Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Gminy w Przewozie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 132 pozycja: 1788
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XXX/175/2009 RADY GMINY W PRZEWOZIE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i  3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieraną od osób fizycznych, osób  prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  2. Pobór inkasa będzie realizowany przez: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie - na terenie Targowiska Gminnego w Przewozie,  - sołtysów - na pozostałym obszarze gminy. 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 35% od pobranych należności z tytułu opłaty targowej. 4. Zobowiązuje się inkasenta do wpłacania zebranych należności z tytułu opłaty targowej na konto Urzędu Gminy w dniu pobrania opłaty targowej. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obliczone od faktycznie zebranych należności, będzie wypłacane inkasentowi w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Traci moc uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada  2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  Załącznik do Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009 r.

ID: ILMVA-CNRNE-JPDUI-WHJBE-IRNPO. Podpisany. Strona 1 / 2

TABELA OPŁAT TARGOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY PRZEWÓZ 

Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.  Załącznik do Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009 r. TABELA OPŁAT TARGOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY PRZEWÓZ 

Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej: a) od sprzedaży ze stałych punktów ? 5,50 zł, b) od sprzedaży z ławy lub stołu - 15,00 zł, c) od sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, samochodu dostawczego o ładowności do 3 ton, przyczepy kempingowej  i namiotu - 22,00 zł, d) od sprzedaży z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton, przyczep ciągnikowych - 22,00 zł, e) przy sprzedaży małych ilości warzyw, kwiatów, owoców runa leśnego - 10,00 zł, f) przy sprzedaży płodów rolnych - 11,00 zł, g) przy sprzedaży materiałów specjalnych - 20,00 zł.

ID: ILMVA-CNRNE-JPDUI-WHJBE-IRNPO. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.44

  uchwała nr XXXVII/264/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj., zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

 • uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.