Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2594

Tytuł:

uchwała nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Powiatu w Bełchatowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2594
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2594

UCHWAŁA NR XXI/177/2012 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie 115.913.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 114.884.833 zł, dochody majątkowe 1.028.220 zł. § 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie 128.604.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 111.819.945 zł, wydatki majątkowe 16.784.673 zł. § 3. Zmienia plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Zmienia plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Planowany deficyt stanowi kwotę 12.691.565 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany: 1) przychodami z tytułu kredytu bankowego - 3.293.460 zł; 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych - 9.398.105 zł. § 9. Plan przychodów budżetu Powiatu w wysokości 17.895.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego: 1. Przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 7.400.000 zł, który zostanie zaciągnięty na:

14:33:57

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2594

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji - 4.106.540 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.293.460 zł. 2. Przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.097.054 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu bakowego oraz w wysokości 9.398.105 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. § 10. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.458.755 zł wykazane w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 458.755 zł oraz zmniejszenie planowanego kredytu - 2.000.000 zł. § 11. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 9.900.000 zł. § 12. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Olszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2594

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział 1 bieżące 600 60014 2

§ 3 Transport i łączność

Nazwa 4

Plan przed zmianą 5 109 410,00 0,00 109 410,00 0,00 4 000,00 153 478,00 0,00 150 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 392 400,00 0,00 600,00 0,00 1 665 593,00 1 273 208,00 170 405,00 0,00 16 630,00

Zmniejszenie Zwiększenie 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 16 679,00 0,00 16 679,00 0,00 685,00 2 580,00 2 170,00 11 244,00 12 519,00 0,00 269,00 0,00 269,00 12 250,00 0,00 11 550,00 700,00 13 587,00 0,00 9 833,00 0,00 8 790,00

Plan po zmianach (5+6+7) 8 110 410,00 0,00 110 410,00 0,00 5 000,00 170 157,00 0,00 167 554,00 0,00 685,00 2 580,00 2 170,00 11 244,00 1 714 521,00 0,00 269,00 0,00 269,00 1 404 650,00 0,00 12 150,00 700,00 1 679 180,00 1 273 208,00 180 238,00 0,00 25 420,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 700 70005 0580 0690 0920 0970 750 75019 0970 75020 0690 8510 801 80130 0830 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rady powiatów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Starostwa powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych rozliczeń Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły zawodowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2594

0970 80146 0970 80195 0970 852 85204 2310 2320 2900 85218 2707 2709 853 85311 0900 2910 85333 2707 854 85403 0970 900 90019 0690 90095

Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodziny zastępcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powiatowe urzędy pracy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność

61 000,00 0,00 0,00 0,00 1 273 208,00 1 273 208,00 0,00 7 760 488,00 636 771,00 294 508,00 0,00 98 709,00 195 799,00 0,00 636 971,00 636 771,00 541 255,00 95 516,00 658 680,00 19 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 472,00 0,00 0,00 937 349,00 286 579,00 362 479,00 286 579,00 900,00 12 447 000,00 0,00 12 447 000,00 0,00 12 447 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 893,00 -63 523,00 -42 370,00 0,00 -42 370,00 0,00 0,00 -63 523,00 -63 523,00 0,00 -63 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 043,00 480,00 0,00 480,00 3 274,00 0,00 3 274,00 122 611,00 63 058,00 59 553,00 0,00 0,00 54 000,00 5 553,00 63 058,00 63 058,00 63 058,00 0,00 37 673,00 37 078,00 595,00 0,00 67,00 528,00 37 078,00 37 078,00 37 078,00 598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 392 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 42 000,00

62 043,00 480,00 0,00 480,00 1 276 482,00 1 273 208,00 3 274,00 7 777 206,00 636 306,00 311 691,00 0,00 56 339,00 249 799,00 5 553,00 636 506,00 636 306,00 604 313,00 31 993,00 696 353,00 56 798,00 595,00 0,00 67,00 528,00 422 550,00 37 078,00 37 078,00 937 947,00 286 579,00 363 077,00 286 579,00 1 498,00 12 839 000,00 0,00 12 797 000,00 0,00 12 797 000,00 42 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2594

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2440 926 92601 0970 bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 60014 6300 750 75020 0870 majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Starostwa powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 675 360,00 0,00 675 360,00 0,00 447 800,00 114 389 120,00 2 216 278,00 768 500,00 0,00 768 500,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 500,00 0,00 115 325 620,00 2 216 278,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 893,00 -63 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 893,00 -63 523,00

0,00 42 000,00 4 939,00 0,00 4 939,00 0,00 4 939,00 601 606,00 100 136,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 1 720,00 91 720,00 0,00 693 326,00 100 136,00

0,00 42 000,00 680 299,00 0,00 680 299,00 0,00 452 739,00 114 884 833,00 2 252 891,00 858 500,00 0,00 858 500,00 0,00 855 000,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00 1 720,00 1 028 220,00 0,00 115 913 053,00 2 252 891,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2594

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Treść Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 2 300 200 0 440 000 2 740 200 2 300 200 0 440 000 2 740 200 780 000 0 440 000 1 220 000 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 1 571 300 0 0 1 571 300 1 571 300 0 0 1 571 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

1 600

2

3 Transport i łączność

4 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

5 12 746 500 -395 000 485 000 12 836 500 12 196 500 -395 000 485 000 12 286 500 780 000 0 440 000 1 220 000 7 245 000 -395 000 0 6 850 000 0

6 4 331 500 0 440 000 4 771 500 4 331 500 0 440 000 4 771 500 780 000 0 440 000 1 220 000 0 0 0 0 0

7 3 871 500 0 440 000 4 311 500 3 871 500 0 440 000 4 311 500 780 000 0 440 000 1 220 000 0 0 0 0 0

10 420 000 0 0 420 000 420 000 0 0 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 40 000 0 0 40 000 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

15 8 415 000 -395 000 45 000 8 065 000 7 865 000 -395 000 45 000 7 515 000 0 0 0 0 7 245 000 -395 000 0 6 850 000 0

16 8 415 000 -395 000 45 000 8 065 000 7 865 000 -395 000 45 000 7 515 000 0 0 0 0 7 245 000 -395 000 0 6 850 000 0

18

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-

przed zmianą

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2594

wych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0 45 000 45 000 286 459 0 362 000 648 459 283 856 0 362 000 645 856 169 000 0 32 000 201 000 0 0 330 000 330 000 14 142 703 -87 000 108 550 14 164 253 13 031 801 -63 000 84 550 13 053 351 1 263 475 0 1 660 1 265 135 175 493 0 236

0 0 0 286 459 0 32 000 318 459 283 856 0 32 000 315 856 169 000 0 32 000 201 000 0 0 0 0 13 927 703 -24 000 108 550 14 012 253 12 816 801 0 84 550 12 901 351 1 263 475 0 1 660 1 265 135 175 493 0 236

0 0 0 286 459 0 32 000 318 459 283 856 0 32 000 315 856 169 000 0 32 000 201 000 0 0 0 0 13 621 703 -24 000 84 550 13 682 253 12 800 801 0 84 550 12 885 351 1 263 475 0 1 660 1 265 135 175 493 0 236

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 534 665 0 11 550 9 546 215 9 239 001 0 11 550 9 250 551 1 263 475 0 1 660 1 265 135 175 493 0 236

0 0 0 286 459 0 32 000 318 459 283 856 0 32 000 315 856 169 000 0 32 000 201 000 0 0 0 0 4 087 038 -24 000 73 000 4 136 038 3 561 800 0 73 000 3 634 800 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 000 0 0 306 000 16 000 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 000 45 000 0 0 330 000 330 000 0 0 330 000 330 000 0 0 0 0 0 0 330 000 330 000 215 000 -63 000 0 152 000 215 000 -63 000 0 152 000 0 0 0 0 0 0 0

0 45 000 45 000 0 0 330 000 330 000 0 0 330 000 330 000 0 0 0 0 0 0 330 000 330 000 215 000 -63 000 0 152 000 215 000 -63 000 0 152 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

750

Administracja publiczna

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4120

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2594

po zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 801 Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80130 Szkoły zawodowe przed zmianą

175 729 10 400 0 9 654 20 054 1 535 000 0 30 000 1 565 000 211 000 0 43 000 254 000 185 000 -63 000 0 122 000 506 400 -24 000 24 000 506 400 0 0 24 000 24 000 99 500 -24 000 0 75 500 41 595 621 0 426 371 42 021 992 16 547 991

175 729 10 400 0 9 654 20 054 1 535 000 0 30 000 1 565 000 211 000 0 43 000 254 000 0 0 0 0 506 400 -24 000 24 000 506 400 0 0 24 000 24 000 99 500 -24 000 0 75 500 36 685 621 0 36 371 36 721 992 16 547 991

175 729 10 400 0 9 654 20 054 1 535 000 0 30 000 1 565 000 211 000 0 43 000 254 000 0 0 0 0 506 400 -24 000 0 482 400 0 0 0 0 99 500 -24 000 0 75 500 29 853 560 0 36 371 29 889 931 13 226 691

175 729 10 400 0 9 654 20 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 545 181 0 490 25 545 671 11 449 670

0 0 0 0 0 1 535 000 0 30 000 1 565 000 211 000 0 43 000 254 000 0 0 0 0 488 400 -24 000 0 464 400 0 0 0 0 99 500 -24 000 0 75 500 4 308 379 0 35 881 4 344 260 1 777 021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 0 24 000 24 000 0 0 0 0 5 774 099 0 0 5 774 099 3 300 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 985 0 0 127 985 21 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 977 0 0 929 977 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 000 -63 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 910 000 0 390 000 5 300 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 000 -63 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 910 000 0 390 000 5 300 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2594

zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80134 Szkoły zawodowe specjalne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80195 Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

0 9 833 16 557 824 231 620 0 6 243 237 863 481 500 0 1 500 483 000 308 514 0 2 090 310 604 1 460 437 0 598 1 461 035 700 0 598 1 298 7 369 323 0 415 940 7 785 263 35 863 0 490 36 353 96 600 0 2 450

0 9 833 16 557 824 231 620 0 6 243 237 863 481 500 0 1 500 483 000 308 514 0 2 090 310 604 1 460 437 0 598 1 461 035 700 0 598 1 298 2 459 323 0 25 940 2 485 263 35 863 0 490 36 353 96 600 0 2 450

0 9 833 13 236 524 231 620 0 6 243 237 863 481 500 0 1 500 483 000 308 514 0 2 090 310 604 1 458 837 0 598 1 459 435 700 0 598 1 298 1 473 046 0 25 940 1 498 986 35 863 0 490 36 353 96 600 0 2 450

0 0 11 449 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 364 473 0 0 1 364 473 0 0 0 0 1 014 127 0 490 1 014 617 35 863 0 490 36 353 0 0 0

0 9 833 1 786 854 231 620 0 6 243 237 863 481 500 0 1 500 483 000 308 514 0 2 090 310 604 94 364 0 598 94 962 700 0 598 1 298 458 919 0 25 450 484 369 0 0 0 0 96 600 0 2 450

0 0 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 1 600 0 0 0 0 57 300 0 0 57 300 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 977 0 0 928 977 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 910 000 0 390 000 5 300 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 910 000 0 390 000 5 300 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2594

po zmianach 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 852 Pomoc społeczna przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 85202 Domy pomocy społecznej przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 85204 Rodziny zastępcze przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania przed zmianą

99 050 171 000 0 23 000 194 000 4 784 000 0 390 000 5 174 000 14 262 586 -62 827 147 628 14 347 387 6 615 638 -46 277 46 277 6 615 638 360 560 -46 277 0 314 283 0 0 23 000 23 000 0 0 23 277 23 277 2 168 888 -7 589 4 105 2 165 404 56 869

99 050 171 000 0 23 000 194 000 0 0 0 0 14 061 839 -62 827 101 351 14 100 363 6 615 638 -46 277 0 6 569 361 360 560 -46 277 0 314 283 0 0 0 0 0 0 0 0 2 168 888 -7 589 4 105 2 165 404 56 869

99 050 171 000 0 23 000 194 000 0 0 0 0 11 288 330 -46 277 14 100 11 256 153 6 576 547 -46 277 0 6 530 270 360 560 -46 277 0 314 283 0 0 0 0 0 0 0 0 285 764 0 0 285 764 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 973 298 0 0 8 973 298 5 081 873 0 0 5 081 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 764 0 0 285 764 0

99 050 171 000 0 23 000 194 000 0 0 0 0 2 315 032 -46 277 14 100 2 282 855 1 494 674 -46 277 0 1 448 397 360 560 -46 277 0 314 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 804 0 4 105 161 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 081 0 4 105 64 186 56 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 978 934 -7 589 0 1 971 345 39 091 0 0 39 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 823 043 -7 589 0 1 815 454 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 771 -8 961 83 146 710 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 784 000 0 390 000 5 174 000 200 747 0 46 277 247 024 0 0 46 277 46 277 0 0 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 23 277 23 277 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 784 000 0 390 000 5 174 000 200 747 0 46 277 247 024 0 0 46 277 46 277 0 0 0 0 0 0 23 000 23 000 0 0 23 277 23 277 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2594

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0 4 105 60 974 1 823 043 -7 589 0 1 815 454 1 834 912 -8 961 97 246 1 923 197 6 648 -3 799 0 2 849 67 213 0 7 589 74 802 96 486 0 7 255 103 741 5 108 0 384 5 492 16 125 0 2 762 18 887 854 0 146

0 4 105 60 974 1 823 043 -7 589 0 1 815 454 1 834 912 -8 961 97 246 1 923 197 6 648 -3 799 0 2 849 67 213 0 7 589 74 802 96 486 0 7 255 103 741 5 108 0 384 5 492 16 125 0 2 762 18 887 854 0 146

0 0 0 0 0 0 0 1 198 141 0 14 100 1 212 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 077 951 0 0 1 077 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 120 190 0 14 100 134 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 105 60 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 823 043 -7 589 0 1 815 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 636 771 -8 961 83 146 710 956 6 648 -3 799 0 2 849 67 213 0 7 589 74 802 96 486 0 7 255 103 741 5 108 0 384 5 492 16 125 0 2 762 18 887 854 0 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

3117

Świadczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

3119

Świadczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2594

po zmianach 4127 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4129 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4177 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4179 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4217 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4219 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych przed zmianą

1 000 2 200 0 35 2 235 116 0 2 118 10 570 -2 590 0 7 980 560 -138 0 422 20 745 0 14 100 34 845 9 010 0 3 065 12 075 477 0 162 639 2 802 0 902 3 704 148

1 000 2 200 0 35 2 235 116 0 2 118 10 570 -2 590 0 7 980 560 -138 0 422 20 745 0 14 100 34 845 9 010 0 3 065 12 075 477 0 162 639 2 802 0 902 3 704 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 745 0 14 100 34 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 745 0 14 100 34 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 2 200 0 35 2 235 116 0 2 118 10 570 -2 590 0 7 980 560 -138 0 422 0 0 0 0 9 010 0 3 065 12 075 477 0 162 639 2 802 0 902 3 704 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2594

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0 48 196 384 733 0 57 738 442 471 20 367 0 3 058 23 425 887 -32 0 855 47 -2 0 45 2 279 -2 279 0 0 121 -121 0 0 3 980 371 -3 618 23 084 3 999 837 3 395 843 -3 618 23 084

0 48 196 384 733 0 57 738 442 471 20 367 0 3 058 23 425 887 -32 0 855 47 -2 0 45 2 279 -2 279 0 0 121 -121 0 0 3 980 371 -3 618 23 084 3 999 837 3 395 843 -3 618 23 084

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 683 743 0 15 958 3 699 701 3 278 461 0 15 958

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 223 793 0 14 658 3 238 451 2 973 416 0 14 658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 950 0 1 300 461 250 305 045 0 1 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 760 0 0 65 760 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 916 0 0 15 916 2 000 0 0

0 48 196 384 733 0 57 738 442 471 20 367 0 3 058 23 425 887 -32 0 855 47 -2 0 45 2 279 -2 279 0 0 121 -121 0 0 214 952 -3 618 7 126 218 460 115 382 -3 618 7 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4407

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4409

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

85333

Powiatowe urzędy pracy

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2594

po zmianach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4127 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalprzed zmianą

3 415 309 2 281 793 0 12 258 2 294 051 86 137 -739 0 85 398 5 891 -2 697 0 3 194 433 791 0 2 100 435 891 16 485 0 892 17 377 51 004 0 300 51 304 2 659 -182 0 2 477 17 522 0 1 300 18 822 3 282

3 415 309 2 281 793 0 12 258 2 294 051 86 137 -739 0 85 398 5 891 -2 697 0 3 194 433 791 0 2 100 435 891 16 485 0 892 17 377 51 004 0 300 51 304 2 659 -182 0 2 477 17 522 0 1 300 18 822 3 282

3 294 419 2 281 793 0 12 258 2 294 051 0 0 0 0 0 0 0 0 433 791 0 2 100 435 891 0 0 0 0 51 004 0 300 51 304 0 0 0 0 17 522 0 1 300 18 822 0

2 988 074 2 281 793 0 12 258 2 294 051 0 0 0 0 0 0 0 0 433 791 0 2 100 435 891 0 0 0 0 51 004 0 300 51 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 522 0 1 300 18 822 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 890 0 0 0 0 86 137 -739 0 85 398 5 891 -2 697 0 3 194 0 0 0 0 16 485 0 892 17 377 0 0 0 0 2 659 -182 0 2 477 0 0 0 0 3 282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2594

nych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0 144 3 426 502 0 6 090 6 592 10 874 000 0 42 000 10 916 000 2 004 000 0 42 000 2 046 000 139 000 0 41 500 180 500 445 000 0 500 445 500 127 558 430 -548 445 1 594 633 128 604 618

0 144 3 426 502 0 6 090 6 592 9 224 000 0 42 000 9 266 000 666 000 0 42 000 708 000 139 000 0 41 500 180 500 445 000 0 500 445 500 111 127 034 -90 445 783 356 111 819 945

0 0 0 0 0 0 0 8 306 000 0 42 000 8 348 000 666 000 0 42 000 708 000 139 000 0 41 500 180 500 445 000 0 500 445 500 96 826 948 -70 277 664 979 97 421 650

0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 61 140 236 0 26 698 61 166 934

0 0 0 0 0 0 0 8 291 000 0 42 000 8 333 000 651 000 0 42 000 693 000 139 000 0 41 500 180 500 445 000 0 500 445 500 35 686 712 -70 277 638 281 36 254 716

0 0 0 0 0 0 0 918 000 0 0 918 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 845 163 0 28 105 7 873 268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 294 715 -7 589 0 3 287 126

0 144 3 426 502 0 6 090 6 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 060 208 -12 579 90 272 2 137 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 00 0 0 1 100 0 00

0 0 0 0 0 0 0 1 650 000 0 0 1 650 000 1 338 000 0 0 1 338 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 431 396 -458 000 811 277 16 784 673

0 0 0 0 0 0 0 1 650 000 0 0 1 650 000 1 338 000 0 0 1 338 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 431 396 -458 000 811 277 16 784 673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

90095

Pozostała działalność

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Wydatki razem:

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 16 ?

Poz. 2594

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. ZMIANA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdz.

§

Nazwa zadania

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Plan dotacji na 2012

z tego: podmiotowej przedmiotowej celowej Zmiana

z tego: Plan dotacji po zmianie podmiotowej przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2710 Organizacja stoisk gastronomicznych przez gminy Powiatu Bełchatowskiego

Nazwa jednostki Nazwa jednostki Gmina Miasto Bełchatów Gmina Bełchatów Gmina Kluki Gmina Drużbice Gmina Szczerców Gmina Rusiec Gmina Miasto Zelów Gmina Kleszczów

7 779 403 5 890 099 0

0

1 889 304 28 105 24 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

7 807 508

5 890 099

0

1 917 409 24 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

852

85204

Rodziny zastępcze

Nazwa jednostki

60 081 3 212 56 869 7 920 0 33 137 7 906 7 906

0 0

0 0

60 081 3 212 56 869 7 920 0 33 137 7 906 7 906

4 105 4 105

64 186 3 212 60 974 7 920 0 33 137

0 0

0 0

64 186 3 212 60 974 7 920 0 33 137 12 000 7 917

2310 Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Miasto Wrocław 2320 Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Nazwa jednostki Powiat Pajęczański Powiat Kielecki Miasto Piotrków Trybunalski Powiat Pruszcz Gdański Powiat Zduńskowolski OGÓŁEM:

4 094 11

12 000 7 917 7 873 268 5 955 859 0

7 845 163 5 955 859

0

1 889 304 28 105

1 917 409

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 17 ?

Poz. 2594

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział Rozdział Paragraf 600 60014 6050 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Treść

Przed zmianą 8 415 000,00 7 865 000,00 7 245 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00

Zmiana - 350 000,00 - 350 000,00 - 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Po zmianie 8 065 000,00 7 515 000,00 6 850 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1920E na odcinku od msc. Parzno do drogi krajowej Nr 8? Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8? Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, poboczy i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1902E na odcinku od msc. Słok do msc. Biłgoraj? Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ?Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1917E na odcinku pomiędzy msc. Kurnos Drugi - Kurnos Pierwszy? Dochody własne jst Inne Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych Nr 1909E i 1920E w miejscowości Parzno Dochody własne jst Inne Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912E Bełchatów - Bogdanów (na odc. od Dobiecina do granic powiatu bełchatowskiego) wraz z budową ciągu pieszo?rowerowego Dochody własne jst Inne Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice do drogi wojewódzkiej P483 - opracowanie dokumentacji wraz z rozpoczęciem robót

20 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 128 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 218 000,00 128 000,00 90 000,00 1 200 000,00 600 000,00 600 000,00 150 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 18 ?

Poz. 2594

Dochody własne jst Przebudowa drogi powiatowej nr 1922E Zelów ? Kurów, na odcinku Pożdżenice ? Kurów Dochody własne jst Inne Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526E na odcinku od granicy powiatu bełchatowskiego do miejscowości Dąbrówki Kobylańskie Dochody własne jst Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Stawce w ciągu drogi powiatowej Nr 1909E w miejscowości Roździn Dochody własne jst Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice do drogi wojewódzkiej P483 - opracowanie dokumentacji projektowej Dochody własne jst

150 000,00 5 265 000,00 5 115 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

0,00 - 2 045 000,00 - 2 045 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 000,00 1 062 000,00 45 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00 3 220 000,00 3 070 000,00 150 000,00 250 000,00 250 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 000,00 1 062 000,00 45 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 620 000,00 95 000,00 95 000,00 375 000,00 375 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni, poboczy i rowów do stanu poprzedniego 0,00 w ciągu drogi powiatowej Nr 1908E w miejscowości Magdalenów Dochody własne jst Inne Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1907E na odcinku Zalesie ? Walewice Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup zalewarki szczelin i krawędzi na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie Dochody własne jst 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926 E w miejscowości Wola Wiązowa o długości ok. 450 mb. Dochody własne jst Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice ? przebudowa ulicy Czyżewskiego Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1908E w miejscowości Magdalenów? Dochody własne jst Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Bełchatowie Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 95 000,00 95 000,00 375 000,00 375 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 19 ?

Poz. 2594

60095 6050

Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk Dochody własne jst

550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 215 000,00 215 000,00 185 000,00 120 000,00 120 000,00 65 000,00 65 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 63 000,00 - 63 000,00 - 63 000,00 - 63 000,00 - 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 152 000,00 152 000,00 122 000,00 57 000,00 57 000,00 65 000,00 65 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 10 000,00

700 70005 6060

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki nr 145/3 położonej w ob. 4 m. Bełchatowa przy ul. Sienkiewicza Dochody własne jst

710 71095 6060

Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjno?kartograficznego Starostwa Powiatowego Dochody własne jst

750 75020 6050

Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku i rozbiórka budynku gospodarczego Starostwa Powiatowego przy ul. Pabianickiej 34 - I ETAP rozbiórka Dochody własne jst Rozbudowa istniejącej klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym do archiwizacji danych dla Starostwa Powiatowego Dochody własne jst Zakup oprogramowania dla platformy e Puap w Starostwie Powiatowym Dochody własne jst

754 75411 6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie samochodu ratowniczo gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w zestaw narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych Dochody własne jst Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 20 ?

Poz. 2594

w Bełchatowie Inne 801 80195 6050 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa klatek schodowych zewnętrznych w II LO w Bełchatowie Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem odwodnienia terenu szkoły ZSP w Zelowie Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Zelowie Dochody własne jst Przebudowa boiska przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie ? wykonawstwo robót Dochody własne jst Przebudowa budynku szkoły I LO w Bełchatowie Dochody własne jst Przebudowa kanalizacji wewnętrznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie Dochody własne jst Rozbudowa sali gimnastycznej przy I LO w Bełchatowie ? oprac. dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem robót w tym: wymiana okien, docieplenie istniejących ścian budynku, docieplenie posadzki, wymiana instalacji c.o. i montaż wentylacji mechanicznej Dochody własne jst Utworzenie terenów zieleni przy ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie nagłośnienia auli szkolnej w ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSP Nr 4 w Bełchatowie Dochody własne jst Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w ZSP Nr 3 Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dwóch kserokopiarek dla ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup kserokopiarki dla ZSP Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst 10 000,00 4 910 000,00 4 910 000,00 4 784 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00 1 950 000,00 1 209 000,00 1 209 000,00 45 000,00 45 000,00 1 270 000,00 0,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 5 174 000,00 70 000,00 70 000,00 400 000,00 400 000,00 40 000,00 40 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 1 209 000,00 1 209 000,00 45 000,00 45 000,00 1 270 000,00

1 270 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 - 16 000,00 - 16 000,00

1 270 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 126 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 21 ?

Poz. 2594

Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZSP w Zelowie Dochody własne jst Zakup serwera do pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst Zakup serwera z oprogramowaniem i monitorem do pracowni komputerowej dla ZSP w Zelowie Dochody własne jst Zakup wózka widłowego do nauki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst 851 85195 6300 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Oddz. Chir Og Szp Woj im. J. Pawła II w Bełch na zakup paneli med 3-stanowisk z wypos, stan gazów med z wypos, szyn med 3-stanowisk z akcesoriami, pomp strzyk dwutorowych i stacji centralnego nadzoru z 6 monitorami pacjenta Dochody własne jst Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Oddz. Chorób Wewn I Szpitala Woj im.

J. Pawła II w Bełchatowie na zakup paneli przyściennych elektryczno-gazowych 3 stanowiskowych Dochody własne jst Pom fin dla Sam Woj Łódz dla Zakł Diagn Lab Szp Woj im. J. Pawła II w Bełch na zakup mebli medycznych do prac bioch i mikrobiol, klimat sufit, wir lab klasy MPW-350e, wir lab klasy MPW-223e, wir lab klasy MPW-56, cieplarki mikrobiol 60 l, chłodni 1200 l Dochody własne jst 852 85201 6050 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa pomieszczeń I piętra w celu wykonania kuchni wraz z zapleczem w Domu Dziecka w Dąbrowe Rusieckiej Dochody własne jst Wykonanie odwodnienia budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej Dochody własne jst 85202 6050 Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach administracji w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach

55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 45 000,00 264 500,00 264 500,00 264 500,00 128 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 45 000,00 264 500,00 264 500,00 264 500,00 128 000,00

128 000,00 36 500,00 36 500,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128 000,00 36 500,00 36 500,00 100 000,00

100 000,00 200 747,00 200 747,00 200 747,00 50 747,00 50 747,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 46 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 277,00 23 000,00 8 000,00 8 000,00 15 000,00

100 000,00 247 024,00 200 747,00 200 747,00 50 747,00 50 747,00 150 000,00 150 000,00 46 277,00 23 000,00 8 000,00 8 000,00 15 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 22 ?

Poz. 2594

Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup akumulatorowej maszyny do czyszczenia podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup krajalnicy przemysłowej na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup robota wielofunkcyjnego z przystawkami na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dochody własne jst 854 85403 6050 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły SOSW Dochody własne jst Wykonanie odwodnienia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie Dochody własne jst 85410 6050 Internaty i bursy szkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Bursy Szkolnej Dochody własne jst 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 2 szt. szaf chłodniczych do magazynu artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej w Bełchatowie Dochody własne jst 900 90004 6300 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 200,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 82 200,00 75 000,00 9 000,00 9 000,00 66 000,00 66 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 1 650 000,00 312 000,00 312 000,00

15 000,00 23 277,00 10 777,00 10 777,00 4 000,00 4 000,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 23 277,00 10 777,00 10 777,00 4 000,00 4 000,00 8 500,00 8 500,00 272 200,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 82 200,00 75 000,00 9 000,00 9 000,00 66 000,00 66 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 1 650 000,00 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 142 000,00 142 000,00 18 000,00

Gmina Kluki - Urządzenie terenów zieleni wraz z modernizacją istniejących zbiorników wodnych usytuowanych na dział- 0,00 kach oznaczonych nr 731/1 i 732/2 w miejscowości Kluki Dochody własne jst Gmina Zelów ? Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Rewitalizacja terenu zieleni PATIO 0,00 142 000,00 142 000,00 18 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 23 ?

Poz. 2594

Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki ? IX etap Dochody własne jst Miasto Bełchatów ? Zieleniec przy ul. Tkackiej Dochody własne jst 90095 6220 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

18 000,00 52 000,00 52 000,00 100 000,00 100 000,00 1 338 000,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 000,00 52 000,00 52 000,00 100 000,00 100 000,00 1 338 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 838 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 422 000,00 422 000,00 35 000,00

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów ? Wykonanie na szkółce leśnej Borowiny ścieżki przyrodniczej przystosowanej 40 000,00 dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Dochody własne jst 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów - Grocholice ? Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów - Grocholice, Etap I Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna Kociszew ? Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kociszewie Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach ? Termomodernizacja budynku strażnicy Dochody własne jst 40 000,00 838 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie ? Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotni- 100 000,00 czej Straży Pożarnej w Dobrzelowie Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie ? Utworzenie terenów zieleni przy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie wraz z zakupem osprzętu Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach ? Termomodernizacja budynków OSP w Pożdżenicach ? etap I ? docieplenie ścian Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie ? Zakup samochodu gaśniczego GCBA Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie ? Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wadlewie z wyposażeniem standardowym Dochody własne jst Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Ruścu ? Termomodernizacja budynku kościoła w Ruścu ? wymiana systemu ogrzewania 100 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 422 000,00 422 000,00 35 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 24 ?

Poz. 2594

Dochody własne jst

35 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 000,00 20 000,00 20 000,00 12 000,00 12 000,00 25 000,00 25 000,00 9 000,00 9 000,00 20 000,00 20 000,00 460 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00

Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza i Św. Barbary w Pożdżenicach ? Rewitalizacja terenów zieleni wraz z zakupem 20 000,00 osprzętu wokół budynku kościoła Parafii Św. Kazimierza i Św. Barbary w Pożdżenicach Dochody własne jst Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?Poziomka? w Bełchatowie - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Dochody własne jst PZW Okręg Piotrków Trybunalski ? Zakup samochodu terenowo?osobowego służącego do realizacji zadań statutowych oraz monitorowania zagrożeń środowisk wodnych Dochody własne jst Rodzinny Ogród Działkowy ?ZDROWIE? w Zelowie - Modernizacja ujęcia wodnego ogrodu Dochody własne jst Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie ? Termomodernizacja ?Muzeum modlitewnika Polskiego? Dochody własne jst 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Bełchatów ? Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Łękawie Dochody własne jst Gmina Drużbice ? Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach Dochody własne jst Gmina Drużbice ? Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Drużbice-Kolonia Dochody własne jst Gmina Kluki ? Termomodernizacja budyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3996

  uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2593

  uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Zduńskiej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2592

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice? oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice na lata 2009?2032?

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2591

  uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2590

  uchwała nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2589

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.