Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy w Lgocie Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1200
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1200

UCHWAŁA NR XVII/103/2012 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c? i ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), ustawy z 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 25, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092 i Nr 234, poz. 1386) Rada Gminy Lgota Wielka uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012, zmienia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały i nadaje się mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej: Adam Bujacz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1200

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012 r. DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. 1

Dział 2

Rozdział 3

§ 4

Treść 5 Nazwa jednostki

Kwota dotacji (w zł) podmiotowa 6 przedmiotowa 7 celowa 8

Jednostki sektora finansów publicznych 1. 2. 921 801 RAZEM Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 3. 754 75412 2820 92116 80104 2480 2310

Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej Miasto Radomsko

64 000,00 0,00 64 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4 500,00 4 500,00

Nazwa zadania

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Wielkiej Zadanie w zakresie kultury fizycznej

0,00 0,00 0,00 64 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 70 000,00 270 000,00 274 500,00

4.

926 Razem Ogółem

92605

2360
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lgota Wielka,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/258/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/237/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lgota Wielka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/274/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/224/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012

 • uchwała nr XVI/ 135/ 2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr 10/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 marca 2012r.

 • uchwała nr 477/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.