Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-03-07
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 778
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 778

UCHWAŁA NR XVIII/177/12 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. § 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) jezdni: a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł/m2, b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł/m2; 2) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, poboczy, zieleńców - 4,00 zł/m2; 3) dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1 i 2 ustala się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł/m2. 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 778 ?

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 zajęcia powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1) w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł; 2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł. 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia w pasie drogowym. § 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa z § 1 pkt 3 i pkt 4, ustala się następujące dzienne stawki opłat: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: a) w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 1,50 zł; 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 2,00 zł; 3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy, w wysokości - 1,20 zł. § 5. Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały obowiązują dotychczasowe stawki opłat. § 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/174/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.945

  uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2727

  uchwała nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2533

  uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 130/XXI/12 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XVII/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pajęczańskiego na 2012 rok

 • uchwała nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

 • uchwała nr XV/66/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • uchwała nr XX/186/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zgierz lub jej jednostkom organizacyjnym

 • uchwała nr XV/135/12 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.