Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

Tytuł:

uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Czerniewice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2720
Hasła:Ośrodki Pomocy Społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2720

UCHWAŁA NR XXVI/140/12 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ?h? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/85/11 Rady Gminy Czerniewice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1170, poz. 1171), § 11 otrzymuje brzmienie: ?§ 11. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 2. W razie nieobecności Kierownika Ośrodka zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem, wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Kierownika.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Koczywąs

10:11:32
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach i nadania jego statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Czerniewice z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/53/03 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Czerniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3683

  uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2932

  uchwała nr XL/373/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

  uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2717

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.839.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2716

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2715

  uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.