Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-11
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1835
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 1835

UCHWAŁA NR XXV/206/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 31.000 zł. § 2. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ozorkowa po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie mgr Roman Kłopocki

14:55

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1835

Załącznik do uchwały nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

Treść 3

Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia 4 5

Zadania własne 926 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe 31 000,00 Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym przy ul. Łęczyckiej 1 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00

Razem:

31 000,00

31 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • uchwała nr XXIII/444/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych

 • uchwała nr XXIII/443/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.