Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/208/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-05-29
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1673
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 1673

UCHWAŁA NR XXV/208/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Przedszkolu, należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków. § 2. Świadczenia udzielane w Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie. § 3. Świadczenia, o których mowa w § 2, udzielane przez Przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka: 1) dostosowanie do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu: a) przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka, b) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków; 2) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne i konstrukcyjne; 3) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków; 4) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1673

5) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do odpowiedzialności i zdrowego stylu życia; 6) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną; 7) organizowanie przez przedszkole uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego. § 4. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późniejszymi zmianami), w wysokości 0,17% za każdą rozpoczętą godzinę. 2. Opłatę, o której mowa w § 3, ustala sie jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 2. § 5. 1. W przypadku jednoczesnego korzystania ze świadczeń placówki więcej niż jednego dziecka z rodziny, opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% wysokości ustalonej opłaty. 2. Z opłat za świadczenia, o których mowa w § 2, zwolnione są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do grupy specjalnej lub integracyjnej. 3. W przypadku, gdy dziecko wypisano z przedszkola w trakcie miesiąca, opłata liczona jest proporcjonalnie do dnia, w którym dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola. 4. W przypadku, gdy dziecko zapisano do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola. 5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców. § 6. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 3. 2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w § 3, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. § 7. Traci moc uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków oraz uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.479.4630

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1721

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2267

  uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1955

  uchwała nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/232/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

 • uchwała nr XX/95/12 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Łaguszewie

 • uchwała nr XIX/133/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Męckiej Woli dla młodzieży na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Puchalskiego w Męckiej Woli

 • porozumienie Prezydenta Miasta Zgierza; Wojewody Łódzkiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 • porozumienie Burmistrza Koluszek; Wojewody Łódzkiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.