Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-03-19
Organ wydający:Rada Gminy w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 937
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 937

UCHWAŁA NR XIII/125/11 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok w związku z urealnieniem rozchodów i przychodów następująco: 1) zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok o kwotę 0,60 zł w paragrafie 992 ? Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów; 2) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Ozorków na 2011 rok o kwotę 0,60 zł w paragrafie 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie: Andrzej Rogala

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 937 ?

Załącznik do uchwały nr XIII/125/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY OZORKÓW NA 2011 ROK Rozchody:

§ 992 - kredyty i pożyczki Rozchody ogółem Nazwa Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Kwota 0,60 0,60 0,60

Przychody:

§ 952 Nazwa Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty i pożyczki Ogółem przychody Kwota 0,60 0,60 0,60
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/347/09 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 • uchwała nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2011

 • uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/18/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

 • uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/18/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

 • uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/18/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.