Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Miasta Kutno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1199
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1199

UCHWAŁA NR XVII/183/12 RADY MIASTA KUTNO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? i lit. ?i? oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok: Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 3.102.177 zł (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.102.177 zł (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno: Jacek Sikora

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1199

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012 r. TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2011 r.

w złotych

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe z tego źródła finansowania Rok budżetowy 2012 6 4 725 256,00 dochody własne jst 7 1 131 314,00 kredyty i pożyczki 8 0,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub środki wymienione koordynująca wykonanie środki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i programu z innych źródeł* 3 u.f.p. 9 A. B. C.500 000 D. A. B. C.500 000 D. A. B. C. D. 10 11

1 1

2 600

3

4

5 15 279 736,00

60016 Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej, w tym:

3 093 942,00 Urząd Miasta Kutno

Budowa drogi w ulicy Południowej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno wraz z infrastrukturą Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702 (w tym: w 2008 r. - 36 600 zł, w 2009 r. 88 999 zł) Budowa i modernizacja dróg i chodników, w tym m.in.: ul. Limanowskiego, Staffa, Nowowiejskiej, Łubinowej, Konduktorskiej, 60016 Grunwaldzkiej, Bortnowskiego i chodnik w ul. Zbożowej, 3-ego Maja z parkingiem, zatoka parkingowa przed Cmentarzem Komunalnym na Kuczkowie 60016 Mała architektura - fontanna

1 493 698,00

600 000,00

100 000,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

13 786 038,00

4 125 256,00

1 031 314,00

0,00

3 093 942,00 Urząd Miasta Kutno

2

600

2 150 000,00

-1 850 000

2 150 000,00

-1 850 000

2 150 000,00

-1 850 000

A. B. 0,00 C. D. A. B. 0,00 C. D.

0,00 Urząd Miasta Kutno

3

600

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Urząd Miasta Kutno

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1199

4

630

63095

Rozbudowa baseballowego kompleksu turystyczno-rekreacyjnosportowego w Kutnie ? budowa Aquaparku

35 012 727,00

+1 930 000

4 530 000,00

+ 1 930 000

4 430 000,00

+ 1 930 000

0,00

A. B. C. D.

100 000,00 Urząd Miasta Kutno

5

700

Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobów komunalnych 70001 ZNM

500 000,00

500 000,00

500 000,00

A. B. 0,00 C. D. A. B. 0,00 C. D. 0,00 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

0,00

Zarząd Nieruchomości Miejskich

6

700

70005 Wykupy nieruchomości

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

7

700

70095 Budownictwo mieszkaniowe

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Urząd Miasta Kutno 0,00 Zarząd Nieruchomości Miejskich

8

750

75023

Modernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zakup komputerów i oprogramowania

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno Urząd Miasta Kutno Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

9

754

75495 Zakup samochodu dla Straży Pożarnej

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

10

754

75495 Monitoring Miasta

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

11

801

Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnospraw80101 nym poruszania się i komunikacji w SP Nr 9

100 000,00

+ 100 00,00

100 000,00

+ 100 000,00

51 177,00

+ 51 177,00

A. B. 0,00 C. 48 823,00 D.

+ 48 823,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

12

851

85154

Zakup sprzętu komputerowego, RTV, rekreacyjno-sportowego i edukacyjnego

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

A. B. C. D. A. B. C. D.

0,00 Urząd Miasta Kutno

13

851

Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do ratowania zdro85195 wia i życia pacjentów dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

1 656 906,00

1 656 906,00

1 656 906,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1199

14 852

85219

Modernizacja budynku oraz parkingu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

180 000,00

180 000,00

180 000,00

0,00

A. B. C. D.

0,00 Urząd Miasta Kutno

15 900

Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 90005 4.876.560 zł) (w 2009 r. 20 740 zł, w 2010 r. Gimnazjum Nr 2 2 076 990,71 zł, w 2011 r. Gimnazjum Nr 1 - 1 843 829,29 zł, w 2012 r. Gimnazjum Nr 3 - 935 000 zł) Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej, 90005 w tym: Przedszkole Miejskie Nr 16, Przedszkole Miejskie Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5

4 855 820,00

935 000,00

187 000,00

A. B. 0,00 C. D. A. B. 1 519 720 C. D. A. B. C. D.

748 000,00 Urząd Miasta Kutno

16 900

6 762 431,00

1 569 720,00

50 000,00

0,00

0,00

Urząd Miasta Kutno, ZGRK

17 900

90095 Dokumentacje techniczne

350 000,00

+ 50 000

350 000,00

+50 000

350 000,00

+ 50 000

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

18 900

90095 Rewitalizacja Parku Traugutta

657 475,00

- 107 525,00

657 475,00

- 107 525,00

657 475,00

- 107 525,00

A. B. 0,00 C. D. A. B. 0,00 C. D.

- 3 151 000,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

19 900

Budowa zbiornika retencyjnego na oś. Dybów - dokumentacja 90095 techniczna

100 000,00

- 3 651 000,00

100 000,00

- 3 651 000,00

100 000,00

- 500 000,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

20 921

Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Woje92109 wództwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ? 4 939 112 zł) (w tym z roku 2009 ? 213 500 zł) Modernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna

5 150 000,00

+250 000,00

2 450 000,00

+250 000,00

1 685 000,00 0,00

+250 000,00

A. B. C. D. A. B. C. D.

765 000,00 Urząd Miasta Kutno

21 921

92116

60 000,00

+ 60 000,00

60 000,00

+ 60 000,00

60 000,00

+ 60 000,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

22 921

Poprawa stanu substancji architektonicznej miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego (RPO WŁ na 92195 lata 2007-2013, 2011 r.: 22 140 zł, śr. wł. 3 321 zł; 2012 r.: 3 040 000 zł, śr. wł. 456 000 zł)

3 040 000,00

3 040 000,00

456 000,00

A. B. 0,00 C. D.

2 584 000,00 Urząd Miasta Kutno

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 1199

23 926

92601

Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie (kosiarka, siedziska)

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

A. B. C. D. A. B. C. D.

0,00 Urząd Miasta Kutno

24 926

92695

Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 4, Orlik 2012 przy Al. ZHP

440 000,00

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00 Urząd Miasta Kutno

Ogółem

79 855 095,00 27 104 357,00

17 744 872,00

0,00

2 068 543,00

7 290 942,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ?). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. D. Środki z prywatyzacji.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno: Jacek Sikora

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 1199

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012 r.

Dział Rozdział 853 85324

§

Nazwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszenie Zwiększenie 48 823 48 823 48 823

6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 900 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Ogółem zmniejszenie dochodów

3 151 000 3 151 000 3 151 000

-

3 151 000 3 102 177

48 823 -

Przewodniczący Rady Miasta Kutno: Jacek Sikora

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 1199

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012 r.

Dział 600

Rozdział Transport i łączność 60004 60016 Lokalny transport zbiorowy

Nazwa

Zmniejszenie 1 850 000 1 850 000 1 850 000 3 758 525 3 758 525 3 758 525 60 000 60 000 60 000 5 918 525 3 102 177

Zwiększenie 176 348 176 348 176 348 1 930 000 1 930 000 1 930 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 310 000 60 000 60 000 250 000 250 000 2 816 348 -

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe - inwestycje 630 63095 801 80101 900 90095 921 92116 Turystyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe - inwestycje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe - inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki majątkowe ? inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - inwestycje 92195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe ? inwestycje (Centrum Teatru, Muzyki i Tańca) Razem Ogółem zmniejszenie wydatków

Przewodniczący Rady Miasta Kutno: Jacek Sikora
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/511/10 Rady Miasta Kutno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Kutno z dnia 6 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  aneks Prezydenta Miasta Kutno; Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2009r. do porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Kutno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/596/10 Rady Miasta Kutno z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012

 • uchwała nr XVI/ 135/ 2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr 10/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 marca 2012r.

 • uchwała nr 477/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

 • uchwała nr 476/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.