Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Kolsko
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1477
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXV/179/09 RADY GMINY KOLSKO z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2), uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 1 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop dla terenu działek o Nr ewid. 139, 135/10, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko, uchwalonym uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 lipca 2003r. uchwala się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop dla terenu działek o Nr ewid. 139, 135/10 położonych w obrębie wsi Konotop zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w skali 1: 10 000; 2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Kolsko dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu wraz z listą nieuwzględnionych uwag; 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Kolsko dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenów objętych planem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i komunikację; 2. W obszarach objętym planem wydziela się tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych : 1) pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oznaczoną symbolem MN; 2) pod komunikację wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW. 3. 1. Ustalenia planu na terenie, o których mowa w § 1 ust. 2, zostają wyrażone w treści niniejszej uchwały obejmującej: 1) rozdział 1: Przepisy ogólne; 2) rozdział 2: Przepisy obowiązujące w całym obszarze określające: a) b) c) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

___________________________________________________________

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2007r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.

d) e) f) g)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;

3) rozdział 3: Przepisy dotyczące wydzielonych stref i elementów funkcjonalno - przestrzennych określające szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy; 4) rozdział 4: Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające: a) b) przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5: Przepisy końcowe. 2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych (tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) ze względu na brak ich występowania na terenie objętym planem. 3. Odstępuje się od ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej ze względu na brak ich występowania na terenie objętym planem. 4. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne: a) b) c) d) e) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, strefy, nieprzekraczalne linie zabudowy, symbole literowe przeznaczenia terenu, pozostałe nie wymienione wyżej, które mają charakter informacyjny (nie są obowiązujące ).

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kolsko; 2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały; 4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym; 5) obowiązujących liniach rozgraniczenia - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny i różnym przeznaczeniu lub o różnych sposobie zagospodarowania; 6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej granicach; 7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe; 8) dostępności do drogi publicznej - należy przez to rozumieć dostępność zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także dostępność przez układ dróg wewnętrznych dojazdowych posiadających zjazdy lub zajazd do drogi publicznej; 9) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi niezaliczane do kategorii dróg publicznych stanowiące drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych;

10) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczny od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych; 11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej kondygnacji naziemnej o największej obszarowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych; 12) zagospodarowaniu tymczasowym - należy przez to rozumieć określony niniejszym planem sposób użytkowania do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 13) stawce procentowej - należy przez to rozumieć wzrost wartości nieruchomości spowodowany ustaleniami planu, upoważniający do pobrania od właściciela albo użytkownika wieczystego jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust.

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej wydzielonych pasów infrastruktury technicznej poza, którą nie może być wysunięte lico budynku. Dopuszcza się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego. Rozdział 2 Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym planem § 5. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania. 2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może zaistnieć samodzielnie oraz nie może stanowić więcej niż 40% zagospodarowania. 3. Każdorazowo w ramach terenu wydzielonego liniami rozgraniczenia, obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna. § 6. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 2. Nakazuje się zagospodarowania terenów, realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, polegających na: 1) dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół ulic - koordynację pomiędzy liniami zabudowy, zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami poszczególnych nieruchomości itp.; 2) realizację terenów biologicznie czynnych w granicach każdej działki o procencie powierzchni ustalonym w zapisach szczegółowych, do których należą tereny zieleni niskiej - trawniki, zieleni średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane; 3) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu wyznaczonych na rysunku planu linii regulacyjnych zabudowy, przy czym pas terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczająca wykorzystywać wyłącznie pod realizację: a) b) c) d) utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na odpady stałe, miejsc do parkowania, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni dekoracyjnej i użytkowej.

3. Ustala się stosowanie : 1) tradycyjnych materiałów wykończeniowych, w szczególności: dachówka, cegła, kamień, drewno; 2) dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia; 3) dla pokryć dachowych o wysokich stopniach nasycenia - czerwonej, brązowej.

4. Dopuszcza się: 1) stosowanie substytutów imitujących ww. tradycyjne materiały wykończeniowe; 2) dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych. 5. Zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa. 6. Dla ogrodzeń działek widocznych od strony ulicy ustala się rozwiązania materiałowe i kolorystyczne dostosowane do cech architektury budynków. 7. Zakazuje się budowy murów granicznych od strony ulic. § 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszej uchwały paragrafu. 3. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi ?tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?. 4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym stosowanie paliw ekologicznych (o niskiej zawartości związków siarki). 5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami należy: 1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie; 2) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia wykorzystywać dla potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu; 3) przy realizacji robót ziemnych, w trakcie budowy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie. 6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych: 1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, w szczególności: a) b) naturalnego ukształtowania, skupisk zakrzewień i zadrzewień;

2) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową, wprowadzenie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości oraz otwarć widokowych.

7. Na terenie objętym planem i w jego najbliższym otoczeniu z zasobów przyrodniczych brak jest obiektów objętych ochroną prawną, nie występują złoża kopalin. § 8. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 2. Zobowiązuje się każdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem: a) b) c) d) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli to nie jest możliwe Wójta Gminy Kolsko, Wójt Gminy Kolsko jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

3. Na terenach objętych planem i w jego pobliżu brak jest obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków.

§ 9. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 2. Ustalenia planu odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów obowiązują niezależnie od istniejących i planowanych podziałów na działki gruntowe. 3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - ustala się minimalną powierzchnię działek - 600m2; 2) do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków: a) b) c) d) zgodność z funkcją określoną w planie, uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie wydzielonych działek, zapewnienie dostępności do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej dla wszystkich powstałych w wyniku podziału działek, dopuszcza się możliwość scaleń wydzielonych działek budowlanych.

§ 10. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 2. W zakresie komunikacji ustala się: 1) dla terenów działek dojazd z drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną; 2) na każdej działce przewidziane są co najmniej jedno miejsca postojowe lub garaż. 3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 1) odprowadzenie ścieków: a) b) odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji wiejskiej w miejscowości Konotop, do czasu realizacji kanalizacji gromadzenie ścieków w przydomowych szczelnych zbiornikach lub oczyszczalniach przydomowych oraz ich okresowe wywożenie na oczyszczalnię w Kolsku; nie przewiduje się kanalizacji deszczowej, tylko spływ powierzchniowy wód opadowych, dopuszcza się gromadzenie wód opadowych na terenach zainwestowanych z ich gospodarczym wykorzystaniem;

2) odprowadzanie wód deszczowych: a) b)

3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z ujęcia wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Konotop; 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej trafostacji na terenie wsi; 5) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła z obowiązkowym stosowaniem czynnika grzejnego w kotłowniach w postaci paliwa ekologicznego; 6) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji na terenie działek i odbiór odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy poprzez odbiorcę odpadów. § 11. Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 2 ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu: 1) użytkowanie dotychczasowe; 2) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnie z projektem zagospodarowania działki; 3) wygrodzenie terenu działki. § 12. Ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem MN.

Rozdział 3 Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 13. Strefa chronionego krajobrazu. Na terenach położonych na obszarze chronionego krajobrazu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zawarte w rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego Nr 3 z dnia 17 lutego 2005r. Rozdział 4 Warunki zagospodarowania poszczególnych terenów § 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie symbolem MN 2. Ustala się przeznaczenie terenów: 1) podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 2) dopuszczalne: a) funkcje związane z różnymi formami działalności gospodarczej nieuciążliwej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego z przynależnym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem gdy wielkość działki budowlanej będzie gwarantować właściwą obsługę funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów; ogrody przydomowe.

b)

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się aby działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach mieszkaniowych, nie stwarzała uciążliwości, w szczególności w postaci: a) b) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących woni lub światła o dużym natężeniu; wykorzystywania surowców lub materiałów niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych mogących stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do otoczenia, np. w wyniku pożaru lub w stanach nadzwyczajnych zagrożeń;

2) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych nie tylko w parterach budynków. 4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki: 1) ustala się: a) b) c) d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie może przekraczać 30%, powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% powierzchni działki w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych, linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulice KDW zgodnie z rysunkiem planu, program parkingowy i garażowy: dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż 1 miejsce postojowe lub garaż na budynek, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu użytkowania jednak nie mniej niż dodatkowe 2 miejsca postojowe na budynek, dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością należy zapewnić dodatkowe miejsca garażowe lub postojowe;

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i zieleni rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: ustala się dla zabudowy:

a) b) c) d) e) -

gabaryty - wyważone, proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia, szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się stosowanie szerokości elewacji frontowej od 10m do 18m, a w przypadku obiektów rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze, wysokość zabudowy: mieszkaniowej - dopuszcza się do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe ale nie wyższą niż 10m mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, gospodarczej i garaży wolnostojących - nie więcej niż 1 kondygnacja ale nie wyższa niż 5m, w zakresie geometrii dachu ustala się dachy dwu lub wielospadowe, dopuszcza się: umieszczanie w dachu okien połaciowych i lukarn, stosowanie, w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, identycznych kątów nachylenia połaci w przedziale takim jak określono dla zabudowy mieszkaniowej.

§ 15. 1. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony w planie symbolem KDW. 2. Ustala się przeznaczenie terenów: 1) podstawowe - droga wewnętrzne; 2) dopuszczalne - sieci podziemnych obiektów infrastruktury technicznej. 3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: droga wewnętrzna klasy D (dojazdowa) jednojezdniowa w jednym poziomie z chodnikiem o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8m. Rozdział 5 Przepisy końcowe § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolsko. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Barbara Kaminiarz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

 • uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy

 • uchwała nr XLIII/368/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg

 • uchwała nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-47/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 października 2009r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.