Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

Tytuł:

uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Będkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2719
Hasła:zakłady opieki zdrowotnej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2719

UCHWAŁA NR XXIII/108/12 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków ? Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie w § 2 ust. 4 Statutu, otrzymuje brzmienie: ?4. Gminny Ośrodek Zdrowia jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym przedsiębiorstwo pod nazwą Centrum Medyczne Salus.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady: Andrzej Legieziński

10:11:46
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków ? Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/119/09 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez utworzenie nowej komórki organizacyjnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowej komórki organizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6425

  uchwała nr XLI/41/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

  uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2714

  uchwała nr XVIII/164/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.