Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2595

Tytuł:

uchwała nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2595
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2595

14:33:35

UCHWAŁA NR XX/169/12 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 66.468 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 66.468 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach w ramach działu dochodów w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki polegających na przesunięciach pomiędzy grupami wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy polegających na przesunięciu w rozdziale 80104 kwoty 8.540 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych) z zadania: ?Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku? na zadanie: ?Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim.?. § 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 3 i § 4, załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2595

§ 6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 3, załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 roku dotyczący planowanych wydatków majątkowych na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim: Andrzej Owczarek Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Dział Rozdział 1 756 75615 0310 801 80148 0960 853 85333 0970 900 90015 0970 2 3

Treść 4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Razem

Kwota zwiększenia 5 44 000 44 000 44 000 1 205 1 205 1 205 18 783 18 783 18 783 2 480 2 480 2 480 66 468

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2595

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 1 600 Rozdział 2 60016 801 80101 80148 852 85295 900 90015 Grupa wydatków 3 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem: Kwota zwiększenia 4 44 000 44 000 44 000 9 695 8 490 8 490 1 205 1 205 10 293 10 293 10 293 2 480 2 480 2 480 66 468

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW - PRZESUNIĘCIA W PLANIE DOCHODÓW

Dział 1 801

Rozdział 2 80148

§ 3

Treść

4 Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Razem

Kwota Kwota zmniejszenia zwiększenia 5 6 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2595

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. ZAMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ? PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY GRUPAMI WYDATKÓW

Dz. Rozdz. 1 600 2 60016

Grupa wydatków 3 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy gmin wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększenie rezerwy na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bż. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki stałe wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bż. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki bż.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc materialna dla uczniów wydatki bż. - świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki wydatki bż. - dotacje na zadania bieżące

Kwota Kwota zmniejszenia zwiększenia 4 5 79 500 79 500 79 500 79 500 79 500 0 58 898 55 345 49 745 5 600 3 553 3 553 0 0 0 0 0 0 0 4 656 0 0 4 656 4 656 4 306 4 306 2 268 2 038 0 0 8 100 0 0 8 100 8 100 0 0 0 0 0 79 500 0 0 0 0 0 0 4 306 4 306 4 306 3 553 3 553 1 153 2 400 35 600 33 500 33 500 2 100 0 2 100 4 656 0 0 0 4 656 4 656 158 100 150 000 150 000 8 100 0 8 100 19 745 19 745 19 745

750 75023

75075 758 75818

801 80148

852 85212

85216

854 85412

85415 900 90001 90095

921 92116

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2595

926 92604

Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem:

150 000 150 000 150 000 305 460

0 0 0 305 460

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 1 801

Rozdz. 2

Wyszczególnienie 3 Oświata i wychowanie

kwota dotacji Plan na rok 2012 podmiotowej przedmiotowej 4 107 582 97 582 30 156 47 291 20 135 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 1 104 745 750 000 750 000 354 745 354 745 900 000 900 000 900 000 2 132 327 414 000 414 000 138 000 138 000 138 000 250 000 250 000 170 000 55 000 25 000 1 124 745 414 000 414 000 138 000 138 000 138 000 0 0 0 0 0 414 000 1 538 745 0 900 000 20 000 20 000 20 000 1 104 745 750 000 750 000 354 745 354 745 0 0 0 900 000 900 000 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

celowej 7 107 582 97 582 30 156 47 291 20 135 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 582 0 0 0 0 0 250 000 250 000 170 000 55 000 25 000 250 000 357 582

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Lutomiersku Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Łodzi Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa na realizację zadania między jst na podstawie porozumienia - metodyk języka polskiego 851 85195 Pozostała działalność Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - promocja zdrowia 921 92109 92116 926 92604 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa Biblioteka Miejska Biblioteka Miejska - działalność podstawowa Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Centrum Sportu i Rekreacji - działalność podstawowa Razem Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 801 80104 Przedszkola Niepubliczne przedszkole ?Barwne dzieci? Niepubliczne przedszkole ?Pokaż świat? Niepubliczne przedszkole ?Camelot? 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność KKS Włókniarz UKS ?Piątka? UKS ?Lider? Razem OGÓŁEM Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia

664 000 2 796 327

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2595

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012 r. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

wydatki majątkowe w roku 2012 wydatki inwestycyjne 5 6 708 178 6 708 178 6 628 678 79 500 1 595 832 60 000 60 000 1 535 832 1 280 000 255 832 112 766 112 766 0 112 766 8 545 398 8 396 641 8 236 641 10 000 150 000 148 757 0 148 757 565 060 565 060 565 060 17 527 234 1 560 494 20 971 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 560 494 1 560 494 1 560 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 883 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakupy inwestycyjne 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 883 300 0 0 0 0 1 883 300 1 883 300 0 dotacje inwestycyjne 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup udziałów 8 0 0 0 0

Dział Rozdział 1 600 60016 2

Wyszczególnienie 3 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - drogi WPF Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim

Nakłady ogółem 4 38 045 742 38 045 742 37 966 242 79 500 1 934 772 60 000 60 000 1 874 772 1 280 000 594 772 3 577 173 3 577 173 3 295 258 281 915 20 888 572 13 585 887 13 425 887 10 000 150 000 7 302 685 2 991 800 4 310 885 3 051 896 3 051 896 3 051 896 67 498 155

700 70001 70005

Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Budowa budynków komunalnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu wieloletnim WPF

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu WPF Fundusz utrzymania projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności WPF

900 90001

Gospodarka wodna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego - gospodarka wodno-ściekowa WPF Budowa wodociągu w ul. Plantowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb CSiR w Konstantynowie Łódzkim 90095 Pozostała działalność Zakup udziałów w spółce prawa handlowego WPF Rewitalizacja Centrum Konstantynowa Łódzkiego WPF

926 92604

Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w KŁ WPF Razem PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/504/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 października 2011r. w sprawie przekształcenia i zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/582/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/495/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2594

  uchwała nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2593

  uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Zduńskiej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2592

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice? oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice na lata 2009?2032?

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2591

  uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2590

  uchwała nr XVII/74/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.