Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2725

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2725
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2725

UCHWAŁA NR XXVIII/231/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. § 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 248.752,00 zł. § 3. Zwiększa się przychody o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. Po dokonanych zmianach ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 62.133,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. § 5. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa: 1) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki

09:21:35

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2725

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział 1

Rozdz. 2

Treść 3

Kwota zwiększenia 4

Kwota zmniejszenia 5

Zadania własne 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne z tego: Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Przebudowa ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie - Etap I 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wykonanie komórek - ul. Nowy Rynek 13 Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wykonanie komórek - ul. B. Joselewicza 2 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Remont, modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ulicy Wigury 1 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja toalet przy sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych Razem zadania własne: 30 000,00 30 000,00 60 000,00 64 000,00 4 000,00 0,00 9 500,00 14 000,00 64 000,00 4 000,00 4 000,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 191 252,00 191 252,00

191 252,00 23 500,00 23 500,00

4 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

117 500,00

248 752,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2725

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe z tego: Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Zgierskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Prostej w Ozorkowie Razem wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Ogółem: ?Per saldo? 191 252,00 191 252,00

191 252,00

191 252,00 308 752,00 60 000,00

0,00 248 752,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE PRZYCHODÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Paragraf 1 950

Treść 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Razem:

Kwota zwiększenia 3 60 000,00 60 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2724

  uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2723

  uchwała nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2722

  uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2721

  uchwała nr XXVI/147/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniewice

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2720

  uchwała nr XXVI/140/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniewicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.