Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2723

Tytuł:

uchwała nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Sejmik Województwa Łódzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2723
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2723

UCHWAŁA NR XXVI/493/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.483.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.414.165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje zmiany nazwy zadania w planie wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w Departamencie Kultury i Edukacji w dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność z ?Pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. ?Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach? realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach? na ?Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Brzeziny z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego w ramach projektu pn. ?Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach? realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Tuwima w Brzezinach?. § 4. Dokonuje zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 930.474 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

09:22:08

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2723

§ 5. Paragraf 6 uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie: ?Planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 90.865.702 zł i zostanie sfinansowany: 1) długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 18.000.000 zł; 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3.546.515 zł; 3) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 69.319.187 zł.?. § 6. Paragraf 7 uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie: ?Ustala limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planowanej emisji papierów wartościowych wraz z odsetkami przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 roku w wysokości 133.999.738 zł.?. § 7. Paragraf 8 uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie: ?Ustala przychody budżetu w wysokości 170.865.702 zł, z tego: 1) długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 68.000.000 zł; 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3.546.515 zł; 3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Województwo Łódzkie w wysokości 30.000.000 zł; 4) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 69.319.187 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.?. § 8. Stan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok po dokonaniu zmian, o których mowa w § 3, § 4 i § 6 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2723

§ 9. Paragraf 17 uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku otrzymuje brzmienie: ?Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz emisji papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 roku do wysokości limitu ustalonego w § 7 niniejszej uchwały.?. § 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Sejmiku: Marek Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2723

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. DOCHODY

(w złotych) Dział Rozdział 1 2 §§ 3 Treść 4 Zwiększenie Zmniejszenie 5 4 018 092 4 018 092 2 624 234 196 196 196 196 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60095 Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem w tym: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach POKL 0920 Pozostałe odsetki Razem Odsetki od środków na rachunkach bankowych w ramach RPO 0920 Pozostałe odsetki Razem Zwroty środków z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem Różne wpływy 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem Wpływy z różnych dochodów 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem 75095 Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 000 11 000 11 000 8 900 8 900 8 900 31 280 31 280 31 280 75 75 75 3 714 1 819 1 895 3 714 210 000 210 000 210 000 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196 196 265 639 264 969 21 719 243 250 264 969 0 0 0 0 0 0 0 0 6 534 401 534 401 0 0 0 0 0

DOCHODY OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW 600

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2723

Razem w tym: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 758 75802 RÓŻNE ROZLICZENIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Razem w tym: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Razem 851 85121 OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Należności przejęte po Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem 900 90024 2360 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem w tym: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 90095 2360 Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem w tym: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

670

0

670 670 670 2 351 000 2 351 000 2 351 000 2 351 000 2 351 000 2 351 000 2 351 000 3 666 3 666 1 833 1 833 3 666 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 3 733 3 516 3 516 3 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 516 3 516 3 516 217 217 217

0 0 0 0 0 0

217 217

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2723

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty6280 cji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ?Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu? Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty6280 cji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ?Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15? Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty6280 cji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem 750 75075 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Zwroty środków z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem 926 92678 KULTURA FIZYCZNA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 84 84 84 9 513 0 0 0 0 62 62 62 84 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 42 622 42 622 42 622 511 114 0 0 0 0 217 1 049 843 1 049 697 1 049 697 42 622 0 0 0 0 0

1 007 075 1 049 697

0 0

511 114 511 114 495 961

0 0 0

495 961 495 961 62 62 62 62

0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2723

010 01009

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem

8 350 8 350 211

0 0 0

8 139 8 350

0 0

8 139 8 139 8 139 211 211 211 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 9 762 9 762 9 762 9 762 9 762 8 637 8 637 8 637 1 125 1 125 1 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organi0580 zacyjnych Razem w tym: Grzywny i kary egzekucyjne 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Razem

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 750 75075 0580 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Razem w tym: Wpływy ze zwrotów kar umownych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organi0580 zacyjnych Razem DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Różne wpływy 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem Zwroty środków z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?8?

Poz. 2723

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ 851 85111 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 85148 Medycyna pracy 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Zwroty środków z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem 85195 Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI 854 85410 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

35 154 35 154 23 2

0 0 0 0

21 23

0 0

21 21 21 2 2 2 20 013 20 013 20 013 20 013 20 013 20 013 15 118 155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 963 15 118

0 0

14 963 14 963 14 963 155 155 155 275 844 138 967 138 967 138 967

0 0 0 0 0 0 534 401 534 401 534 401 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?9?

Poz. 2723

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty6280 cji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem w tym: Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ?Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122? Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ?Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122? Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty6280 cji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem 921 92106 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem 92118 Muzea 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod-

0 138 967

534 401 534 401

138 967

0

138 967 138 967 0

0 0 534 401

0 0 136 877 44 431 44 431 44 431

534 401 534 401 0 0 0 0

44 431

0

44 431 44 431 8 167 6 057

0 0 0 0

2 110 8 167

0 0

8 167 6 057

0 0

2 110 8 167 82 622 82 622

0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 10 ?

Poz. 2723

nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 92195 Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 405 0 364 364 364 1 293 774 0 0 0 0 0 82 622 0 82 622 0

82 622 82 622 364 364 364

0 0 0 0 0

114

0

405 1 293

0 0

405 405 743 743 743 145 31

0 0 0 0 0 0 0

114 145

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 11 ?

Poz. 2723

DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 630 63095 TURYSTYKA Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Odsetki od zwrotów środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 926 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgod2910 nie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem 92695 Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem w tym: Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Razem DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9 202 74 74 17

0 0 0 0

57 74

0 0

57 57 57 17 17 17 9 128 8 694 5 627

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 067 8 694

0 0

8 694 5 627

0 0

3 067 8 694 434 434 434

0 0 0 0 0

434

0

434 434 40 40

0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 12 ?

Poz. 2723

75018

Urzędy marszałkowskie 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem w tym: Zwroty środków z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem

40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. WYDATKI

(w złotych) Dział Rozdział 1 2 §§ 3 Treść 4 Zwiększenie Zmniejszenie 5 8 241 662 8 241 244 224 770 224 770 224 770 224 770 224 770 224 770 224 770 224 770 7 767 395 37 000 37 000 37 000 37 000 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem w tym: Obsługa długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Razem DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Razem w tym: Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego 4300 Zakup usług pozostałych Razem 750 75018 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie 4300 Zakup usług pozostałych Razem w tym: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 4300 Zakup usług pozostałych Razem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 0 0 0 5 972 000 37 000 37 000 37 000 3 751 000 37 000 37 000 37 000 0 0 0 0 0 0 0 37 000 37 000 37 000 37 000 0 0 0 3 788 000 0 0 0 0 6 3 827 497 3 827 497 0 0 0 0 0

WYDATKI OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE DEPARTAMENT FINANSÓW 757

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 13 ?

Poz. 2723

600 60013

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem w tym: Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul.

Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów granica województwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem

5 972 000 5 972 000 140 000 325 000 35 000 5 472 000 5 972 000

3 751 000 3 751 000 0 0 0 3 751 000 3 751 000

500 000 140 000 325 000 35 000 500 000 0

0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000

0 650 000 650 000 650 000 400 000 400 000 400 000 4 102 000 4 102 000 4 102 000 320 000 320 000 320 000 1 758 395 1 758 395 1 758 395 1 758 395 1 758 395 624 473 624 473 624 473 991 922 991 922 991 922 70 000 70 000 70 000 72 000 72 000

1 400 000 0 0 0 0 0 0 2 351 000 2 351 000 2 351 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem w tym: Termomodernizacja budynku D przy ul. 3-go Maja 7 w Sieradzu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Modernizacja budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Marszałkowskiego i dostosowanie instalacji wewnętrznych do obowiązujących warunków p.poż. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Dostosowanie parteru budynku w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3 dla potrzeb lokali mieszkalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 14 ?

Poz. 2723

Razem DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI 921 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem w tym: Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Razem Jednostki szkolnictwa 801 80140 OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Razem w tym: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Razem 854 85410 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem w tym: Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI Jednostki szkolnictwa 801 80140 OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Odsetki powstałe w związku z realizacją Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ?Wszechstronny uczeń? Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 4567 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 4569 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem w tym: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 4567 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

72 000 249 079 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 39 079 0 0 0 0 0

0 39 497 0 0 0 0 0 0 0 39 497 418 418 418 418 418

0 0 0 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 418 418 418 418 418 418 407

418 418 418 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 39 079 0 0 0 0 0 0 0

11 418

0 0

418

0

407

0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

? 15 ?

Poz. 2723

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 4569 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem

11 418

0 0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

(w złotych) § 931 950 952 Ogółem ROZCHODY 982 992 Ogółem Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 50 000 000 30 000 000 80 000 000 Wyszczególnienie PRZYCHODY Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30 000 000 69 319 187 71 546 515 170 865 702 Kwota
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/56/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr LV/1540/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr LV/1542/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr LVI/1572/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 roku, uchwałą Nr LVIII/1587/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr LVIII/1599/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr LX/1662/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku, uchwałą Nr LX/1670/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku, uchwałą Nr LXI/1695/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 roku oraz uchwałą Nr LXI/1716/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXI/1716/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr LV/1540/10 Sejmiku Wojweództwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr LV/1542/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr LVI/1572/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 roku, uchwałą Nr LVIII/1587/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr LVIII/1599/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku, uchwałą Nr LX/1662/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku oraz uchwałą Nr LX/1670/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/1670/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LV/1540/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LV/1542/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/1572/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/1587/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Nr LVIII/1599/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/1599/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr L/1462/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr LV/1540/10 Sejmiku Wojweództwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą Nr LV/1542/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku oraz uchwałą Nr LVI/1572/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2722

  uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2721

  uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

  uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2718

  uchwała nr XXII/102/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.