Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1203
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1203

UCHWAŁA NR XIV/152/12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok następująco: 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy Ozorków na 2012 r. o kwotę 75 000,00 zł w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z umową Nr GK.7031.26.2011. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok o kwotę 75 000,00 zł, następująco: 1) majątkowe o kwotę 30 000,00 zł w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie pn. ?nabycie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 6/7 w miejscowości Śliwniki, stanowiącej teren przepompowni ścieków na zbiorczej kanalizacji sanitarnej?; 2) bieżące w grupie dotacji w dziale 801 ? Oświata i wychowanie rozdz. 80104 ? Przedszkola o kwotę 3 000,00 zł; 3) bieżące w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 ? Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 608,00 zł; 4) bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 36 392,00 zł w dziale 750 ? Administracja publiczna w nw. rozdz.: a) 75023 ? Urzędy gmin o kwotę 16 392,00 zł, b) 75095 ? Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1203

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie: Andrzej Rogala Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/152/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY OZORKÓW NA 2012 ROK

Dz. Rozdz. Grupa 900 90015 0870 750 75023

§ Oświetlenie ulic, placów i dróg

Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna Urzędy gmin

Dochody 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Wydatki

36 392,00 16 392,00 16 392,00 16 392,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 8 000,00 5 608,00 5 608,00 5 608,00 4 623,00 914,00 71,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00 75 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75095 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego 900 90001 Gospodarka komunalna ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012

 • uchwała nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.