Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

Tytuł:

uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Będkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2718
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2718

UCHWAŁA NR XXII/102/12 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków ? Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje: § 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków ? Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Będków Nr XXVII/144/01 z dnia 30 maja 2001 r., z późn. zm. wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady: Andrzej Legieziński

10:12:00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2718

Załącznik do uchwały nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY BĘDKÓW ? GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BĘDKOWIE I. Postanowienia ogólne § 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Gminny Ośrodek Zdrowia? w Będkowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.); 6) innych przepisów prawa wydanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej; 7) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 8) niniejszego Statutu. § 2. 1. Podmiotem tworzącym Gminny Ośrodek Zdrowia jest Gmina Będków. 2. Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Zdrowia. 4. Gminny Ośrodek Zdrowia jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą ?Gminny Ośrodek Zdrowia?. § 3. Siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia mieści się w Będkowie przy ul. Reymonta 8. § 4. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza (np.: wydzierżawienie i wynajmowanie pomieszczeń, która to działalność ma charakter wspomagający działalność leczniczą) w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Będków. II. Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych § 5. 1. Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności poprzez pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji z zapewnieniem badań diagnostycznych i analitycznych oraz promocja zdrowia. 2. Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem: 1) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a w tym sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną oraz opieki nad noworodkiem; 2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych; 3) wykonywanie kompleksowych usług stomatologicznych; 4) zapewnienie transportu sanitarnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2718

3. Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej. 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia. § 6. 1. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy: 1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej; 2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. § 7. 1. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia obejmuje w szczególności: 1) badania i porady lekarskie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; 2) leczenie w domu pacjenta; 3) prowadzenie dokumentacji medycznej; 4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 5) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem oraz nad noworodkiem; 6) opiekę nad zdrowym dzieckiem; 7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 8) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 9) rehabilitację leczniczą; 10) działania diagnostyczne (EKG, USG); 11) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych; 12) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 13) specjalistyczną opiekę zdrowotną; 14) prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. § 8. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

2. Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej. 3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia. § 9. 1. Świadczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Zdrowia udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej. 2. Ośrodek Zdrowia może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 3. Sprawy dotyczące procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nie uregulowanych niniejszym Statutem określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia. III. Struktura organizacyjna § 10. 1. Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przy ul. Reymonta 8 tworzą niżej wymienione komórki organizacyjne:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2718

1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 2) Gabinet pielęgniarki środowiskowej ? rodzinnej; 3) Gabinet położnej środowiskowej ? rodzinnej; 4) Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie przy ul. Reymonta 11; 5) Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie przy ul. Reymonta 11; 6) Gabinet stomatologiczny; 7) Gabinet USG; 8) Gabinet EKG; 9) Punkt szczepień ochronnych; 10) Gabinet zabiegowy z punktem pobrań materiału do diagnostyki laboratoryjnej; 11) Gabinet chirurgii ogólnej ? konsultacje; 12) Gabinet laryngologiczny ? konsultacje; 13) Gabinet okulistyczny ? konsultacje; 14) Gabinet urologiczny ? konsultacje; 15) Gabinet ginekologiczno-położniczy; 16) Gabinet rehabilitacji medycznej; 17) Gabinet fizjoterapii; 18) Gabinet fizykoterapii; 19) Gabinet opieki domowej rodzinnej; 20) Gabinet pielęgniarki domowej opieki długoterminowej; 21) Gabinet reumatologiczny; 22) Transport sanitarny. 2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia. 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz gabinecie medycyny szkolnej i gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie przy ul. Reymonta 11. § 11. Pomieszczenia i urządzenia Gminnego Ośrodka Zdrowia muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. § 12. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia. 2. Regulamin, o którym mowa w ustępie 1, ustala Dyrektor Ośrodka Zdrowia. IV. Zarządzanie ośrodkiem zdrowia § 13. 1. Organami Gminnego Ośrodka Zdrowia są: 1) Dyrektor; 2) Rada Społeczna. § 14. 1. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. 3. Oświadczenia woli w imieniu Gminnego Ośrodka Zdrowia składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2718

§ 15. Stosunek pracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Będków na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną. § 16. 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor. § 17. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi przepisami. § 18. 1. Podczas nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Gminnego Ośrodka Zdrowia. § 19. W Gminnym Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia. § 20. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 3. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 4. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata. 5. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia. 6. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji: 1) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej; 2) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji; 3) z innych ważnych powodów.

§ 21. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. § 22. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor, mogą w nich uczestniczyć także przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby. V. Gospodarka finansowa § 23. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 2. Gminny Ośrodek Zdrowia pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 3. Podstawą gospodarki Gminnego Ośrodka Zdrowia jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 4. Gminny Ośrodek Zdrowia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). 5. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 6. Gminny Ośrodek Zdrowia decyduje o podziale zysku. 7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez Gminny Ośrodek Zdrowia reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. § 24. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: 1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych; 2) wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność lecznicza; w szczególności w zakresie obrotu:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2718

a) lekami i artykułami medycznymi, b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych, c) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej; 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego; 4) najmu i dzierżawy lokali użytkowych; 5) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu. § 25. 1. Gminny Ośrodek Zdrowia uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu: 1) lekami i artykułami medycznymi; 2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych; 3) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej. § 26. Gminny Ośrodek Zdrowia uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątek podmiotu tworzącego w celu przeprowadzania badań, akcji profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego. VI. Postanowienia końcowe § 27. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. § 28. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów. § 29. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia wymagają zmian w Statucie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków ? Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez utworzenie nowej komórki organizacyjnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowej komórki organizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

  uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2713

  uchwała nr XVIII/162/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.