Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/204/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-15
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1898
Hasła:Ośrodki Pomocy Społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 1898

UCHWAŁA NR XXI/204/12 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 217, poz. 1281) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) ? Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/346/05 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu zmienionego uchwałami Rady Gminy Andrespol: Nr LII/514/06 z dnia 21 września 2006 r., Nr XXXIII/265/08 z dnia 18 listopada 2008 r., Nr XL/334/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w Rozdziale III § 6 otrzymuje brzmienie: ?Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez kierownika ośrodka w drodze zarządzenia?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak

13:01
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/334/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 kwietnia 2009r. . w sprawie uchwalenia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. 2012.1792

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 16/72/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 maja 2012r.

 • uchwała nr XX/126/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXII/265/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podległych Miastu Zduńska Wola

 • uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Witonia z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów w szkołach prowadzonych przez gminę Witonia

 • uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. o zmianie Uchwały Nr V/25/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz jednostkom organizacyjnym podlegającym gminie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.