Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2724

Tytuł:

uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2724
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2724

UCHWAŁA NR XXI/90/2012 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 82 800 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 456 415,14 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 695 686,01 zł, z wolnych środków w kwocie 63 100,38 oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1 697 628,75 zł. 3. Spłata wcześniej zaciągniętych rat pożyczek w kwocie 196 610,60 zł zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 196 610,60 zł. 4. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2012 i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Budżet po zmianach wynosi: - dochody ogółem 10 452 306,16 zł, w tym: dochody majątkowe 269 415,00 zł dochody bieżące 10 182 891,16 zł - wydatki ogółem 12 908 721,30 zł wydatki majątkowe 2 768 651,14 zł

09:21:51

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2724

wydatki bieżące 10 140 070,16 zł. § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz na obsługę długu publicznego w wysokości 2 342 928,75 zł, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 500 000 zł; 2) na spłatę kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 697 628,75 zł; 3) na koszty obsługi długu publicznego od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 145 300 zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie: Jerzy Łaski

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2724

Tabela nr 1 do uchwały nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf

400 40002 4300 600 60016 6060 60017 4210 4300 700 70005 6060 750 75023 4300 754 75412 4210

Treść

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia

Przed zmianą

348 119,00 348 119,00 37 000,00 463 700,00 75 300,00 0,00 178 400,00 0,00 20 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 1 701 148,00 1 328 306,00 91 500,00 159 492,00 157 292,00 40 667,74

Zmiana

5 000,00 5 000,00 5 000,00 24 500,00 4 500,00 4 500,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00

Po zmianie

353 119,00 353 119,00 42 000,00 488 200,00 79 800,00 4 500,00 198 400,00 10 000,00 30 000,00 55 000,00 55 000,00 20 000,00 1 716 148,00 1 343 306,00 106 500,00 162 392,00 160 192,00 43 567,74

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?4?

Poz. 2724

801 80101 4210 4300 852 85219 4300 85228 4170 921 92116 2480 6220 926 92695 4210

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia

6 085 770,59 4 061 915,57 150 220,00 26 720,00 2 073 293,00 217 010,72 7 716,00 30 857,01 0,00 270 034,00 142 034,00 142 034,00 0,00 15 800,00 15 800,00 3 800,00

10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 4 400,00 2 000,00 2 000,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 - 9 700,00 9 700,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6 095 770,59 4 071 915,57 155 220,00 31 720,00 2 077 693,00 219 010,72 9 716,00 33 257,01 2 400,00 270 034,00 142 034,00 132 334,00 9 700,00 16 800,00 16 800,00 4 800,00

Razem: 12 825 921,30 82 800,00 12 908 721,30

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?5?

Poz. 2724

Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH NA 2012 R.

Lp. 1 Przychody ogółem: 1. 2. 3. 1.

Treść 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Klasyfikacja § 3 950 952 957 992

Kwota 4 2 653 025,74 63 100,38 1 697 628,75 892 296,61 196 610,60 196 610,60

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?6?

Poz. 2724

Tabela nr 3 do uchwały nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE INWESTYCYJNYM NA 2012 ROK I LATA NASTĘPNE

Nakłady planowane na 2012 r. Plan po zmianach 7 Budżet gminy 8

Źródła finansowania, z tego:

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2012 r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2011 r.

Dotacje darowizny 9

Kredyty i pożyczki 10

Środki z UE

Ogółem

2013 r.

2014 r.

2015 r.

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1. Zakup przystanku w miejscowości Tomawa Kolonia 4 500,00 Zakup przystanku w miejscowości Tomawa Kolonia 2012 2012 x 0,00 4 500,00 4 500,00 x x x x x x x

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup działek Zakup działek 2012 2012 0,00 20 000,00 20 000,00

3.

20 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 - Biblioteki Dotacja dla biblioteki na zakup sprzętu komputerowego OGÓŁEM Dotacja dla biblioteki na zakup sprzętu komputerowego 2012 2012 x 0,00 9 700,00 34 200,00 9 700,00 34 200,00 x x x x x x x

9 700,00

x

34 200,00

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 2 768 651,14 zł. Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 1 162 907,65 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?7?

Poz. 2724

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.

Dział Rozdział

§

Nazwa instytucji

Plan dotacji podmiotowej na 2012 rok

Zmiana

Plan dotacji podmiotowej po zmianach na 2012 rok

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla 2480 Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich Razem

142 034,00

-9 700,00

132 334,00

921

92116

0,00

9 700,00

9 700,00

142 034,00

0,00

142 034,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/197/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/124/09 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/174/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2723

  uchwała nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2722

  uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2721

  uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

  uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2719

  uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.