Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/256/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2506
Hasła:stypendia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2506

UCHWAŁA NR XXXI/256/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), w związku z uchwałą Nr XXIV/200/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków, Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się: 1) ?Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków?, zwany dalej ?Regulaminem?, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 3. Tracą moc uchwały: Nr XXXII/306/08 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ozorkowa oraz Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/306/08 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ozorkowa.

11:35:08

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2506

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/256/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lipca 2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) uczniu - należy przez to rozumieć: a) ucznia szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, b) słuchacza publicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, c) wychowanka publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, d) ucznia szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, e) słuchacza niepublicznego kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 2) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć odpowiednio rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1; 3) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 4) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). § 2. Regulamin określa: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, które są wynikiem wystąpienia zdarzenia losowego; 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ozorków;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2506

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. § 3. 1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Miasto Ozorków otrzymuje dotację z budżetu państwa. 2. Wysokość dotacji celowej przekazanej gminie warunkuje ilość przyznanych świadczeń oraz ich wysokość. Rozdział 2 Udzielanie stypendium szkolnego § 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, dotyczących w szczególności: 1) udziału w zajęciach edukacyjno-wyrównawczych; 2) udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania ? w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów i innych imprezach organizowanych przez szkołę; 3) udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i innych; 4) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów); 5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistrów, stroju galowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, oprogramowania komputerowego i abonamentu internetowego. 2. Wybór formy stypendium szkolnego, określonego w ust. 1, należy do wnioskodawcy. 3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych. 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. § 5. Stypendium szkolne jest przyznawane w danym roku szkolnym na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od: 1) miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie osiągniętej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku; 2) wystąpienia w rodzinie okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 2. Wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę w jakiej jest udzielane, ustala się następująco:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie jako % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 71% - 100% 41% - 70% 0% - 40% Miesięczna wysokość stypendium szkolnego jako % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 80% - 140% 141% - 180% 181% - 200%

Lp. 1. 2. 3.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2506

3. Jeżeli o stypendium szkolne ubiegają się wnioskodawcy mający dochody tej samej wysokości, pierwszeństwo w przyznaniu stypendium szkolnego zachowują uczniowie w rodzinach, w których występują okoliczności zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2. 4. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne jest większa niż kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w pierwszej kolejności będzie ono przyznawane uczniom o najniższych dochodach w rodzinie. § 7. 1. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie stypendium szkolnego jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku, którego wzór określa załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie przy ul. Nowe Miasto 14, 95-035 Ozorków, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. 3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może zostać złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. Rozdział 3 Udzielanie zasiłku szkolnego § 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w tym: 1) śmierci członka rodziny; 2) nagłej lub długotrwałej choroby członka rodziny lub ucznia; 3) wypadku, któremu uległ członek rodziny lub uczeń; 4) pożaru mieszkania lub innego rodzaju nieruchomości. 2. Zasiłek szkolny może zostać udzielony w formie: 1) świadczenia pieniężnego w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistrów, stroju galowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, oprogramowania komputerowego i abonamentu internetowego. 3. Zasiłek szkolny może zostać udzielony w jednej lub kilku formach jednocześnie. 4. Wybór formy zasiłku szkolnego, określonego w ust. 2, należy do wnioskodawcy. § 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów. 2. Wystąpienie zdarzenia losowego winno być udokumentowane. 3. Zasiłek szkolny ustalany jest w wysokości, która nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, po dokonaniu oceny sytuacji ucznia, o której mowa w ust. 1, indywidualnie dla każdego przypadku. § 10. 1. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie zasiłku szkolnego jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku, którego wzór określa załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, przy ul. Nowe Miasto 14, 95-035 Ozorków, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Rozdział 4 Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym § 11. 1. Do rozpatrywania i opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie powołuje Komisję do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej ?Komisją?.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2506

2. Skład Komisji, tryb jej pracy oraz zadania ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie. 3. Wnioski, o których mowa w § 7 i 10, po uzyskaniu opinii Komisji, są przekazywane do rozpatrzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie. § 12. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w każdej sprawie indywidualnie, podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, w formie decyzji administracyjnej. Rozdział 5 Realizacja pomocy materialnej § 13. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formach, o których mowa w § 4 ust.

1 pkt 1-5, oraz w § 8 ust. 2 pkt 2, realizowana jest poprzez: 1) zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej z kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie lub przelewu na rachunek bankowy rodzica ucznia (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia; 2) w formie przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy podany na fakturze lub rachunku wystawionym przez sprzedawcę towaru lub usługi - do wysokości kwoty stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, przyznanej uczniowi, określonej w wydanej decyzji administracyjnej. 2. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie lub przelewem na rachunek bankowy rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia. § 14. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności gdy: 1) uczeń przerwał naukę w szkole; 2) został skreślony z listy uczniów; 3) zmienił miejsce zamieszkania na inne powodujące utratę uprawnień; 4) stwierdzono podanie we wniosku nieprawdziwych danych. 2. Tryb i sposób postępowania w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz zasady wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zasady zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego określa art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2506

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/256/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lipca 2012 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW - stypendium szkolne/zasiłek szkolny* (*niewłaściwe skreślić):

Wnioskodawca: Nazwisko ucznia Imiona ucznia Data i miejsce urodzenia ucznia Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki Miejsce zamieszkania ucznia Potwierdzenie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Miasto Ozorków przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Numer telefonu ojca/matki/ opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* Nazwa i adres szkoły/ośrodka

Dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej

Pożądana forma pomocy: (*niewłaściwe skreślić) I. Materialna* Całkowite lub częściowe* pokrycie kosztów, dotyczących w szczególności: 1) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych; 2) udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania - w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów i innych imprezach organizowanych przez szkołę;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2506

3) udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i innych; 4) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów); 5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistrów, stroju galowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, oprogramowania komputerowego i abonamentu internetowego. II. Świadczenie pieniężne*

Formy realizacji pomocy materialnej/świadczenia pieniężnego:* 1) gotówką z kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie*; 2) przelewem na rachunek bankowy rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia* Rachunek bankowy nr ........................................................................................ prowadzony przez Bank ......................................................................................; 3) przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy podany na prawidłowo wystawionej przez sprzedawcę fakturze lub rachunku na zakup towaru lub usługi stosownie do pożądanej pomocy materialnej*. *niewłaściwe skreślić Oświadczam, że uczeń ............................................................................................................................. ............................................................................................. (nazwisko i imiona ucznia) otrzymuje/nie otrzymuje* stypendium socjalnego ze środków publicznych w wysokości* ................................... zł, przyznane przez: ??............................................................................................................................. ................

.............................................................. data i czytelny podpis wnioskodawcy *niewłaściwe skreślić Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

.......................................... miejscowość, data

........................................................ czytelny podpis wnioskodawcy

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2506

Oświadczenie o dochodach członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (nie dotyczy ubiegających się o zasiłek szkolny) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, że moje gospodarstwo domowe składa się z niżej wymienionych osób, oraz że dochody na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) wynosiły w miesiącu ..........................................................................................................................

Stopień pokrewieństwa wysokość dochodu netto w zł*

Lp.

Imię i nazwisko członka rodziny

PESEL

Miejsce pracy/nauki

Łączny miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego

*Dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendia, świadczenia pomocy społecznej. Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi ....................... zł. Oświadczam, że moja rodzina korzysta/nie korzysta* ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................................... miejscowość, data

...................................................... czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające przedstawione dochody członków rodziny.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1899

  uchwała Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czaplinek.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/497/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozorków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sadykierzu w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy

 • uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboczy w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Pabianickiego

 • uchwała nr XLV/886/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury

 • uchwała nr XLV/883/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151 i nadania statutu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.