Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Pszczew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1478
Hasła:Karta Nauczyciela,nauczyciele

UCHWAŁA NR XXVII/157/09 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) uchwala się: Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli § 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pszczew. 2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 3. Wysokość specjalnego funduszu nagród w danym roku kalendarzowym planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że: 1) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół; 2) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez organ prowadzący. 4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje wójt gminy. § 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć: 1) Zespół Szkół w Pszczewie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; 2) Przedszkole Samorządowe w Pszczewie. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o nauczycielach należy przez to rozumieć nauczycieli szkoły. 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o dyrektorach szkoły, należy przez to rozumieć dyrektorów jednostek , o których mowa w ust. 1, będących nauczycielami. § 3. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie np. związanym z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona szkoły. § 4. Wójt ustala corocznie wysokość nagród organu prowadzącego. § 5. 1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej. 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. § 6. Nagrody są przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły. § 7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody organu prowadzącego mogą być przyznawane za: 1) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami; 2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów za szkołą; 3) właściwe realizowanie budżetu szkoły;

4) organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych; 5) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 6) dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych; 7) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi; 8) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; 9) angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami w celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych; 10) tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody organu prowadzącego, będą przyznawane w szczególności za: 1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów; 2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym; 3) wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania; 4) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w imprezach oświatowych, kulturalnych i sportowych, czy zajęciach pokazowych; 5) przygotowywanie i organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole; 6) intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek, udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi; 7) nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla szkoły; 8) uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia awansu zawodowego; 9) posiadanie aktualnej, co najmniej dobrej oceny pracy; 10) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. § 8. 1. Z wnioskiem o nagrodę organu prowadzącego dla dyrektora szkoły mogą wystąpić: 1) rada pedagogiczna szkoły; 2) Kurator Oświaty; 3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli. 2. Z wnioskiem o nagrodę organu prowadzącego dla nauczyciela występuje dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej szkoły. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się wójtowi w terminie nie później niż 2 tygodnie poprzedzające dzień przyznania nagrody. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. § 9. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody wójt podejmuje samodzielnie po uprzednim rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 8. 2. Wójt może przyznać nagrodę, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 , z własnej inicjatywy. § 10. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznawane: 1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej za: 1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć; 2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym; 3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach;

4) osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce; 5) wdrażanie własnych programów autorskich; 6) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów; 7) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych. 2. W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej za: 1) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły; 3) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami. 3. W pozostałym zakresie: 1) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli; 3) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych; 4) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły; 5) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły; 6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody dyrektora szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy. § 11. 1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać: 1) rada pedagogiczna; 2) rada rodziców; 3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa. 2. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama z wnioskiem nie wystąpiła. § 12. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. § 13. 1. Kopie pism przyznających nagrodę wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia. § 14. Zmiany regulaminu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego nadania. § 15. Traci moc uchwała Nr XXIII/185/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew. § 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Konrad Kiona
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5162

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Wapno z dnia 24 października 2011r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXI/121/05 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wapno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.721

  uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

 • DZ. URZ. 2010.212.1408

  uchwała nr XXXV/198/2010 Rady Gminy Rzezawa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzezawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.915

  uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.352.6179

  uchwała nr XV/73/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 października 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop

 • uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

 • uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy

 • uchwała nr XLIII/368/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg

 • uchwała nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.