00 352 000,00 -104 000,00 0,00 248 000,00 3 673 330,00 -7 260,00 7 260,00 3 673 330,00 123 700,00 -7 260,00 7 260,00 123 700,00 0,00 0,00 612,00 612,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 3 927,00 3 927,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00

0,00 248 000,00 352 000,00 -104 000,00 0,00 248 000,00 3 366 488,00 0,00 0,00 3 366 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 962 793,00 0,00 0,00 2 962 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 248 000,00 352 000,00 -104 000,00 0,00 248 000,00 403 695,00 0,00 0,00 403 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 65 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 082,00 -7 260,00 7 260,00 239 082,00 123 700,00 -7 260,00 7 260,00 123 700,00 0,00 0,00 612,00 612,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 3 927,00 3 927,00 0,00 0,00 693,00 693,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 1197

i wyposażenia

zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 270,00 270,00 105 145,00 -6 171,00 0,00 98 974,00 18 555,00 -1 089,00 0,00 17 466,00 1 481 885,00 -13 949,00 13 949,00 1 481 885,00 1 369 635,00 -13 949,00 13 949,00 1 369 635,00 109 800,00 -13 949,00 0,00 95 851,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 119 836 635,00 -253 740,00 253 740,00 119 836 635,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 270,00 270,00 105 145,00 -6 171,00 0,00 98 974,00 18 555,00 -1 089,00 0,00 17 466,00 1 481 885,00 -13 949,00 0,00 1 467 936,00 1 369 635,00 -13 949,00 0,00 1 355 686,00 109 800,00 -13 949,00 0,00 95 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 323 635,00 -253 740,00 139 791,00 108 209 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 431 635,00 -13 949,00 0,00 1 417 686,00 1 365 635,00 -13 949,00 0,00 1 351 686,00 109 800,00 -13 949,00 0,00 95 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 423 136,00 -134 949,00 120 000,00 94 408 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 935,00 0,00 0,00 808 935,00 796 935,00 0,00 0,00 796 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 763 623,00 0,00 0,00 60 763 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 700,00 -13 949,00 0,00 608 751,00 568 700,00 -13 949,00 0,00 554 751,00 109 800,00 -13 949,00 0,00 95 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 659 513,00 -134 949,00 120 000,00 33 644 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 504 140,00 -100 000,00 0,00 7 404 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 250,00 0,00 0,00 50 250,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275 399,00 0,00 0,00 3 275 399,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 270,00 270,00 105 145,00 -6 171,00 0,00 98 974,00 18 555,00 -1 089,00 0,00 17 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 960,00 -18 791,00 19 791,00 2 021 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 11 513 000,00 0,00 113 949,00 11 626 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 11 513 000,00 0,00 113 949,00 11 626 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

926

Kultura fizyczna

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

92601

Obiekty sportowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Wydatki razem:

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 1197

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012 r. ZMIANA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Plan dotacji na 2012 r. 7 438 380 520 000 420 000 100 000

z tego: podmiotowej przedmiotowej celowej Zmiana

Plan dotacji po zmianie 7 338 380 420 000 420 000 0

z tego: podmiotowej przedmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 2310 Drogi publiczne powiatowe Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Remont mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie

Nazwa jednostki Gmina Miasto Bełchatów Miasto Bełchatów

5 890 099 0

0 0

1 548 281 520 000 420 000 100 000

-100 000 -100 000 -100 000

5 890 099 0

0 0

1 448 281 420 000 420 000 0

OGÓŁEM:

7 504 140

5 955 859

0

1 548 281

-100 000

7 404 140

5 955 859

0

1 448 281

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 1197

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział Rozdział Paragraf 600 60014 6050 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Treść

Przed zmianą 7 470 000,00 6 920 000,00 6 450 000,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 4 200 000,00 4 050 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 470 000,00 95 000,00 95 000,00

Zmiana 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

Po zmianie 7 570 000,00 7 020 000,00 6 450 000,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 4 200 000,00 4 050 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 570 000,00 95 000,00 95 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E Bełchatów - Bogdanów (na odc. od Dobiecina do granic powiatu bełchatowskiego) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego Dochody własne jst Inne Przebudowa drogi powiatowej nr 1922E Zelów ? Kurów, na odcinku Pożdżenice ? Kurów Dochody własne jst Inne Przebudowa drogi powiatowej nr 4526E na odcinku od granicy powiatu bełchatowskiego do miejscowości Dąbrówki Kobylańskie Dochody własne jst Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Stawce w ciągu drogi powiatowej nr 1909E w miejscowości Roździn Dochody własne jst Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E na odcinku Kamień-Chabielice do drogi wojewódzkiej P483 - opracowanie dokumentacji projektowej Dochody własne jst Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni, poboczy i rowów do stanu poprzedniego w ciągu drogi powiatowej nr 1908E w miejscowości Magdalenów Dochody własne jst Inne 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1926 E w miejscowości Wola Wiązowa o długości ok. 450 mb. Dochody własne jst

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 1197

Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice ? przebudowa ulicy Czyżewskiego Dochody własne jst Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie Dochody własne jst 60095 6050 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk Dochody własne jst 710 71095 6060 Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego Dochody własne jst 750 75020 6060 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym do archiwizacji danych dla Starostwa Powiatowego Dochody własne jst Zakup oprogramowania dla platformy e Puap w Starostwie Powiatowym Dochody własne jst 754 75411 6060 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie Inne 801 80195 6050 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem odwodnienia terenu szkoły ZSP w Zelowie Dochody własne jst Przebudowa boiska przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie ? wykonawstwo robót Dochody własne jst

375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375 000,00 375 000,00 100 000,00 100 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00 2 905 000,00 2 905 000,00 2 905 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 2 905 000,00 2 905 000,00 2 905 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 1197

Przebudowa budynku szkoły I LO w Bełchatowie Dochody własne jst Rozbudowa sali gimnastycznej przy I LO w Bełchatowie Dochody własne jst Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 4 w Bełchatowie Dochody własne jst Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w ZSP nr 3 Dochody własne jst 852 85201 6050 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie odwodnienia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dochody własne jst 854 85403 6050 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły SOSW Dochody własne jst 85410 6050 Internaty i bursy szkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Bursy Szkolnej Dochody własne jst 900 90004 6300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kluki - Urządzenie terenów zieleni wraz z modernizacją istniejących zbiorników wodnych usytuowanych na działkach oznaczonych nr 731/1 i 732/2 w miejscowości Kluki Dochody własne jst Gmina Zelów ? Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Rewitalizacja terenu zieleni PATIO

1 225 000,00 1 225 000,00 500 000,00 500 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 116 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 812 000,00 352 000,00 352 000,00 40 000,00 40 000,00 142 000,00 142 000,00 18 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 225 000,00 1 225 000,00 500 000,00 500 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 116 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 812 000,00 352 000,00 352 000,00 40 000,00 40 000,00 142 000,00 142 000,00 18 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 1197

Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki ? IX etap Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Zieleniec przy ul. Tkackiej Dochody własne jst 90095 6300 Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Bełchatów ? Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Łękawie Dochody własne jst Gmina Drużbice ? Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach Dochody własne jst Gmina Drużbice ? Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Drużbice-Kolonia Dochody własne jst Gmina Kluki ? Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach Dochody własne jst Gmina Kluki ? Termomodernizacja budynku OSP w Parznie Dochody własne jst Gmina Rusiec ? Termomodernizacja budynku gminnego w Ruścu (Agronomówka) ? docieplenie ścian budynku Dochody własne jst Gmina Rusiec ? Termomodernizacja budynku gminnego w Ruścu (Wodomistrzówka) ? docieplenie ścian budynku Dochody własne jst Gmina Szczerców ? Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grudna Dochody własne jst 926 92601 6060 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych do prowadzenia ewidencji księgowej na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie Dochody własne jst Razem

18 000,00 52 000,00 52 000,00 100 000,00 100 000,00 460 000,00 460 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 513 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 113 949,00

18 000,00 52 000,00 52 000,00 100 000,00 100 000,00 460 000,00 460 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 13 949,00 11 626 949,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 1197

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/135/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2012 R.

w tym: Klasyfikacja wydatków strukturalnych Klasyfikacja (Obszar/ Katego(dział, ria/ Podkategoria rozdział) interwencji funduszy strukturalnych)

Planowane wydatki 2012 r. z tego:

Lp.

Projekt

Wydatki w okresie realizacji projektu

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego** Wydatki Razem z tego źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki pozostałe obligacje i kredyty ** Wydatki razem

Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 14 0 0 pożyczki obligacje i kredyty pozostałe

(6+7) 1 I 1.1 2 Wydatki majątkowe razem Program:................. Priorytet:.......................... Działanie:....................... nazwa projektu:......... ............ II 2.1. Wydatki bieżące razem Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.4 ? Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie ? studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni PsychologicznoPedagogicznych w województwie łódzkim XII. 72. 801, 80146 1 000 0 1 000 X 2 021 960 285 838 1 736 122 X 3 4 0 5 0 6 0 7 0

(9+13) 8

(10+11+12) 9 0 0 10 0 11 0 12

(14+15+16+17) 13 0 15 0 16 0 17

2 021 960

285 838

0

0

285 838

1 736 122

0

0

0

1 736 122

1 000

0

0

1 000

1 000

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 1197

2.2.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 ? Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych ? kluczem wejścia na lokalny rynek pracy XII. 73. 801, 80195 301 930 45 290 256 640 301 930 45 290 45 290 256 640 256 640

2.3.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 ? Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy ? kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie XII. 73. 801, 80195 138 097 20 715 117 382 138 097 20 715 20 715 117 382 117 382

2.4.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy ? kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie XII. 73. 801, 80195 176 072 26 411 149 661 176 072 26 411 26 411 149 661 149 661

2.5.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 ? Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 1197

Nazwa projektu: 1. Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej 2.6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII ? Promocja integracji społecznej Poddziałanie: 7.1.2 ? Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie nazwa projektu: Daj sobie szanse 2.7. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie nazwa projektu: Doradzam ? Pomagam III 2.8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3,1: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich nazwa projektu: Komputer oknem na świat ? kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Kluki 2.9. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3,1: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich nazwa projektu: E-gmina Szczerców ? kurs komputerowy 2.10. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

XII. 73.

801, 80195

250 500

37 575

212 925

250 500

37 575

37 575

212 925

212 925

XII. 71.

852, 85218

636 771

95 515

541 256

636 771

95 515

95 515

541 256

541 256

X . 65.

853, 85333

115 382

0

115 382

115 382

0

0

115 382

115 382

XI. 71

853, 85395

40 900

6 135

34 765

40 900

6 135

6 135

34 765

34 765

XI. 71

853, 85395

40 900

6 135

34 765

40 900

6 135

6 135

34 765

34 765

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 1197

Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji nazwa projektu: Krok po kroku do agroturystyki ? kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów 2.11. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Zaradni i Aktywni ? interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Bełchatowie OGÓŁEM (I+II) * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 80 854, 85403 278 508 41 777 236 731 278 508 41 777 41 777 236 731 236 731 XI. 71 853, 85395 41 900 6 285 35 615 41 900 6 285 6 285 35 615 35 615

X

2 021 960

285 838

1 736 122

2 021 960

285 838

0

0

285 838

1 736 122

0

0

0

1 736 122
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3996

  uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 10/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 marca 2012r.

 • uchwała nr 477/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

 • uchwała nr 476/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach

 • uchwała nr 391/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 • uchwała nr XIX/245/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej drzewa uznanego za pomnik przyrody


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.