Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Brody Żarskie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 132 pozycja: 1786
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XXXIV/223/09 RADY GMINY BRODY z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w rozumieniu ustawy o podatkach lokalnych wynosi 10zł. 2. Osoby od których należna jest opłata targowa zobowiązane są do jej uiszczenia, bez wezwania, z góry do rąk inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży. § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasentów wyznacza się: w Brodach Panią Beatę Kowalczuk, w pozostałych miejscowościach gminy - sołtysów. 3. Istnieje możliwość dokonania zapłaty opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy w Brodach w godzinach urzędowania. 4. Inkasenci za swoje usługi będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych wpływów po miesięcznym rozliczeniu. § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Brody Nr XII/93/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawki w niej określone obowiązują od dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczący Rady Lech Kossak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.