Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1202
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1202

UCHWAŁA NR XVIII/76/2012 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2012 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet po zmianach wynosi: - dochody ogółem 9 876 061,00 zł, w tym: dochody majątkowe 5 000,00 zł, dochody bieżące 9 871 061,00 zł, - wydatki ogółem 12 540 856,14 zł, w tym: wydatki majątkowe 2 696 551,14 zł, wydatki bieżące 9 844 305,00 zł. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie: Jerzy Łaski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1202

Tabela nr 1 do uchwały nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf 801 80101 6050 900 90001 6660 Razem: Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Treść

Przed zmianą 6 333 313,14 4 330 615,14 1 976 551,14 573 626,00 305 220,00 2 000,00 12 540 856,14

Zmiana - 298 342,55 - 298 342,55 - 298 342,55 298 342,55 298 342,55 298 342,55

Po zmianie 6 034 970,59 4 032 272,59 1 678 208,59 871 968,55 603 562,55 300 342,55

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

0,00 12 540 856,14

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1202

Tabela nr 2 do uchwały nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012 r. ZMIANY W PLANIE INWESTYCYJNYM NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania 2

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2012 r.) 4

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania) 5

Nakłady Wykonano do planowane na 2012 r. dnia 31.12.2011 r. Plan po zmianach 6 7

Źródła finansowania, z tego: Budżet gminy 8 Dotacje darowizny 9 Kredyty i pożyczki 10 Środki z UE 11

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym: Ogółem 12 2013 r. 13 2014 r. 14 2015 r. 15

1

3

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budyn- 4 458 033,52 ku świetlicowo-sportowogospodarczego w Kolonii Trzepnica Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku świetlicowo-sportowogospodarczego w Kolonii Trzepnica 2009 1 976 551,14

1

2015

1 616 917,28

1 678 208,59

x

x

1 678 208,59

x

1 162 907,65

448 310,73 313 981,67 400 615,25

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Ugoda pomiędzy Gminą Łęki Szlacheckie, a firmą EKOBUD z dnia 7 lutego 2012 r. OGÓŁEM 298 342,55 4 756 376,07 Ugoda pomiędzy Gminą Łęki Szlacheckie, a firmą EKOBUD z dnia 7 lutego 2012 r. 2012 2012 x 1 616 917,28 0,00 298 342,55 1 976 551,14 298 342,55 298 342,55 298 342,55 x x x 1 678 208,59 x x x x x x

1 162 907,65 448 310,73 313 981,67 400 615,25

- Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 2 696 551,14 zł, - Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 1 162 907,65 zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/197/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/124/09 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/174/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012

 • uchwała nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012

 • uchwała nr XVI/ 135/ 2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.