Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1402
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1402

UCHWAŁA NR XXIV/202/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342), Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/359/2001 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1402

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 marca 2012 r. ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ozorków i określa kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz tryb postępowania w tych sprawach. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) ustawie o ochronie praw lokatorów ? oznacza to ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.); 2) mieszkaniowym zasobie miasta ? oznacza to lokale określone w art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów; 3) Burmistrzu ? oznacza to Burmistrza Miasta Ozorkowa; 4) Gminie ? oznacza to Gminę Miasto Ozorków; 5) gospodarstwie domowym ? oznacza to lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora; 6) dochodzie - oznacza to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu; do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego; 7) zarządcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę sprawującą zarząd mieszkaniowym zasobem miasta. § 3. 1. Lokalami mieszkalnymi podlegającymi niniejszej uchwale są lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ozorków, oprócz lokali socjalnych, które Gmina zobowiązana jest dostarczyć w związku z orzeczoną przez sąd eksmisją z prawem do otrzymania takiego lokalu, oraz pomieszczeń tymczasowych dostarczanych przez Gminę na wniosek komornika, dla wykonania eksmisji. 2. Lokal socjalny jest to lokal nadający się do zamieszkania, wyposażony w nie więcej urządzeń technicznych niż piec grzewczy, instalację elektryczną i instalację wodną z odpływem, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 3. Tymczasowe pomieszczenie to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m? powierzchni mieszkalnej na jedną osobę. § 4. 1. Wynajmującym jest Gmina. Gmina w kontaktach z lokatorami reprezentowana jest przez Burmistrza Miasta Ozorkowa oraz podmiot upoważniony przez Burmistrza, pełniący funkcję zarządcy. 2. Umowę najmu zarządca może zawrzeć z osobą, która uzyskała skierowanie od Burmistrza Miasta Ozorkowa, a wcześniej była ujęta na liście osób, o której mowa w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1402

3. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, w sytuacji określonej w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, należy do Burmistrza Miasta Ozorkowa. 4. Do czynności określonych w ust. 2 i 3, Burmistrz może upoważnić pracownika Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Rozdział 2 Kategorie lokali, które mogą być wynajmowane w gminnym zasobie mieszkaniowym § 5. 1. Gmina może wynajmować lokale mieszkalne: 1) na czas nieoznaczony (w tym zamienne); 2) socjalne; 3) powyżej 80 m2; 4) pomieszczenia tymczasowe. 2. Do wynajmu na czas nieoznaczony przeznacza się wszystkie lokale z zasobu komunalnego, które nie należą do kategorii lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, nie są przeznaczone do sprzedaży oraz powierzchnia ich nie przekracza 80 m2. 3. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na okres nie dłuższy niż dwa lata. 4. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z zastrzeżeniem art. 25d ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

5. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. § 6. O najem w mieszkaniowym zasobie Gminy mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Rozdziale 3, 4 i 5. Rozdział 3 Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego § 7. 1. Maksymalną wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony ustala się w wysokości 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym. 2. Maksymalną wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego oraz przedłużenia umowy najmu lokalu tymczasowego ustala się w wysokości 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym. Rozdział 4 Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy § 8. Za warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy ustala się zaistnienie jednej z poniższych okoliczności: 1) wielkość powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu poniżej 7 m2 na osobę; 2) prawomocne orzeczenie organu nadzoru budowlanego ograniczające możliwość użytkowania lokalu mieszkalnego. Rozdział 5 Kryteria osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego § 9. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom o dochodach nieprzekraczających wartości określonej w § 7 ust. 1, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, oraz są zameldowane w mieście Ozorków co najmniej 5 ostatnich lat lub są bezdomne, dla których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Ozorków.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 1402

2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie się osobę spełniającą jeden z poniższych warunków: 1) utraciła mieszkanie wskutek działania siły wyższej, jeżeli nie przysługuje jej prawo do lokalu zamiennego; 2) mieszka w lokalu, gdzie na osobę uprawnioną do zamieszkania przypada mniej niż 7 m2 powierzchni użytkowej; 3) nie posiada samodzielnego lokalu mieszkalnego i nie może zaspokoić potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, w tym zwłaszcza z pomocą osób zobowiązanych do alimentacji; 4) mieszka w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi; 5) opuściła dom dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności i jest mieszkańcem Ozorkowa; 6) pozostała w lokalu bez tytułu prawnego po wyprowadzeniu się najemcy i jest osobą określoną w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, a nie może zamieszkać wspólnie z najemcą. § 10. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom o dochodach nieprzekraczających wartości określonej w § 7 ust. 2, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz są zameldowane w mieście Ozorków co najmniej 5 ostatnich lat lub są bezdomne, dla których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Ozorków. 2. Przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie sie osoby spełniające jeden z warunków określonych w § 9 ust. 2. 3. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje również osobom posiadającym odpowiednie orzeczenie sądu. 4. Wobec osób posiadających prawomocne orzeczenie sądu, przyznające prawo do lokalu socjalnego nie stosuje się kryteriów określonych w niniejszej uchwale. Rozdział 6 Tryb postępowania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej § 11. 1. Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego lub o najem lokalu socjalnego. 2. Wzór wniosku określa Burmistrz Miasta Ozorkowa. 3. Do prowadzenia spraw związanych z kwalifikowaniem osób do umieszczenia na listach osób oczekujących na zawarcie umowy najmu oraz kierowaniem osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. § 12. 1. Osoby spełniające warunki określone w § 7?10, ujmuje się w półrocznych listach osób, z którymi umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta. Listy te sporządza się odrębnie dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony oraz dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. 2. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku na okres 14 dni. W tym terminie mogą być zgłaszane uwagi i zastrzeżenia na nieumieszczenie lub umieszczenie na projekcie listy.

3. Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne oraz socjalne i pomieszczenia tymczasowe sporządzane są do dnia 28 lutego i 31 sierpnia każdego roku. 4. Listy są sporządzane alfabetycznie, natomiast realizowane są według kolejności wynikającej z daty umieszczenia na liście, przy zastosowaniu norm powierzchni użytkowej od 7 m2 do 10 m2 na osobę w gospodarstwach domowych wieloosobowych, a w gospodarstwach domowych jednoosobowych do 25 m?. Odstępstwo od kolejności realizacji wniosków może być zastosowane wobec osoby pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji losowej. 5. Listy, o których mowa w ust. 1, zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Ozorkowa, po uprzednim zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 6. Skład komisji i regulamin jej działania określa, w drodze zarządzenia, Burmistrz Miasta Ozorkowa. 7. Z czynności przeprowadzonych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową sporządza się protokoły.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 1402

§ 13. 1. Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego otrzymuje ofertę najmu lokalu, a w razie odmowy z jej strony przedstawia się drugą ofertę na inny lokal. W przypadku nie przyjęcia przez osobę żadnej z dwóch ofert zawarcia umowy, osobę taką skreśla się z listy. 2. Osoba skreślona z listy z przyczyny, o której mowa w ust. 1, może być na nią wpisana ponownie po upływie dwóch lat od skreślenia, jeżeli nadal spełnia warunki określone w § 7?10. 3. Osobom posiadającym wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego przedstawia się jedną ofertę lokalu socjalnego. O ofercie tej informuje się wierzyciela osoby eksmitowanej. 4. Osobom bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, wobec których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego opróżnienia lokalu mieszkalnego, na wezwanie komornika do wskazania tymczasowego pomieszczenia, przedstawia się jedną ofertę pomieszczenia tymczasowego. § 14. 1. Najemca lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony przed objęciem w posiadanie lokalu wpłaca kaucję w wysokości ośmiokrotnego miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. 2. Z kaucji zwalniane są osoby, o których mowa § 9 ust. 2 pkt 5. 3. Zwaloryzowana, na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Rozdział 7 Lokale zamienne § 15. 1. Gmina zobowiązana jest do zawarcia umów najmu lokali zamiennych w przypadkach określonych w ustawie albo w niniejszej uchwale. 2. W przypadku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej, zawarcie umowy o najem lokalu zamiennego następuje poza kolejnością. 3. W przypadku, gdy pomimo złożenia dwóch propozycji najemca nie chce zawrzeć umowy najmu lokalu zamiennego, wynajmujący może wytoczyć powództwo o rozwiązanie dotychczasowej umowy najmu. Rozdział 8 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy oraz utraciły tytuł prawny do lokalu § 16. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, winny zdać lokal zarządcy w terminie 30 dni od dnia opuszczenia lokalu. 2. Obowiązek określony w ust. 1, obejmuje także osoby, które mieszkały z najemcą do chwili jego śmierci i w dniu tym posiadały one lub ich współmałżonkowie tytuł prawny do innego lokalu w tej samej miejscowości. 3. W wypadku niezdania lokalu w terminie określonym w ust. 1, zarządca wezwie osobę do opuszczenia lokalu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. 4. Wobec osoby, która nie dotrzymała terminu opuszczenia lokalu, zarządca wystąpi z powództwem o eksmisję i odszkodowanie. § 17. 1. Jeżeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego dzieci, osoby przysposobione lub rodzice, Burmistrz wyda im skierowanie do tego lokalu. 2. Burmistrz może wydać skierowanie wnukom zmarłego najemcy, zameldowanym w lokalu najemcy przed 31 grudnia 2010 r. Warunkiem skierowania jest, aby osoby te nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz mieszkały z najemcą do chwili jego śmierci. 3. Jeżeli lokal przekracza normy powierzchni określone w § 12 ust. 4 o co najmniej 50%, osobie pozostałej w lokalu proponowany jest lokal zamienny. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli najemca wyprowadził się do lokalu lub domu stanowiącego jego własność, współwłasność, lub do którego posiada ograniczone prawo rzeczowe. § 18. 1. Przepisu § 16 nie stosuje się również do osób, dla których były najemca był rodziną zastępczą, a lokal spełnia kryteria określone w § 12 ust. 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 1402

2. Jeżeli lokal przekracza normy powierzchni określone w § 12 ust. 4 o co najmniej 50%, osobom proponowany jest lokal zamienny. § 19. Osoba pozostająca w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez najemcę, jeżeli nie wstąpiła w najem, zobowiązana jest przed podpisaniem umowy najmu do uiszczenia kaucji. § 20. Z dotychczasowym najemcą, z którym rozwiązano stosunek najmu, a także wobec którego może być, lub jest prowadzone postępowanie sądowe o opróżnienie lokalu, lub nakaz opróżnienia lokalu został przez sąd wydany, może być ponownie nawiązany stosunek najmu tego samego lokalu bez zachowania warunków określonych w niniejszej uchwale, o ile ustały przyczyny będące podstawą rozwiązania umowy najmu. Rozdział 9 Wynajmowanie lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 § 21. 1. Miasto wynajmuje lokale o powierzchni powyżej 80 m2 za zapłatą czynszu wolnego. 2. Wynajęcie takiego lokalu poprzedzone jest przetargiem, celem którego jest ustalenie wartości stawki czynszu. 3. Najemca lokalu, o którym mowa w ust. 1, wyłoniony jest w drodze przetargu publicznego nieograniczonego. 4. Kwotą wywoławczą jest równowartość czynszu obliczonego dla danego lokalu. 5. Stawka czynszu ustalona w wyniku przetargu jest waloryzowana w terminach podwyżek czynszu lokali z zasobu komunalnego, wynajmowanych na czas nieoznaczony, o procent równy podwyżce dla lokali przyjętych jako standard. 6. Przed zawarciem umowy najmu, najemca obowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości ośmiokrotności miesięcznego czynszu ustalonego w przetargu dla danego lokalu. 7. W wypadku niewyłonienia najemcy w przetargu, lokal wynajmowany jest tak, jak lokale określone w § 5 ust. 1 lit. a. Rozdział 10 Zamiany mieszkań § 22. 1. Najemcy mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać między sobą zamian wynajętych im lokali mieszkalnych, za pisemną zgodą wynajmującego. 2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 7 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, a w wypadku lokalu socjalnego 5 m2 powierzchni mieszkalnej. 3. Odmowa zgody na zamianę wymaga uzasadnienia. 4. O zamianę lokalu do właściciela może wystąpić także osoba, która przekaże do dyspozycji Gminy lokal o powierzchni większej co najmniej o 10 m2, w zamian za lokal dostarczony przez Gminę. § 23. 1. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokalu przez najemcę mieszkającym w mieszkaniowym zasobie Gminy z osobą mieszkającą w innym zasobie. Najemca innego zasobu winien spełniać warunki określone w § 7 do § 10. 2. W wyjątkowych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na zamianę lokali, gdy co najmniej jedna ze stron jest najemcą lokalu socjalnego. Osoba wstępująca w wyniku zamiany w najem lokalu socjalnego musi spełniać kryteria określone w § 10 ust. 1?2. 3. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali z powodu trwałego inwalidztwa, potwierdzonego odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogą składać wnioski o zawarcie umowy najmu na odpowiedni lokal mieszkalny, do którego dostęp nie będzie utrudniony. 4. Przy zamianie, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 12. 5. W wypadku, gdy strona zamiany zalega z zapłatą czynszu, zamiana może być dokonana dopiero po spłacie zadłużenia lub zawarciu umowy spłaty.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/200/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków

 • uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

 • uchwała nr XI/97/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie

 • uchwała nr XX/134/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Krośniewice

 • uchwała nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 270/XXXIX/02 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Krośniewicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.