Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2591

Tytuł:

uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Pabianice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2591
Hasła:jednostki pomocnicze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2591

UCHWAŁA NR XXII/178/2012 RADY GMINY PABIANICE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 35 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 192, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281): § 1. Uchwala się Statut Sołectwa Bychlew stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwala się Statut Sołectwa Gorzew - Okołowice stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwala się Statut Sołectwa Górka Pabianicka stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Uchwala się Statut Sołectwa Hermanów stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwala się Statut Sołectwa Jadwinin - Władysławów stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Uchwala się Statut Sołectwa Janowice - Huta Janowska stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Uchwala się Statut Sołectwa Konin - Majówka stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Uchwala się Statut Sołectwa Kudrowice stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Uchwala się Statut Sołectwa Pawlikowice stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10. Uchwala się Statut Sołectwa Petrykozy stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Uchwala się Statut Sołectwa Piątkowisko stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. § 12. Uchwala się Statut Sołectwa Porszewice stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. § 13. Uchwala się Statut Sołectwa Rydzyny stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały. § 14. Uchwala się Statut Sołectwa Szynkielew stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały. § 15. Uchwala się Statut Sołectwa Świątniki stanowiący załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały. § 16. Uchwala się Statut Sołectwa Terenin stanowiący załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały. § 17. Uchwala się Statut Sołectwa Wola Żytowska stanowiący załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

09:05:06

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2591

§ 18. Uchwala się Statut Sołectwa Żytowice - Wysieradz stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. § 20. Traci moc uchwała Nr V/49/99 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia statutów sołectw gminy Pabianice. § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Pabianice: dr Arkadiusz Jaksa

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2591

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT SOŁECTWA BYCHLEW Rozdział 1 Sołectwo i obszar jego działania § 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Bychlew. § 2. 1. Sołectwo Bychlew zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Pabianice. 2. Samorząd mieszkańców wsi ? Sołectwa Bychlew działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), - Statutu Gminy Pabianice, - niniejszego Statutu. 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: a) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Pabianice, b) Sołectwie ? należy przez to rozumieć Sołectwo Bychlew, c) statucie gminy ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Pabianice, d) statucie ? należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Bychlew, e) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Pabianice, f) Radnym ? należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Pabianice, g) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pabianice, h) zebraniu wiejskim ? należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Bychlew, i) Sołtysie ? należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bychlew, j) Radzie Sołeckiej ? należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bychlew. 4. Sołectwo posiada zdolność sądową. § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Bychlew. § 4. Położenie Sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu. § 5. 1. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic ustala Rada odrębną uchwałą. Rozdział 2 Zakres działania Sołectwa § 6. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi ? Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania; 2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2591

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenia pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi; 6) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi; 7) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt Gminy; 8) współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy; 9) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni; 10) rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki; 11) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji. 2. Rada Gminy upoważnia organy Sołectwa do organizowania na terenie Sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów. § 7. Zadania określone w § 6, Sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców; 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa; 4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa; 6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi. Rozdział 3 Organy Sołectwa i zakres ich działania § 8. 1. Organami Sołectwa są: 1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy. 2. Sołtysa wspomaga w jego działaniu Rada Sołecka.

3. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne wewnętrzne organy Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania. 4. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. § 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. 3. Wybory, o których mowa w ust. 2, powinny odbyć się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ich kadencji. 4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 5. Nadzór nad organami Sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencje zebrania wiejskiego § 10. 1. Do kompetencji opiniodawczych Sołectwa należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, a także granice. 2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2591

1) prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy; 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego; 3) rozstrzyganie o toku postępowania w przypadku, gdy działania organów gminy nie odpowiadają złożonym wnioskom; 4) wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej i organów wewnętrznych Sołectwa; 5) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 6) występowanie z wnioskiem do Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 7) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał; 8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 9) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskim. Kompetencje Sołtysa § 11. 1. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz. 2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. § 12. 1. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem. 2. W szczególności do zadań Sołtysa należy: 1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji; 2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy; 3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich; 4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej; 5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności; 6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie; 7) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności; 8) prowadzenie dokumentacji Sołectwa (statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich); 9) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich; 10) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie; 11) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie; 12) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Pabianice; 13) uczestnictwo w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy; 14) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich istotnych dla Gminy i Sołectwa sprawach; 15) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Sołtysa wynikających z przepisów prawa. § 13. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania. 2. Na sesjach Rady Gminy, Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego. 3. Sołtys otrzymuje dietę za udział w sesjach Rady Gminy określoną odrębną uchwałą Rady Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2591

§ 14. 1. Gmina może powierzyć Sołtysowi pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 2. Za czynności wymienione w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie ustalone odrębną uchwałą. Rada sołecka § 15. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 2. Rada składa się z Sołtysa jako przewodniczącego oraz 3-10 członków i ma charakter opiniodawczo? doradczy. § 16. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności. 2. O posiedzeniu Rady Sołeckiej, Sołtys zawiadamia Radnego z Sołectwa, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu. 3. Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys. 4. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków. § 17. Rada Sołecka w szczególności: 1) opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego; 2) występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu mieszkańców Sołectwa; 3) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację; 4) współdziała z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządów w pracach na rzecz Sołectwa; 5) inicjuje i prowadzi na terenie Sołectwa działalność społeczną i kulturalną.

Zasady zwoływania zebrania wiejskiego § 18. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa wpisani do rejestru wyborców, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do rady gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. § 19. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 1) z własnej inicjatywy; 2) na wniosek Rady Sołeckiej; 3) na wniosek Rady Gminy, Wójta Gminy lub radnego; 4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa. 2. Zebranie wiejskie może być zwołane bezpośrednio przez Wójta. 3. W przypadku niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. 4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 5. O terminie zebrania wiejskiego powiadamia Sołtys mieszkańców Sołectwa, zgodnie z miejscowymi zwyczajami, co najmniej 7 dni przed zebraniem, zamieszczając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. 6. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców lub organów gminy, zwołuje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca wskazał termin późniejszy. Przebieg zebrania wiejskiego § 20. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad. 2. Porządek zebrania uchwala zebranie wiejskie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2591

3. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o: a) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, b) udzielania głosu poza kolejnością, c) określenia czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, d) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, e) żądania od uczestników zebrania właściwego zachowania się. 4. W przypadku, gdy Przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia innych wyjaśnień. § 21. 1. Obrady zebrania są protokołowane. 2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie, b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania, c) porządek zebrania, d) treść podejmowanych uchwał oraz przebieg dyskusji, e) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników, f) podpisy Sołtysa i protokolanta. 3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad. § 22. 1. Sołtys lub przewodniczący obrad przekazuje Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego i kopię protokołu w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego. 2. Wójt w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały, wnioski z zebrań we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 3. O sposobie załatwienia spraw, Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa. § 23. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie z niniejszym statutem. 2. Wymagane ?quorum? dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał, wynosi, co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganego ?quorum?, zebranie wiejskie może odbyć się w nowym terminie, w tym samym dniu, 15 minut później, bez względu na liczbę mieszkańców. 3. Ewentualność drugiego terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim. § 24. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób w nim uczestniczących, co oznacza, że liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. Liczbę głosów osób wstrzymujących się od głosowania, nie dolicza się do żadnej z pozostałych grup głosujących. 2. W głosowaniu jawnym, mieszkańcy głosują przez podniesienie ręki. § 25. Na wniosek Sołtysa, Wójt Gminy udziela pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań. Rozdział 4 Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa i rad sołeckich Organizacja wyborów § 26. 1. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy uzgadniając termin zebrania z dotychczasowym Sołtysem.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2591

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 27. 1. Zebraniu przewodniczy Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu. 2. Wójt może powierzyć przewodniczenie zebraniu radnemu Rady Gminy. Zebranie wiejskie wyborcze § 28. 1. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, zgodnie z § 18 niniejszego statutu.

2. Do ważności zebrania wiejskiego wyborczego mają zastosowanie przepisy § 23 ust. 2 i 3 niniejszego statutu. § 29. 1. Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania. 2. Listę obecności sporządza Urząd Gminy na podstawie rejestru wyborców Sołectwa. 3. Na liście obecności umieszcza się nazwisko i imię wyborców Sołectwa w kolejności alfabetycznej. Przebieg zebrania § 30. 1. Porządek zebrania wiejskiego przewiduje: 1) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za czas kadencji; 2) wybór komisji skrutacyjnej; 3) podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej; 4) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 5) wybór Sołtysa; 6) wybór Rady Sołeckiej; 7) pytania i wolne wnioski. 2. Zebranie wiejskie wysłuchuje sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej z okresu kadencji i przyjmuje je w głosowaniu jawnym. § 31. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. 2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania. 3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej. 4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim. § 32. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-5 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród uprawnionych uczestniczących w zebraniu mieszkańców Sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy: a) wybór przewodniczącego komisji, b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, c) przygotowanie kart do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Sołectwa, d) przeprowadzenie wyborów, e) obliczenie głosów,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2591

f) sporządzenie protokołu, g) ogłoszenie wyników wyborów. 4. Protokół z dokonanych czynności komisji skrutacyjnej powinien zawierać: a) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, b) liczbę uprawnionych mieszkańców Sołectwa, c) liczbę uprawnionych biorących udział w głosowaniu, d) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, e) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych, f) liczby głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, g) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani. 5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. § 33. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego albo przed zebraniem na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10 osób uprawnionych do głosowania. 3. Kandydatury przyjmuje przewodniczący zebrania i przekazuje je powołanej następnie Komisji Skrutacyjnej. 4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie, w przypadku swej nieobecności. 5. Nazwiska kandydatów komisja umieszcza na oznakowanych pieczęcią Sołectwa kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej. 6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec Sołectwa stawia znak ?X? przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych na zebraniu mieszkańców (50% + 1). 7. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. 8. W ponownym głosowaniu udział bierze dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Do ważności wyborów Sołtysa w ponownym głosowaniu wymagana jest zwykła większość głosów. 9. W przypadku uzyskania w ponownym głosowaniu przez obu kandydatów jednakowej liczby głosów, wybory Sołtysa przeprowadza się na nowo w terminie 30 dni. 10. W sposób określony w ust. od 3 do 6, przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Sołeckiej wchodzą ci spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Dla ważności wyboru nie jest wymagana bezwzględna większość głosów. § 34. 1. Protest w formie pisemnej, co do ważności wyborów, może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 7 dni od dnia wyborów. 2. Przedmiotem protestu może być złamanie zasad tajności bądź bezpośredniości albo uniemożliwienie prawa wyborów uprawnionym mieszkańcom, jeżeli miało to wpływ na wynik wyborów. 3. Organem przyjmującym i rozpatrującym protest jest Wójt. 4. Wójt w terminie 7 dni rozpatruje protest i zawiadamia wnoszącego protest. 5. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta, o którym mowa w ust. 3, przysługuje do Rady Gminy, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. 6. Rada Gminy rozpatruje wniosek na najbliższej sesji. 7. Rada Gminy może:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2591

a) protest odrzucić, b) protest przyjąć i zarządzić ponowne wybory, c) protest uznać za zasadny, ale nie mający wpływu na wynik wyborów. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Wybory uzupełniające do rad sołeckich § 35. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 3. O odwołanie mogą występować: a) Komisja Rewizyjna Rady Gminy, b) Wójt Gminy, c) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania. 4. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez zachowania wymagań Rada Gminy nie nadaje biegu. 5. Rozpatrywane są wnioski: a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków statutowych, b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej. § 36. 1. Na wniosek Rady Gminy, Wójt zwołuje zebranie wiejskie, ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 37. 1. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 2. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwienia. § 38. 1. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje ?Komisję odwoławczą?, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. 2. § 28, 29 i 32 stosuje się odpowiednio. 3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów. 4. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. § 39. 1. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. 3. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 9. § 40. 1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. 2. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcję, przy zastosowaniu § 29. § 41. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2591

2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Wójta. § 42. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. Rozdział 5 Postanowienia końcowe § 43. 1. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością Sołectwa są Rada Gminy i Wójt. 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowane są na podstawie kryterium zgodności z prawem. 3. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt. 4. Wójt może żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 5. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska do uchylenia włącznie. § 44. Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołania od decyzji Wójta naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada Gminy. § 45. Sołectwo ma prawo używać pieczęci: 1) RADA SOŁECKA SOŁECTWO BYCHLEW GMINA PABIANICE 2) SOŁECTWO BYCHLEW PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ SOŁTYS GMINA PABIANICE § 46. 1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 2. W sprawach spornych interpretacji Statutu dokonuje Rada Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2591

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2591

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r.

STATUT SOŁECTWA GORZEW - OKOŁOWICE Rozdział 1 Sołectwo i obszar jego działania § 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Gorzew ? Okołowice. § 2. 1. Sołectwo Gorzew - Okołowice zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Pabianice. 2. Samorząd mieszkańców wsi ? Sołectwa Gorzew - Okołowice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), - Statutu Gminy Pabianice, - niniejszego Statutu. 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: a) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Pabianice, b) Sołectwie ? należy przez to rozumieć Sołectwo Gorzew ? Okołowice, c) statucie gminy ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Pabianice, d) statucie ? należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Gorzew ? Okołowice, e) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Pabianice, f) Radnym ? należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Pabianice, g) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pabianice, h) zebraniu wiejskim ? należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Gorzew ? Okołowice, i) Sołtysie ? należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Gorzew ? Okołowice, j) Radzie Sołeckiej ? należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Gorzew ? Okołowice. 4. Sołectwo posiada zdolność sądową. § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wsie Gorzew i Okołowice. § 4. Położenie Sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu. § 5. 1. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic ustala Rada odrębną uchwałą. Rozdział 2 Zakres działania Sołectwa § 6. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi ? Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2591

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenia pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi; 6) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi; 7) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt Gminy; 8) współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy; 9) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni; 10) rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki; 11) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji. 2. Rada Gminy upoważnia organy Sołectwa do organizowania na terenie Sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów. § 7. Zadania określone w § 6, Sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców; 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa; 4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa; 6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi. Rozdział 3 Organy Sołectwa i zakres ich działania § 8. 1. Organami Sołectwa są: 1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy. 2. Sołtysa wspomaga w jego działaniu Rada Sołecka. 3. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne wewnętrzne organy Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania. 4. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. § 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. 3. Wybory, o których mowa w ust. 2, powinny odbyć się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ich kadencji. 4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 5. Nadzór nad organami Sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencje zebrania wiejskiego § 10. 1. Do kompetencji opiniodawczych Sołectwa należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, a także granice.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2591

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy: 1) prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy; 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego; 3) rozstrzyganie o toku postępowania w przypadku, gdy działania organów gminy nie odpowiadają złożonym wnioskom; 4) wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej i organów wewnętrznych Sołectwa; 5) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 6) występowanie z wnioskiem do Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 7) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał; 8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 9) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskim. Kompetencje Sołtysa § 11. 1. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz. 2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. § 12. 1. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem. 2. W szczególności do zadań Sołtysa należy: 1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji; 2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy; 3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich; 4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej; 5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności; 6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie; 7) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności; 8) prowadzenie dokumentacji Sołectwa (statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich); 9) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich; 10) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie; 11) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie; 12) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Pabianice; 13) uczestnictwo w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy; 14) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich istotnych dla Gminy i Sołectwa sprawach; 15) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Sołtysa wynikających z przepisów prawa. § 13. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania. 2. Na sesjach Rady Gminy, Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 16 ?

Poz. 2591

3. Sołtys otrzymuje dietę za udział w sesjach Rady Gminy określoną odrębną uchwałą Rady Gminy. § 14. 1. Gmina może powierzyć Sołtysowi pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 2. Za czynności wymienione w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie ustalone odrębną uchwałą. Rada sołecka § 15. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 2. Rada składa się z Sołtysa jako przewodniczącego oraz 3-10 członków i ma charakter opiniodawczo? doradczy. § 16. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności. 2. O posiedzeniu Rady Sołeckiej, Sołtys zawiadamia Radnego z Sołectwa, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu. 3. Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys. 4. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków. § 17. Rada Sołecka w szczególności: 1) opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego; 2) występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu mieszkańców Sołectwa; 3) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację; 4) współdziała z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządów w pracach na rzecz Sołectwa; 5) inicjuje i prowadzi na terenie Sołectwa działalność społeczną i kulturalną. Zasady zwoływania zebrania wiejskiego § 18. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa wpisani do rejestru wyborców, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do rady gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. § 19. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 1) z własnej inicjatywy; 2) na wniosek Rady Sołeckiej; 3) na wniosek Rady Gminy, Wójta Gminy lub radnego; 4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane bezpośrednio przez Wójta. 3. W przypadku niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. 4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 5. O terminie zebrania wiejskiego powiadamia Sołtys mieszkańców Sołectwa, zgodnie z miejscowymi zwyczajami, co najmniej 7 dni przed zebraniem, zamieszczając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. 6. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców lub organów gminy, zwołuje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca wskazał termin późniejszy. Przebieg zebrania wiejskiego § 20. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 17 ?

Poz. 2591

2. Porządek zebrania uchwala zebranie wiejskie. 3. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o: a) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, b) udzielania głosu poza kolejnością, c) określenia czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, d) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, e) żądania od uczestników zebrania właściwego zachowania się. 4. W przypadku, gdy Przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia innych wyjaśnień. § 21. 1. Obrady zebrania są protokołowane. 2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie, b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania, c) porządek zebrania, d) treść podejmowanych uchwał oraz przebieg dyskusji, e) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników, f) podpisy Sołtysa i protokolanta. 3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad. § 22. 1. Sołtys lub przewodniczący obrad przekazuje Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego i kopię protokołu w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego. 2. Wójt w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały, wnioski z zebrań we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 3. O sposobie załatwienia spraw, Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa. § 23. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie z niniejszym statutem. 2. Wymagane ?quorum? dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał, wynosi, co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganego ?quorum?, zebranie wiejskie może odbyć się w nowym terminie, w tym samym dniu, 15 minut później, bez względu na liczbę mieszkańców. 3. Ewentualność drugiego terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim. § 24. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób w nim uczestniczących, co oznacza, że liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. Liczbę głosów osób wstrzymujących się od głosowania, nie dolicza się do żadnej z pozostałych grup głosujących. 2. W głosowaniu jawnym, mieszkańcy głosują przez podniesienie ręki. § 25. Na wniosek Sołtysa, Wójt Gminy udziela pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 18 ?

Poz. 2591

Rozdział 4 Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa i rad sołeckich Organizacja wyborów § 26. 1. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy uzgadniając termin zebrania z dotychczasowym Sołtysem. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 27. 1. Zebraniu przewodniczy Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu. 2. Wójt może powierzyć przewodniczenie zebraniu radnemu Rady Gminy. Zebranie wiejskie wyborcze § 28. 1. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, zgodnie z § 18 niniejszego statutu. 2. Do ważności zebrania wiejskiego wyborczego mają zastosowanie przepisy § 23 ust. 2 i 3 niniejszego statutu. § 29. 1. Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wiejskiego, uprawnionych do głosowania. 2. Listę obecności sporządza Urząd Gminy na podstawie rejestru wyborców Sołectwa.

3. Na liście obecności umieszcza się nazwisko i imię wyborców Sołectwa w kolejności alfabetycznej. Przebieg zebrania § 30. 1. Porządek zebrania wiejskiego przewiduje: 1) sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za czas kadencji; 2) wybór komisji skrutacyjnej; 3) podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej; 4) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; 5) wybór Sołtysa; 6) wybór Rady Sołeckiej; 7) pytania i wolne wnioski. 2. Zebranie wiejskie wysłuchuje sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej z okresu kadencji i przyjmuje je w głosowaniu jawnym. § 31. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. 2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania. 3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej. 4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim. § 32. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-5 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród uprawnionych uczestniczących w zebraniu mieszkańców Sołectwa. 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy: a) wybór przewodniczącego komisji,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 19 ?

Poz. 2591

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, c) przygotowanie kart do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Sołectwa, d) przeprowadzenie wyborów, e) obliczenie głosów, f) sporządzenie protokołu, g) ogłoszenie wyników wyborów. 4. Protokół z dokonanych czynności komisji skrutacyjnej powinien zawierać: a) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji, b) liczbę uprawnionych mieszkańców Sołectwa, c) liczbę uprawnionych biorących udział w głosowaniu, d) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów, e) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych, f) liczby głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, g) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani. 5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. § 33. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego albo przed zebraniem na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10 osób uprawnionych do głosowania. 3. Kandydatury przyjmuje przewodniczący zebrania i przekazuje je powołanej następnie Komisji Skrutacyjnej. 4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie, w przypadku swej nieobecności. 5. Nazwiska kandydatów komisja umieszcza na oznakowanych pieczęcią Sołectwa kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej. 6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec Sołectwa stawia znak ?X? przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych na zebraniu mieszkańców (50% + 1). 7. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. 8. W ponownym głosowaniu udział bierze dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Do ważności wyborów Sołtysa w ponownym głosowaniu wymagana jest zwykła większość głosów. 9. W przypadku uzyskania w ponownym głosowaniu przez obu kandydatów jednakowej liczby głosów, wybory Sołtysa przeprowadza się na nowo w terminie 30 dni. 10. W sposób określony w ust. od 3 do 6, przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Sołeckiej wchodzą ci spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Dla ważności wyboru nie jest wymagana bezwzględna większość głosów. § 34. 1. Protest w formie pisemnej, co do ważności wyborów, może złożyć każdy mieszkaniec Sołectwa w terminie 7 dni od dnia wyborów. 2. Przedmiotem protestu może być złamanie zasad tajności bądź bezpośredniości albo uniemożliwienie prawa wyborów uprawnionym mieszkańcom, jeżeli miało to wpływ na wynik wyborów. 3. Organem przyjmującym i rozpatrującym protest jest Wójt. 4. Wójt w terminie 7 dni rozpatruje protest i zawiadamia wnoszącego protest.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 20 ?

Poz. 2591

5. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta, o którym mowa w ust. 3, przysługuje do Rady Gminy, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.

6. Rada Gminy rozpatruje wniosek na najbliższej sesji. 7. Rada Gminy może: a) protest odrzucić, b) protest przyjąć i zarządzić ponowne wybory, c) protest uznać za zasadny, ale nie mający wpływu na wynik wyborów. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Wybory uzupełniające do rad sołeckich § 35. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego. 2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy. 3. O odwołanie mogą występować: a) Komisja Rewizyjna Rady Gminy, b) Wójt Gminy, c) 1/10 mieszkańców Sołectwa posiadających prawo wybierania. 4. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez zachowania wymagań Rada Gminy nie nadaje biegu. 5. Rozpatrywane są wnioski: a) stawiające zarzuty niewywiązania się z obowiązków statutowych, b) nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego, c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej. § 36. 1. Na wniosek Rady Gminy, Wójt zwołuje zebranie wiejskie, ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 37. 1. Zebranie wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 2. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwienia. § 38. 1. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje ?Komisję odwoławczą?, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. 2. § 28, 29 i 32 stosuje się odpowiednio. 3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów. 4. Wyniki uchwały zebrania wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa. § 39. 1. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 2. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. 3. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 9. § 40. 1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 21 ?

Poz. 2591

2. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta Gminy wyborów uzupełniających na wymienione funkcję, przy zastosowaniu § 29. § 41. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) śmierci; 4) choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez okres 6 miesięcy. 2. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie zwołane przez Wójta. § 42. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio. Rozdział 5 Postanowienia końcowe § 43. 1. Organami nadzoru i kontroli nad działalnością Sołectwa są Rada Gminy i Wójt. 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowane są na podstawie kryterium zgodności z prawem. 3. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt. 4. Wójt może żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa. 5. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska do uchylenia włącznie. § 44. Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołania od decyzji Wójta naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada Gminy. § 45. Sołectwo ma prawo używać pieczęci: 1) RADA SOŁECKA SOŁECTWO GORZEW - OKOŁOWICE GMINA PABIANICE 2) SOŁECTWO GORZEW - OKOŁOWICE PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ SOŁTYS GMINA PABIANICE § 46. 1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy. 2. W sprawach spornych interpretacji Statutu dokonuje Rada Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 22 ?

Poz. 2591

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 23 ?

Poz. 2591

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r.

STATUT SOŁECTWA GÓRKA PABIANICKA Rozdział 1 Sołectwo i obszar jego działania § 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Górka Pabianicka. § 2. 1. Sołectwo Górka Pabianicka zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Pabianice. 2. Samorząd mieszkańców wsi ? Sołectwa Górka Pabianicka działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), - Statutu Gminy Pabianice, - niniejszego Statutu. 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: a) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Pabianice, b) Sołectwie ? należy przez to rozumieć Sołectwo Górka Pabianicka, c) statucie gminy ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Pabianice, d) statucie ? należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Górka Pabianicka, e) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Pabianice, f) Radnym ? należy przez to rozumieć Radnego Rady Gminy Pabianice, g) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pabianice, h) zebraniu wiejskim ? należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Górka Pabianicka, i) Sołtysie ? należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Górka Pabianicka, j) Radzie Sołeckiej ? należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Górka Pabianicka. 4. Sołectwo posiada zdolność sądową. § 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Górka Pabianicka. § 4. Położenie Sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu. § 5. 1. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic ustala Rada odrębną uchwałą. Rozdział 2 Zakres działania Sołectwa § 6. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi ? Sołectwa należy: 1) udział w rozpatrywaniu spraw opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 24 ?

Poz. 2591

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego; 3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; 4) tworzenia pomocy sąsiedzkiej; 5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi; 6) opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi; 7) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, z którymi zwróci się Rada Gminy lub Wójt Gminy; 8) współpraca z komisjami działającymi przy Radzie Gminy; 9) podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, a w szczególności utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa oraz ochrony zieleni; 10) rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki; 11) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji. 2. Rada Gminy upoważnia organy Sołectwa do organizowania na terenie Sołectwa imprez, wystaw, koncertów i konkursów, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów. § 7. Zadania określone w § 6, Sołectwo realizuje w szczególności poprzez: 1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa; 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców; 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa; 4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa; 6) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi. Rozdział 3 Organy Sołectwa i zakres ich działania § 8. 1. Organami Sołectwa są: 1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy; 2) Sołtys - organ wykonawczy. 2. Sołtysa wspomaga w jego działaniu Rada Sołecka. 3. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne wewnętrzne organy Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania. 4. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. § 9. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. 3. Wybory, o których mowa w ust. 2, powinny odbyć się w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ich kadencji. 4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. 5. Nadzór nad organami Sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Kompetencje zebrania wiejskiego § 10. 1. Do kompetencji opiniodawczych Sołectwa należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, a także granice.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 25 ?

Poz. 2591

2. W szczególności do zebrania wiejskiego należy: 1) prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy; 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego; 3) rozstrzyganie o toku postępowania w przypadku, gdy działania organów gminy nie odpowiadają złożonym wnioskom; 4) wybór Sołtysa, Rady Sołeckiej i organów wewnętrznych Sołectwa; 5) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; 6) występowanie z wnioskiem do Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa; 7) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał; 8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa; 9) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskim. Kompetencje Sołtysa § 11. 1. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz. 2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. § 12. 1. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem. 2. W szczególności do zadań Sołtysa należy: 1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji; 2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy; 3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich; 4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej; 5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności; 6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie; 7) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności; 8) prowadzenie dokumentacji Sołectwa (statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich); 9) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich; 10) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie; 11) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie; 12) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Pabianice; 13) uczestnictwo w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy; 14) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich istotnych dla Gminy i Sołectwa sprawach; 15) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Sołtysa wynikających z przepisów prawa. § 13. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania. 2. Na sesjach Rady Gminy, Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 26 ?

Poz. 2591

3. Sołtys otrzymuje dietę za udział w sesjach Rady Gminy określoną odrębną uchwałą Rady Gminy. § 14. 1. Gmina może powierzyć Sołtysowi pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 2. Za czynności wymienione w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie ustalone odrębną uchwałą. Rada sołecka § 15. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa. 2. Rada składa się z Sołtysa jako przewodniczącego oraz 3-10 członków i ma charakter opiniodawczo? doradczy. § 16. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności. 2. O posiedzeniu Rady Sołeckiej, Sołtys zawiadamia Radnego z Sołectwa, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu. 3. Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys. 4. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków. § 17. Rada Sołecka w szczególności: 1) opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego; 2) występuje wobec zebrania wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu mieszkańców Sołectwa; 3) wspomaga Sołtysa w wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację; 4) współdziała z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządów w pracach na rzecz Sołectwa; 5) inicjuje i prowadzi na terenie Sołectwa działalność społeczną i kulturalną. Zasady zwoływania zebrania wiejskiego § 18. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa wpisani do rejestru wyborców, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do rady gminy i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. § 19. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 1) z własnej inicjatywy; 2) na wniosek Rady Sołeckiej; 3) na wniosek Rady Gminy, Wójta Gminy lub radnego; 4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane bezpośrednio przez Wójta. 3. W przypadku niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie wiejskie zwołuje Wójt Gminy. 4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 5. O terminie zebrania wiejskiego powiadamia Sołtys mieszkańców Sołectwa, zgodnie z miejscowymi zwyczajami, co najmniej 7 dni przed zebraniem, zamieszczając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. 6. Zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców lub organów gminy, zwołuje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca wskazał termin późniejszy. Przebieg zebrania wiejskiego § 20. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 27 ?

Poz. 2591

2. Porządek zebrania uchwala zebranie wiejskie. 3. Przewodniczenie obradom zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o: a) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców, b) udzielania głosu poza kolejnością, c) określenia czasu przeznaczonego dla każdego z mówców, d) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, e) żądania od uczestników zebrania właściwego zachowania się. 4. W przypadku, gdy Przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może żądać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia innych wyjaśnień. § 21. 1. Obrady zebrania są protokołowane. 2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać: a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie, b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania, c) porządek zebrania, d) treść podejmowanych uchwał oraz przebieg dyskusji, e) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników, f) podpisy Sołtysa i protokolanta. 3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad. § 22. 1. Sołtys lub przewodniczący obrad przekazuje Wójtowi uchwały zebrania wiejskiego i kopię protokołu w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego. 2. Wójt w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały, wnioski z zebrań we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. 3. O sposobie załatwienia spraw, Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa. § 23. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie z niniejszym statutem. 2. Wymagane ?quorum? dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał, wynosi, co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano wymaganego ?quorum?, zebranie wiejskie może odbyć się w nowym terminie, w tym samym dniu, 15 minut później, bez względu na liczbę mieszkańców. 3. Ewentualność drugiego terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim. § 24. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób w nim uczestniczących, co oznacza, że liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. Liczbę głosów osób wstrzymujących się od głosowania, nie dolicza się do żadnej z pozostałych grup głosujących. 2. W głosowaniu jawnym, mieszkańcy głosują przez podniesienie ręki. § 25. Na wniosek Sołtysa, Wójt Gminy udziela pomocy w przygotowywaniu materiałów i organizacji zebrań.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 28 ?

Poz. 2591

Rozdział 4 Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa i rad sołeckich Organizacja wyborów § 26. 1. Z
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.65

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.1897

  uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/238/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2590

  uchwała nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2589

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2588

  uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2587

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Klonowej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2586

  uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.