Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Pszczew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1479
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR XXVII/166/09 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się z dniem 1 września 2009r. następującą sieć prowadzonych przez Gminę Pszczew publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 1) Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie ul. Stefana Batorego 1A; 2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie ul. Sikorskiego 23, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Pszczewie. § 2. Przygotowanie przedszkolne dzieci realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej wymienionych w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew. § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXVIII/179/97 z dnia 12 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009r. Przewodniczący Rady Konrad Kiona
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew

 • uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop

 • uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

 • uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy

 • uchwała nr XLIII/368/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.