Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1207
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1207

UCHWAŁA NR XXI/182/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 11.571 zł. § 2. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ozorkowa po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1207

Załącznik do uchwały nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 926 2 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść 3

Kwota zwiększenia 4 11 571,00 11 571,00

Kwota zmniejszenia 5 11 571,00 11 571,00 11 571,00

Zadania własne

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Zakup maszyny myjąco-suszącej Razem: 11 571,00 11 571,00

11 571,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/181/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • uchwała nr XIV/156/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/155/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/152/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.