Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2596

Tytuł:

uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Nowosolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2596
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2596

UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 209.782,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote), w tym: 1) dochody bieżące - zmniejszenie o 209.782,00 zł; załącznik nr 1, Tabela nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 2.875.000,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy szesnaście groszy), w tym: 1) wydatki bieżące - zwiększenie o 496.000,16 zł; 2) wydatki majątkowe - zwiększenie o 2.379.000,00 zł; załącznik nr 2, Tabela nr 2. § 3. 1. Planowane wydatki na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.379.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 10 do uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z Tabelą nr 3, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 246.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych), w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o 221.000,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zwiększenie o 25.000,00 zł.

14:33:00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2596

2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 9 do uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 4, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego o kwotę 181.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 2. W związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 11 do uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 5, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Zwiększa się przychody w budżecie Gminy Nowosolna na 2012 rok z tytułu wolnych środków finansowych za 2011 rok o kwotę 3.285.721,16 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych szesnaście groszy). 2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200.939,00 zł (słownie; dwieście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych): 1) w związku z dokonanymi zmianami łączne przychody budżetu stanowią kwotę 5.207.282,16 zł, a rozchody budżetu to łączna kwota 1.055.700 zł; 2) w związku z dokonanymi zmianami Tabela nr 3 do uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą nr 6, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Planowany deficyt wynosi 4.151.582,16 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote szesnaście groszy), zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków - 3.285.721,16 zł; 2) kredytów i pożyczek - 1.921.561,00 zł. § 8. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 205.000,00 zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.258.561,00 zł. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Nowosolna: Janina Wlazło

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2596

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. DOCHODY NA 2012 ROK Tabela nr 1

W tym: Lp. Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia Bieżące Własne 1 1. 2 756 3 4 5 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. 758 75801 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 0 7 246.514,00 8 -246.514,00 Zlecone 9 0 10 0 Majątkowe

0 0 36.732,00 36.732,00 36.732,00 36.732,00

246.514,00 246.514,00 0 0 0 246.514,00

-246.514,00 -246.514,00 36.732,00 36.732,00 36.732,00 -209.782,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2596

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK ZADANIA WŁASNE Tabela nr 2

Jednostki budżetowe Świad czenia na rzecz osób fizycz nych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem mają tkowe (17+18+ 19+20) Akcje i udziały

Dz.

Roz.

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Razem bieżące (8+11+ 12+13+ 14+15)

Razem (9+10)

Wynagro dzenia i pochodne

Dotacje Zadania statutowe

UE

Poręczenia

Obsługa długu

w tym UE

Za kup obję cie akcji , udzia łów

Wnie sienie wkła dów do spół ek

1 010

2

3

4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5 340.012,20

6 0

7 10.012,20

8 10.012,20

9 0

10 10.012,20

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 330.000,00

17 330.000,00

18 0

19 0

20 0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

330.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330.000,00

330.000,00

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym Wymiana wodociągu wraz z odwodnieniem w miejscowości Natolin Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin

330.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330.000,00

330.000,00

0

0

0

100.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000,00

100.000,00

0

0

0

100.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000,00

100.000,00

0

0

0

30.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000,00

30.000,00

0

0

0

Uzbrojenie terenu na działkach w Bogini

100.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000,00

100.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

10.012,20

0

10.012,20

10.012,20

0

10.012,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

10.012,20

0

10.012,20

10.012,20

0

10.012,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.589.296,20

5.500,00

12.796,20

12.796,20

0

12.796,20

0

0

0

0

0

1.571.000,00

1.571.000,00

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2596

60004

Lokalny transport zbiorowy

10.951,20

0

10.951,20

10.951,20

0

10.951,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

10.951,20

0

10.951,20

10.951,20

0

10.951,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60014

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka zgodnie z opracowaną dokumentacją Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń

120.500,00

5.500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.000,00

115.000,00

0

0

0

6300

120.500,00

5.500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.000,00

115.000,00

0

0

0

0

500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500,000

-500,00

0

0

0

120.500,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.500,00

120.500,00

0

0

0

0

5.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000,00

-5.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

1.411.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.411.000,00

1.411.000,00

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie nakładki asfaltowej do miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipiny Droga Dobieszków

1.411.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.411.000,00

1.411.000,00

0

0

0

120.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.000,00

120.000,00

0

0

0

81.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81.000,00

81.000,00

0

0

0

Odwodnienie i utwardzenie ul.Bukowej w Grabinie Modernizacja drogi gminnej nr 106 319 E w miejscowości Stare Skoszewy Utwardzenie zjazdu z ul. Księżycowej na ul. Pszeniczną w miejscowości Kopanka 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

50.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000,00

50.000,00

0

0

0

1.100.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100.000,00

1.100.000,00

0

0

0

60.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000,00

60.000,00

0

0

0

45.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000,00

45.000,00

0

0

0

6050

Wydatki ki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000,00

45.000,00

0

0

0

Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu

45.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000,00

45.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

1.845,00

0

1.845,00

1.845,00

0

1.845,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

1.,845,00

0

1.845,00

1.845,00

0

1.845,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2596

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

163.051,51

0

53.051,51

53.051,51

46.606,85

6.444,66

0

0

0

0

0

110.000,00

110.000,00

0

0

0

75011

Urząd wojewódzki

2.500,34

0

2.500,34

2.500,34

2.500,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.500,34

0

2.500,34

2.500,34

2.500,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75020

Starostwo powiatowe

1.600,31

0

1.600,31

1.600,31

1.600,31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.600,31

0

1.600,31

1.600,31

1.600,31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75023

Urząd gminy

158.950,86

0

48.950,86

48.950,86

42.506,20

6.444,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42.506,20

0

42.506,20

42.506,20

42.506,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.466,79

0

4.466,79

4.466,79

0

4.466,79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

Zakup energii

748,15

0

748,15

748,15

0

748,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

1.229,72

0

1.229,72

1.229,72

0

1.229,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

110.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.000,00

110.000,00

0

0

0

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne

110.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.000,00

110.000,00

0

0

0

754

45.410,80

0

30.410,80

25.410,80

1.350,00

24.060,80

5.000,00

0

0

0

0

15.000,00

15.000,00

0

0

0

75412

45.410,80

0

30.410,80

25.410,80

1.350,00

24.060,80

5.000,00

15.000,00

15.000,00

0

0

0

2830

5.000,00

,

5.000,00

0

0

0

5.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

150,00

0

150,00

150,00

150,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200,00

0

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.337,00

0

10.337,00

10.337,00

0

10.337,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

Zakup energii

8.650,00

0

8.650,00

8.650,00

0

8.650,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2596

4300

Zakup usług pozostałych

5.073,80

0

5.073,80

5.073,80

0

5.073,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000,00

15.000,00

0

0

0

Projekt termomodernizacji budynku OSP w Lipinach

15.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000,00

15.000,00

0

0

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.928,24

0

109.928,24

69.928,24

0

69.928,24

40.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80101

Szkoły podstawowe

69.385,09

0

69.385,09

69.385,09

0

69.385,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

Zakup energii

7.941,53

0

7.941,53

7.941,53

0

7.941,53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

Zakup usług remontowych

60.000,00

0

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

1.443,56

0

1.443,56

1.443,56

0

1.443,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80104

Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

40.000,00

0

40.000,00

0

0

0

40.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2540

40.000,00

0

40.000,00

0

0

0

40.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80110

Gimnazja

543,15

0

543,15

543,15

0

543,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej OCHRONA ZDROWIA

512,40

0

512,40

512,40

0

512,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4360

30,75

0

30,75

30,75

0

30,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851

2.000,00

0

2.000,00

2.000,00

0

2.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85195

Pozostała działalność

2.000,00

0

2.000,00

2.000,00

0

2.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

0

2.000,00

2.000,00

0

2.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.000,00

0

3.000,00

0

0

0

0

3.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000,00

0

3.000,00

0

0

0

0

3.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

3240

Stypendia dla uczniów

3.000,00

0

3.000,00

0

0

0

0

3.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2596

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg

407.801,21

0

222.801,21

41.801,21

0

41.801,21

181 000,00

0

0

0

0

185.000,00

185.000,00

0

0

0

90015

216.949,45

0

31.949,45

31.949,45

0

31.949,45

0

0

0

0

0

185.000,00

185.000,00

0

0

0

4260

Zakup energii

31.949,45

0

31.949,45

31.949,45

0

31.949,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie drogi osiedlowej od drogi krajowej do krańcówki MPK w Lipinach Założenie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi nr 72 w miejscowości Natolin Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr. ewid. gruntu 45)

185.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.000,00

185.000,00

0

0

0

50.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000,00

50.000,00

0

0

0

50.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000,00

50.000,00

0

0

0

80.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.000,00

5.000,00

0

0

0

5.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000,00

5.000,00

0

0

0

90017

Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pozostała działalność

181.000,00

0

181.000,00

0

0

0

181.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2650

181.000,00

0

181.000,00

0

0

0

181.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90095

9.851,76

0

9.851,76

9.851,76

0

9.851,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

9.851,76

0

9.851,76

9.851,76

0

9.851,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

32.000,00

0

32.000,00

32.000,00

0

32.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.000,00

0

32.000,00

32.000,00

0

32.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

0

10.000,00

10.000,00

0

10.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

Zakup usług remontowych

22.000,00

0

22.000,00

22.000,00

0

22.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

926

KULTURA FIZYCZNA

188.000,00

0

20.000,00

0

0

0

20.000,00

0

0

0

0

168.000,00

168.000,00

0

0

0

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000,00

0

20.000,00

0

0

0

20.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2820

20.000,00

0

20.000,00

0

0

0

20.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2596

92695

Pozostała działalność

168.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168.000,00

168.000,00

0

0

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców

168.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168.000,00

168.000,00

0

0

0

168.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168.000,00

168.000,00

0

0

0

RAZEM:

2.880.500,16

5.500,00

496.000,16

247.000,16

47.956,85

199.043,31

246.000,00

3.000,00

0

0

0

2.379.000,00

2.379.000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Tabela nr 3

Lp. Dział Rozdz. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 010 010 010 010 010 600 600 600 3 01010 01010 01010 01010 01010 60014 60014 60014 § 4 Nazwa zadania inwestycyjnego 5 +Zwiększenia -Zmniejszenia 6 0 +30.000,00 +100.000,00 +100.000,00 +100.000,00 -500,00 +120.500,00 -5.000,00 Łączne koszty finansowe w 2012 roku 7 320 000,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 120.500,00 45.000,00

6050 Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego 6050 Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin 6050 Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym 6050 Wymiana wodociągu wraz z odwodnieniem w miejscowości Natolin 6050 Uzbrojenie terenu na działkach w Bogini Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku 6300 od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej 6300 w miejscowości Kalonka zgodnie z opracowaną dokumentacją 6300 Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2596

9. 10. 11. 12. 13. 14.

600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60053 60095

Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz 6050 koncepcja odwodnienia sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina 6050 6050 6050 6050 6050 Modernizacja drogi gminnej nr 106319E w miejscowości Stare Skoszewy Wykonanie nakładki asfaltowej do miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipiny Droga Dobieszków Odwodnienie i utwardzenie ul. Bukowej w Grabinie Utwardzenie zjazdu z ul. Księżycowej na ul. Pszeniczną w miejscowości Kopanka

0 +1.100.000,00 +120.000,00 +81.000,00 +50.000,00 +60.000,00 +45.000,00 0 0 0 0 0 +110.000,00 +15.000,00 0 0 +5.000,00 +50.000,00 +50.000,00 +80.000,00 0 0 +168.000,00 +2.379.000,00

100 000,00 1.230.000,00 120.000,00 81.000,00 50.000,00 60.000,00 45.000,00 82.000,00 307 377,00 192 623,00 50 000,00 100 000,00 110.000,00 15.000,00 1 333 000,00 15 561,71 10.000,00 50.000,00 50.000,00 80.000,00 133 188,00 1.066.334,00 168.000,00 6.414.583,71

15. 600 16. 600

6050 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu 6050 Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce 6057 Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce 6059 Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce 6060 Zakup gruntów 6050 Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna 6060 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 Projekt termomodernizacji budynku OSP w Lipinach Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy (nr. ewid. gruntu 45) Oświetlenie drogi osiedlowej od drogi krajowej do krańcówki MPK w Lipinach Założenie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi nr 72 w miejscowości Natolin Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka

17. 700 18. 750 19. 750 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 754 801 900 900 900 900 900

70005 75023 75023 75412 80101 90015 90015 90015 90015 90015 90095 92601 92695

27. 900 28. 926 29. 926

6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 Wykonanie boisk sportowych w Wiączyniu Dolnym w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012" Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla miesz6050 kańców Ogółem:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2596

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA W 2012 ROKU Tabela nr 4

+Zwiększenia -Zmniejszenia Ogółem (7+11) Razem (8+9+10) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Razem (12+13) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe Dotacje podmiotowe

Dział Rozdz.

§

Zakres

1

754

2

75412

3

4

5

+5.000,00

6

15.000,00

7

0

8

0

9

0

10

11

0 15.000,00

12

15.000,00

13

0

2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie) 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) 2820 Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa)

801

80104

0

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0

0

0

0

0

801 900 921

80104 90017 92109

+40.000,00 +181.000,00 0

180.000,00 432.290,00 380.000,00

180.000,00 432.290,00 380.000,00

0 0 0

0 432.290,00 0

180.000,00 0 380.000,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

921 926

92116 92605

0 +20.000,00

139.800,00 75.000,00

139.800,00 0

0 0

0 0

139.800,00

0

0 75.000,00

0 0

0 75.000,00

Ogółem:

+246.000,00 1.282.090,00 1.192.090,00

60.000,00

432.290,00

699.800,00 90.000,00

90.000,00

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2596

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2012 Tabela nr 5 Symbol Dział Rozdz. § I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej 0830 2650 Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa III. Koszty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej 3020 4010 4040 4110 4120 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wyszczególnienie Plan na rok 2012 16.538,00 1.130.290,00 1.311.290,00 1.311.290,00 879.000,00 432.290,00 1.311.179,00 1.311.179,00 1.311.179,00 2.000,00 324.288,00 27.292,00 58.683,00 9.026,00

900 90017

900 90017

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2596

4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4460 4510 4520 4700

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

40.800,00 201.000,00 120.300,00 1.000,00 440.790,00 2.500,00 6.500,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek dochodowy od osób prawnych Opłaty na rzecz Budżetu Państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.000,00 4.000,00 2.500,00 7.900,00 5.000,00 53.000,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

2.500,00 16.649,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2596

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/110/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp. 1 1. 2. 1.

Treść 2 Przychody ogółem: Wolne środki Kredyty i pożyczki Rozchody ogółem: Spłaty kredytów i pożyczek

Klasyfikacja § 3 § 950 § 952 § 992

+Zwiększenia/-Zmniejszenia 4 +3.084.782,16 +3.285.721,16 -200.939,00 0 0

Plan po zmianach na 2012 rok 5 5.207.282,16 3.285.721,16 1.921.561,00 1.055.700,00 1.055.700,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.388.3

  uchwała nr XXXVII/204/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 rok z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2008 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pracy z rodziną

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wódka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/166/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2595

  uchwała nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2594

  uchwała nr XXI/177/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2593

  uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Zduńskiej

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2592

  uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice? oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice na lata 2009?2032?

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2591

  uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.