Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-11
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1834
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 1834

UCHWAŁA NR XXV/205/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 625.226,10 zł. § 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 65.664,32 zł z przeznaczeniem na wkład własny w zakresie Projektu pt. ?BUDZIK?. § 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa: 1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki

14:55

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1834

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

§ 3

Treść 4

Kwota zwiększenia 5

Zadania własne Dochody bieżące Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Projekt pn.: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków? 55 688,57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 827,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność Projekt ?BUDZIK? 531 568,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 141,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: 625 226,10 559 710,13 559 710,13 65 515,97 65 515,97

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 1834

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

Treść 3

Kwota Kwota zmniejszenia zwiększenia 4 5

Zadania własne Wydatki bieżące 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe z tego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków? Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 852 85214 Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tego: Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe 85295 Pozostała działalność z tego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; tytuł projektu: ?BUDZIK? Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem: ?per saldo? 625 374,45 690 890,42 625 226,10 65 664,32 625 374,45 65 515,97 625 374,45 65 664,32 65 664,00 65 515,97 65 515,97

65 664,00 0,32

0,32
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr XXIII/444/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych

 • uchwała nr XXIII/443/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • uchwała nr XXIII/442/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.