Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2590

Tytuł:

uchwała nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Łowicz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2590
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2590

UCHWAŁA NR XVII/74/12 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Łowicz na 2012 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18 295 192 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 2, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 18 195 192 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 100 000 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 160 881 zł, zgodnie z tabelą nr 3. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 20 631 790 zł, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 15 436 120 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 195 670 zł; 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 5a. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2 160 881 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 336 598 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 232 698 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ? 1 103 900 zł.

12:34:20

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2590

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 168 594 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 831 996 zł, zgodnie z tabelą nr 7. Rozchody budżetu pokryte zostaną wolnymi środkami w wysokości 831 996 zł. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 630 000 zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 287 698 zł. § 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 120 000 zł; 2) celową w wysokości 53 437 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą 8. § 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 204 320 zł, zgodnie z tabelą nr 9. § 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 757 890 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 757 131 zł. § 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 10. § 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych w wysokości 23 118 zł, zgodnie z tabelą nr 11. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. § 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 232 698 zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2590

Tabela nr 1 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. DOCHODY GMINY ŁOWICZ (WYSZCZEGÓLNIONE DOCHODY BIEŻĄCE)

w tym Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów Dochody ogółem Dochody bieżące (5+6+7+8+9) 4 1 374 1 374 w tym: Własne 5 1 374 Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami 6 0 Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej 7 0 W drodze umów lub porozumień z jst 8 0 Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 9 0 Dochody majątkowe

(4+10) 1 010 2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Razem 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej Razem 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ § 0830 - wpływy z usług § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 600 TRA NSPORT I ŁĄCZNOŚĆ § 0970 - wpływy z różnych dochodów Razem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA § 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 150 6 727 1 500 1 500 600 000 4 000 604 000 80 000 80 000 3

10 0

1 374

1 374 80 000 80 000

1 374 80 000 80 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

600 000 4 000 604 000 1 500 1 500 150 6 727

600 000 4 000 604 000 1 500 1 500 150 6 727

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2590

przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0920 - pozostałe odsetki Razem 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA § 0970 - wpływy z różnych dochodów § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 717 912 2 717 912 2 717 912 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 278 1 278 1 278 0 0 0 0 1 000 88 654 1 000 88 654 1 000 0 0 88 654 0 0 0 0 0 0 0 0 5 748 13 000 5 748 13 000 5 748 13 000 0 0 0 0 0

100 000 80 125 705

0 80 25 705

0 80 25 705

0 0

0 0

0 0

0 0

100 000 100 000

6

6

6

0

0

0

0

0

89 660

89 660

1 006

88 654

0

0

0

0

1 278

1 278

0

1 278

0

0

0

0

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2590

§ 0310 - podatek od nieruchomości § 0320 - podatek rolny § 0330 - podatek leśny § 0340 - podatek od środków transportowych § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0360 - podatek od spadków i darowizn § 0370 - podatek od posiadania psów § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 758 RÓŻNE ROZLICZENIA § 0920 - pozostałe odsetki § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa Razem 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE § 0830 - wpływy z usług Razem 851 OCHRONA ZDROWIA § 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Razem 852 POMOC SPOŁECZNA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 994 618 434 557 28 044 244 823 7 000 25 000 500 25 000 160 000 2 000 48 000 5 687 454 127 666 8 587 444 8 715 110 45 788 45 788 50 000 50 000 2 069 449

1 994 618 434 557 28 044 244 823 7 000 25 000 500 25 000 160 000 2 000 48 000 5 687 454 127 666 8 587 444 8 715 110 45 788 45 788 50 000 50 000 2 069 449

1 994 618 434 557 28 044 244 823 7 000 25 000 500 25 000 160 000 2 000 48 000 5 687 454 127 666 8 587 444 8 715 110 45 788 45 788 50 000 50 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 069 449

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 707

103 707

0

0

103 707

0

0

0

7 667

7 667

7 667

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2590

Razem 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki Razem 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO § 0830 - wpływy z usług § 0970 - wpływy z różnych dochodów Razem OGÓŁEM DOCHODY

2 180 823

2 180 823

7 667

2 069 449

103 707

0

0

0

455 000 150 000 700 605 700

455 000 150 000 700 605 700

455 000 150 000 700 605 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 300 100 000 105 300 18 295 192

5 300 100 000 105 300

5 300 100 000 105 300

0 0 0 2 160 881

0 0 0 103 707

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 100 000

18 195 192 15 930 604

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Tabela nr 2 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. DOCHODY GMINY ŁOWICZ (WYSZCZEGÓLNIONE DOCHODY MAJĄTKOWE)

w tym: Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące 4 1 374 1 374 Dochody majątkowe (6+7+8+9) 5 0 w tym: Dochody ze sprzedaży majątku 6 0 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8 0 Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 9 0

1 010

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

3

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2590

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Razem 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej Razem 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ § 0830 - wpływy z usług § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ § 0970 - wpływy z różnych dochodów Razem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA § 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0920 - pozostałe odsetki Razem 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA § 0970 - wpływy z różnych dochodów § 2010 - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom (związkom gmin) ustawami § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 1 000 88 654 1 000 88 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 6 727 5 748 13 000 150 6 727 5 748 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 600 000 4 000 604 000 600 000 4 000 604 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 374 1 374 0 0 0 0 0

100 000 80 125 705

0 80 25 705

100 000 100 000

100 000 100 000

0 0

0 0

0 0

6

6

0

89 660

89 660

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2590

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem

0

0

0

0

0

0

0

1 278

1 278

0

0

0

0

0

1 278

1 278

0

0

0

0

0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 1 500 1 500 0 0 0 0 0

1 500

1 500

0

0

0

0

0

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych § 0310 - podatek od nieruchomości § 0320 - podatek rolny § 0330 - podatek leśny § 0340 - podatek od środków transportowych § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0360 - podatek od spadków i darowizn § 0370 - podatek od posiadania psów § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 2 717 912 1 994 618 434 557 28 044 244 823 7 000 25 000 500 25 000 160 000 2 000 48 000 5 687 454 127 666 8 587 444 8 715 110 2 717 912 1 994 618 434 557 28 044 244 823 7 000 25 000 500 25 000 160 000 2 000 48 000 5 687 454 127 666 8 587 444 8 715 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA § 0920 - pozostałe odsetki § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa Razem

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2590

§ 0830 - wpływy z usług Razem 851 OCHRONA ZDROWIA § 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Razem 852 POMOC SPOŁECZNA § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki Razem 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO § 0830 - wpływy z usług § 0970 - wpływy z różnych dochodów Razem OGÓŁEM DOCHODY

45 788 45 788 50 000 50 000 2 069 449

45 788 45 788 50 000 50 000 2 069 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 707 7 667

103 707 7 667

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 180 823

2 180 823

0

0

0

0

0

455 000 150 000 700 605 700

455 000 150 000 700 605 700

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 300 100 000 105 300 18 295 192

5 300 100 000 105 300 18 195 192

0 0 0 100 000

0 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2590

Tabela nr 3 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2012

Dział 1 750 751 754 852 852 Ogółem

Rozdział 2 75011 75101 75414 85212 85213

Dotacje ogółem 3 88 654 1 278 1 500 2 067 982 1 467 2 160 881

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2590

Tabela nr 4 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. WYDATKI GMINY ŁOWICZ (WYSZCZEGÓLNIONE WYDATKI BIEŻĄCE)

w tym: Dział Rozdz. Wydatki ogółem (4+13) 3 260 000 01030 01095 400 40002 600 60004 60014 60016 60017 700 70005 710 71004 71035 750 75011 75022 75023 75075 75095 10 000 250 000 1 188 107 1 188 107 1 438 979 123 000 420 485 650 494 245 000 336 000 336 000 73 790 71 290 2 500 1 821 989 88 654 97 500 1 437 835 64 000 134 000 w tym: Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12) 4 260 000 10 000 250 000 705 305 705 305 390 000 123 000 0 172 000 95 000 221 000 221 000 73 790 71 290 2 500 1 813 289 88 654 97 500 1 429 135 64 000 134 000 Jednostki budżetowe Razem 5 260 000 10 000 250 000 702 305 702 305 267 000 0 0 172 000 95 000 221 000 221 000 73 790 71 290 2 500 1 691 289 88 654 15 500 1 426 135 64 000 97 000 Wynagrodz. i pochodne 6 0 0 0 228 734 228 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 242 099 82 677 0 1 088 422 4 000 67 000 Zadania statutowe 7 260 000 10 000 250 000 473 571 473 571 267 000 0 0 172 000 95 000 221 000 221 000 73 790 71 290 2 500 449 190 5 977 15 500 337 713 60 000 30 000 0 0 0 0 Dotacje na zadania bieżące 8 0 0 0 0 0 123 000 123 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 000 0 82 000 3 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 700 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 Wydatki z udziałem środków UE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poręczenia i gwarancje 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obsługa długu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki majątkowe 13 0 0 0 482 802 482 802 1 048 979 0 420 485 478 494 150 000 115 000 115 000 0 0 0 8 700 0

1 010

2

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2590

751 75101 754 75412 75414 757 75702 758 75814 75818 801 80101 80103 80104 80110 80113 80146 80148 80195 851 85154 85195 852 85201 85202 85204 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295

1 278 1 278 179 650 175 650 4 000 118 352 118 352 173 737 300 173 437 9 233 107 5 609 575 212 778 624 500 2 196 588 472 760 30 906 80 000 6 000 91 100 50 000 41 100 2 430 860 8 000 60 000 4 000 2 067 982 5 398 49 000 2 000 46 000 156 980 10 000 21 500

1 278 1 278 109 650 105 650 4 000 118 352 118 352 173 737 300 173 437 7 647 910 4 024 378 212 778 624 500 2 196 588 472 760 30 906 80 000 6 000 91 100 50 000 41 100 2 430 860 8 000 60 000 4 000 2 067 982 5 398 49 000 2 000 46 000 156 980 10 000 21 500

1 278 1 278 101 650 97 650 4 000 5 000 5 000 173 737 300 173 437 5 310 297 2 416 870 201 013 0 2 103 748 471 760 30 906 80 000 6 000 91 100 50 000 41 100 322 917 0 60 000 0 69 039 5 398 0 0 0 156 980 10 000 21 500

1 278 1 278 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4 091 591 2 003 751 190 480 0 1 781 760 112 600 3 000 0 0 6 000 6 000 0 203 349 0 0 0 48 973 5 398 0 0 0 138 978 10 000 0

0 0 91 650 87 650 4 000 5 000 5 000 173 737 300 173 437 1 218 706 413 119 10 533 0 321 988 359 160 27 906 80 000 6 000 85 100 44 000 41 100 119 568 0 60 000 0 20 066 0 0 0 0 18 002 0 21 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 118 631 1 494 131 0 624 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 218 982 113 377 11 765 0 92 840 1 000 0 0 0 0 0 2 107 943 8 000 0 4 000 1 998 943 0 49 000 2 000 46 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 113 352 113 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 1 585 197 1 585 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2590

854 85401 85415 900 90001 90002 90003 90015 90095 921 92109 92116 92195 926 92605 Ogółem

29 139 2 139 27 000 2 001 321 1 001 000 153 321 87 000 690 000 70 000 1 139 381 965 991 152 890 20 500 115 000 115 000 20 631 790

29 139 2 139 27 000 848 000 286 000 0 87 000 405 000 70 000 417 710 244 320 152 890 20 500 105 000 105 000

2 139 2 139 0 848 000 286 000 0 87 000 405 000 70 000 244 320 244 320 0 0 5 000 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 5 000 5 000 5 793 551

2 139 2 139 0 848 000 286 000 0 87 000 405 000 70 000 238 820 238 820 0 0 0 0 4 527 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 390 0 152 890 20 500 100 000 100 000 2 515 021

27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 486 925

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 352

0 0 0 1 153 321 715 000 153 321 0 285 000 0 721 671 721 671 0 0 10 000 10 000 5 195 670

15 436 120 10 320 822

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2590

Tabela nr 5 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. WYDATKI GMINY ŁOWICZ (WYSZCZEGÓLNIONE WYDATKI MAJĄTKOWE)

w tym: Dział Rozdział Wydatki ogółem (4+5) w tym: Razem wydatki bieżące 4 260 000 10 000 250 000 705 305 705 305 390 000 123 000 0 172 000 95 000 221 000 221 000 73 790 71 290 2 500 1 813 289 88 654 97 500 1 429 135 64 000 134 000 10 000 250 000 1 188 107 40002 600 60004 60014 60016 60017 700 70005 710 71004 71035 750 75011 75022 75023 75075 75095 1 188 107 1 438 979 123 000 420 485 650 494 245 000 336 000 336 000 73 790 71 290 2 500 1 821 989 88 654 97 500 1 437 835 64 000 134 000 Razem wydatki majątkowe (6+7+8+9) 5 0 0 0 482 802 482 802 1 048 979 0 420 485 478 494 150 000 115 000 115 000 0 0 0 8 700 0 0 8 700 0 0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 0 0 0 482 802 482 802 1 048 979 0 420 485 478 494 150 000 115 000 115 000 0 0 0 8 700 0 0 8 700 0 0 w tym dotacje 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym z udziałem środków z UE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpłaty na rzecz Związku Gmin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 010

2 01030 01095

3 260 000

400

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2590

751 75101 754 75412 75414 757 75702 758 75814 75818 801 80101 80103 80104 80110 80113 80146 80148 80195 851 85154 85195 852 85201 85202 85204 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295

1 278 1 278 179 650 175 650 4 000 118 352 118 352 173 737 300 173 437 9 233 107 5 609 575 212 778 624 500 2 196 588 472 760 30 906 80 000 6 000 91 100 50 000 41 100 2 430 860 8 000 60 000 4 000 2 067 982 5 398 49 000 2 000 46 000 156 980 10 000 21 500

1 278 1 278 109 650 105 650 4 000 118 352 118 352 173 737 300 173 437 7 647 910 4 024 378 212 778 624 500 2 196 588 472 760 30 906 80 000 6 000 91 100 50 000 41 100 2 430 860 8 000 60 000 4 000 2 067 982 5 398 49 000 2 000 46 000 156 980 10 000 21 500

0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 1 585 197 1 585 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 1 585 197 1 585 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 16 ?

Poz. 2590

854 85401 85415 900 90001 90002 90003 90015 90095 921 92109 92116 92195 926 92605 Ogółem

29 139 2 139 27 000 2 001 321 1 001 000 153 321 87 000 690 000 70 000 1 139 381 965 991 152 890 20 500 115 000 115 000 20 631 790

29 139 2 139 27 000 848 000 286 000 0 87 000 405 000 70 000 417 710 244 320 152 890 20 500 105 000 105 000 15 436 120

0 0 0 1 153 321 715 000 153 321 0 285 000 0 721 671 721 671 0 0 10 000 10 000 5 195 670

0 0 0 1 000 000 715 000 0 0 285 000 0 721 671 721 671 0 0 10 000 10 000 5 042 349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 153 321 0 153 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 17 ?

Poz. 2590

Tabela nr 5a do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe z tego źródła finansowania rok 2012 (8+9+10+11) 7 40 000 35 000 272 802 5 000 130 000 dochody własne jst 8 40 000 35 000 272 802 5 000 130 000 kredyty środki pochodzące i pożyczki z innych źródeł* 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz

1 1. 2. 3. 4. 5.

2 400 400 400 400 400

3 40002 40002 40002 40002 40002

5 wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy zakup urządzeń do stacji uzdatniania wody rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Łowicz zakup programu komputerowego ?woda? budowa odcinków wodociągów na modernizowanej sieci wodociągowej: Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada budowa chodnika w miejscowości Małszyce na terenie gminy Łowicz budowa chodnika w miejscowości Dąbkowice Górne budowa chodnika w miejscowości Małszyce budowa chodnika w miejscowości Dąbkowice Górne wykonanie projektów modernizacji dróg modernizacja mostu na rzece Słudwi i w miejscowości Niedźwiada modernizacja drogi gruntowej Strzelcew -Strzelcew k/A. Krajowej zakup gruntów rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Bocheniu o część garażową zakup projektora zakup klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni zakup sprzętu przeciwpożarowego zakup samochodu strażackiego dla OSP Parma

6 40 000 35 000 301 557 5 000 130 000

6. 7. 8. 9.

600 600 600 600

60014 60014 60016 60016 60016 60016 60017 70005 70005 75023 75023 75412 75412

235 000 194 097 135 000 278 377 10 000 65 000 150 000 55 000 60 000 4 000 4 700 10 000 30 000

232 415 188 070 133 790 269 704 10 000 65 000 150 000 55 000 60 000 4 000 4 700 10 000 30 000

232 415 188 070 133 790 269 704 10 000 65 000 150 000 55 000 60 000 4 000 4 700 10 000 30 000

0

0

0 Urząd Gminy Łowicz Urząd Gminy Łowicz

0 0 0

0 0 0

0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz Urząd Gminy Łowicz

10. 600 11. 600 12. 600 13. 700 14. 700 15. 750 16. 750 17. 754 18. 754

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 18 ?

Poz. 2590

19. 754 20. 801 21. 801 22. 801 23. 801 24. 900 25. 900 26. 900 27. 900 28. 900 29. 921 30. 921 31. 921 32. 921 33. 926

75412 80101 80101 80101 80101 90001 90001 90001 90015 90015 92109 92109 92109 92109 92601

karosaż samochodu OSP Ostrów termomodernizacja szkół z terenu gminy zakup urządzeń na plac zabaw SP Dąbkowice Dolne zakup pompy do c.o. SP Dąbkowice Dolne budowa pomieszczenia gospodarczego SP Zielkowice wykonanie projektów budowy kanalizacji na terenie gminy rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy zakup urządzeń kanalizacyjnych budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębia, Parma - Placencja, Klewków, Strzelcew wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia na terenie gminy remont świetlicy wiejskiej w Wygodzie urządzenie placu zabaw i boiska przy byłej szkole w sołectwie Parma budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbkowice Górne termomodernizacja domów ludowych: Strzelcew, Świeryż Drugi, Mystkowice, Zawady, Jastrzębia zakup kosiarki mechanicznej do utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie Ogółem

30 000 1 607 197 10 000 9 000 20 000 200 000 500 000 15 000 250 000 35 000 84 633 50 000 343 982 250 056 10 000 5 157 599

30 000 1 546 197 10 000 9 000 20 000 200 000 500 000 15 000 250 000 35 000 77 633 50 000 343 982 250 056 10 000 5 042 349

30 000 1 546 197 10 000 9 000 20 000 200 000 500 000 15 000 250 000 35 000 77 633 50 000 343 982 250 056 10 000 5 042 349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 Urząd Gminy Łowicz 0 x

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 19 ?

Poz. 2590

Tabela nr 6 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 R.

z tego: Dział Rozdział Wydatki ogółem (4+8) 3 88 654 1 278 1 500 2 067 982 1 467 2 160 881 w tym: Wydatki bieżące 4 88 654 1 278 1 500 2 067 982 1 467 2 160 881 wynagrodzenia i pochodne od wyn. 5 82 677 1 278 0 48 973 1 467 134 395 zadania statutowe 6 5 977 0 1 500 20 066 0 27 543 świadczenia społeczne 7 0 0 0 1 998 943 0 1 998 943 Wydatki majątkowe 8 0 0 0 0 0 0

1 750 751 754 852 852 Ogółem

2 75011 75101 75414 85212 85213

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Tabela nr 7 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. Dochody Wydatki Wynik budżetu Kredyty Pożyczki

Treść 2

Klasyfikacja Kwota 2012 r. § 3 4 18 295 192 20 631 790 -2 336 598 3 168 594 § 952 § 952 § 903 § 951 § 944 § 957 § 931 § 950 § 992 § 992 § 963 1 232 698 1 935 896 831 996 831 996 -

Przychody ogółem:

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho-

Rozchody ogółem:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 20 ?

Poz. 2590

dzących z budżetu UE 4. 5. 6. 7. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 991 § 994 § 982 § 995 -

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 21 ?

Poz. 2590

Tabela nr 8 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody Dział z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 851 Rozdz. 85154 Plan 50 000

Wydatki Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Dział 851 Rozdz. 85154 Plan 50 000 6 000 44 000 50 000

Ogółem

50 000

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 22 ?

Poz. 2590

Tabela nr 9 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 R.

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ogółem

Dział 2 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921

Rozdział 3 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109

Nazwa jednostki pomocniczej 4 sołectwo Bocheń sołectwo Dąbkowice Dolne sołectwo Dąbkowice Górne sołectwo Guźnia sołectwo Jamno sołectwo Jastrzębia sołectwo Klewków sołectwo Małszyce sołectwo Mystkowice sołectwo Niedźwiada sołectwo Otolice sołectwo Ostrów sołectwo Parma sołectwo Pilaszków sołectwo Placencja sołectwo Popów sołectwo Strzelcew sołectwo Świeryż Pierwszy sołectwo Świeryż Drugi sołectwo Świące sołectwo Szczudłów sołectwo Wygoda sołectwo Zabostów Mały sołectwo Zabostów Duży sołectwo Zawady sołectwo Zielkowice 7 337 6 741 3 500 3 500 9 040 3 500

Kwota 5

32 180 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 9 404 4 523 6 368 3 500 3 500 7 969 3 500 3 500 3 500 6 873 3 500 47 453 8 104 9 328 204 320

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 23 ?

Poz. 2590

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji (w zł) 1 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80104 przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Jednostki sektora finansów publicznych Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 biblioteki Ogółem podmiotowej 2 1 636 631 1 636 631 1 494 131 142.500 przedmiotowej 3 celowej 4 120 500

801

921 926

152 890

600 801 921

20 500 20 500 100 000 100 000 605 000 123 000 123 000 482 000 482 000

152 890 152 890 1 789 521

725 500

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 24 ?

Poz. 2590

Tabela nr 10 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA

Lp. I. 1. II. 1. DOCHODY

Wyszczególnienie Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za zanieczyszczenie środowiska) WYDATKI Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 szkoły podstawowe wydatki majątkowe - termomodernizacja szkół

Plan na 2012 r. 380 000 380 000 380 000 380 000 297 000 297 000 297 000 83 000 83 000 83 000

2.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące - zbiórka odpadów, akcja sprzątania świata

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz

Tabela nr 11 do uchwały nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział Rozdz. § 750 75011 852 85212 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem:

Kwota 118 118 118 23.000 23.000 23.000 23.118

Przewodniczący Rady Gminy: mgr Maciej Malangiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2168

  uchwała nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1595

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1360

  uchwała nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2589

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2588

  uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2587

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Klonowej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2586

  uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2585

  uchwała nr XXIII/113/12 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.