Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/155/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1204
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1204

UCHWAŁA NR XIV/155/12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok, następująco: 1) zwiększa się przychody budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok o kwotę 20 020,00 zł w paragrafie 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym; 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok o kwotę 20 020,00 zł w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadaniu pn. ?budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy?, zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie: Andrzej Rogala

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1204

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/155/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY OZORKÓW NA 2012 ROK Przychody

§ 952 - kredyty i pożyczki Przychody ogółem Nazwa Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kwota 20020,00 20020,00 20020,00

Wydatki

Dz. 900 90001 6050 Rozdz. Grupa § Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki ogółem Kwota 20020,00 20020,00 20020,00 20020,00 20020,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012

 • uchwała nr XVII/183/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/11 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.