Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1205
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1205

UCHWAŁA NR XIV/156/12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d? i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/135/11Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 otrzymuje brzmienie: ?ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 631 008,92 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały?, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1 825 558,92 zł?; 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 4) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1205

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie: Andrzej Rogala Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2012 ROK

§ Przychody ogółem 952

Nazwa Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty i kredyty Ogółem

Kwota 1631008,92 1631008,92 1631008,92 1631008,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. WYKAZ PLANOWANYCH REZERW BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA 2012 ROK

Dz. A 758

Rozdz. Rezerwa ogólna 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna

Treść

Kwota rezerwy 150000,00 150000,00 150000,00

Razem rezerwa ogólna B 758 Rezerwy celowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy Razem rezerwy celowe Ogółem rezerwy

150000,00 65000,00 65000,00 45000,00 20000,00 65000,00 215000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1205

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2012 ROK

Dz. 010

Rozdz. Rolnictwo i łowiectwo 01010 -

Treść Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie rozbudowa sieci wodociągowej w Maszkowicach (jednoroczna) rozbudowa sieci wodociągowej w Sierpowie rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Sokolniki-Sokolniki Las wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków zakup pomp głębinowych do stacji wodociągowych (jednoroczna) Transport i łączność Drogi publiczne gminne

Kwota 599000,00 599000,00 150000,00 48000,00 48000,00 28000,00 300000,00 25000,00 451000,00 291000,00 235000,00 20000,00 18000,00 18000,00 160000,00 30000,00 130000,00 540000,00 540000,00 340000,00 150000,00 50000,00 38000,00 38000,00 15000,00 23000,00 30000,00 30000,00 30000,00

600 60016 60017 700 70095 750 75023 851 85121 -

przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M. Konopnickiej, ul. 22 Lipca oraz ul. Marynarskiej (jednoroczna) wykonanie miejsc postojowych w Sokolnikach Lesie, ul. T. Kościuszki - ul. Ks. Brzóski (jednoroczna) układanie chodnika w Opalankach (jednoroczna) układanie chodnika w Cedrowicach (jednoroczna) Drogi wewnętrzne przebudowa drogi dojazdowej w Katarzynowie, ul. Jarzębinowa (jednoroczna) przebudowa drogi dojazdowej Parzyce - Konary (jednoroczna) Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Solcy Wielkiej 57 rozbudowa budynku komunalnego w Sokolnikach Lesie na działce oznaczonej nr ew. 2111/8 termomodernizacja budynku komunalnego w Leśmierzu nr 37 (jednoroczna) Administracja publiczna Urzędy gmin zakup kserokopiarki (jednoroczna) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek (jednoroczna) Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne zakup sprzętu medycznego (jednoroczna)

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1205

900 90001 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną nabycie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 6/7 w miejscowości Śliwniki, stanowiącej teren przepompowni ścieków na zbiorczej kanalizacji sanitarnej (jednoroczna) Oświetlenie ulic, placów i dróg budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. G. Narutowicza budowa oświetlenia ulicznego w Leśmierzu budowa oświetlenia ulicznego w Konarach

867520,00 819520,00 540020,00

249500,00 30000,00 48000,00 18000,00 15000,00 15000,00 2525520,00

90015

Ogółem

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2012 ROK Dochody

Dział 900 Rozdz. 90019 Treść Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ogółem Kwota 425000,00 425000,00 410000,00 15000,00 425000,00

Wydatki

Dział Rozdz. Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kwota 425000,00 345000,00 105000,00

90002

90003

90004

Gospodarka ściekowa i ochrona wód ? eksploatacja, utrzymanie oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz kanalizacji sanitarnych 105000,00 Gospodarka odpadami 135000,00 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ? selektywna zbiórka odpadów, w tym zakup pojemników i koszy 135000,00 Oczyszczanie miast i wsi 50000,00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy ? oczyszczanie placów, ulic, miejsc publicznych i cmentarzy wojennych 50000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30000,00 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody ? utrzymanie terenów zielonych, w tym eksploatacja sprzętu i urządzeń 30000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 1205

90095

90001

Pozostała działalność Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami ? aktualizacja oraz wdrażanie programu likwidacji azbestu Przedsięwzięcia związane z monitoringiem środowiska ? wykonanie badań i prac analitycznych dla potrzeb monitoringu gleb Wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy Ogółem

25000,00 20000,00 5000,00 80000,00 80000,00 80000,00 425000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY OZORKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTEGO POROZUMIENIA NA 2012 ROK

Treść Oświata i wychowanie Przedszkola Przedszkola Przedszkola Razem

Dz. 801

Rozdz. 80104 80104 80104

Nazwa instytucji Urząd Miejski w Ozorkowie Urząd Miasta Łodzi Urząd Miasta Zgierza

Kwota 190000,00 170000,00 11000,00 9000,00 190000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012 r. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OZORKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMY OŚWIATY NA 2012 ROK

Dział Rozdział § 801 Zespół Szkół w Leśmierzu 80101 0970 4210 80148 Treść Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 291914,66 67201,61 1901,61 1901,61 65300,00

Wydatki 291914,66 67201,61 1901,61 1901,61 65300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 1205

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych Zespół Szkół w Solcy Wielkiej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych Zespół Szkół w Modlnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych Przedszkole w Leśmierzu 80104 Przedszkole 0970 Wpływy z różnych dochodów 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Ogółem

65000,00 300,00 2000,00 63000,00 300,00 70572,00 70572,00

70572,00 70572,00 70272,00 300,00

95205,00 95205,00 94905,00 300,00

6500,00 63360,00 712,00 95205,00 95205,00

58936,05 436,05 436,05 58500,00 58000,00 500,00

5485,00 89220,00 500,00 58936,05 436,05 436,05 58500,00

291914,66

9000,00 40000,00 6000,00 3500,00 291914,66
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/347/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/36/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/394/08 Rady Miasta Ozorków z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/432/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia należności za świadczenie usługi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie,

porady prawne online

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/155/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

 • uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.