Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2728

Tytuł:

uchwała nr XXIX/245/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2728
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2728

UCHWAŁA NR XXIX/245/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 269.600,00 zł. § 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Ozorkowa, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale Nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 363.828,00 zł z tytułu wolnych środków.?. § 4. W uchwale Nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012 § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wolnych środków.?. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: mgr Roman Kłopocki

09:20:50

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 2728

Załącznik do uchwały nr XXIX/245/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2012 (W ZŁ)

Dział Rozdz. 1 2

Treść 3

Kwota Kwota zwiększenia zmniejszenia 4 5

Zadania własne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: Remont i modernizacja dachu budynku - ul. Konstytucji 3 Maja 5 Przebudowa kominów na dachu budynku - ul. Nowy Rynek 13 Przebudowa kominów na dachu budynku - ul. Bema 3a Remont i modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym - Pl. Jana Pawła II 7 m. 12 Remont i modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym - ul. Kościuszki 29 m. 4 Przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych Modernizacja systemu ogrzewania w budynku - centralne ogrzewanie - ul. Obr. Westerplatte 8 Modernizacja systemu ogrzewania w budynku - centralne ogrzewanie - ul. B. Joselewicza 6 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwa ogólna 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe z tego: Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 6 000,00 6 000,00 0,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 219 600,00 15 000,00 6 000,00 8 500,00 4 500,00 3 600,00 60 000,00 90 000,00 32 000,00 3 000,00 3 000,00 219 600,00 219 600,00 219 600,00 219 600,00 219 600,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?3?

Poz. 2728

Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Ozorkowie Razem: 44 000,00 44 000,00

44 000,00

44 000,00 44 000,00 269 600,00 269 600,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2600

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/182/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2727

  uchwała nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2726

  uchwała nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2725

  uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2724

  uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2723

  uchwała nr XXVI/493/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.