Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Gminy w Przewozie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 132 pozycja: 1789
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/176/2009 RADY GMINY W PRZEWOZIE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12,  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006  r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni ,  b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.  2) od budynków lub ich części : a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 20,51zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym ? 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych ? 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 4,45 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej, z wyjątkiem : - garaży, dla których stawka wynosi 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ?7. 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie kultu religijnego,

ID: FAQED-PXEQR-OZJND-LSHMS-GBOAF. Podpisany. 2) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, Strona 1 / 2

3) nieruchomości, budynki i budowle zajęte pod urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 

1) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie kultu religijnego, 2) nieruchomości i budynki zajęte na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, 3) nieruchomości, budynki i budowle zajęte pod urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,  4) nieruchomości, budynki i budowle zajęte na prowadzenie targowisk, 5) nieruchomości, budynki i ich części stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. 3. Zwolnienie nie dotyczy części nieruchomości wynajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. § 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych. 2. Pobór inkasa będzie realizowany przez sołtysów.  3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od pobranych osobiście należności z tytułu podatku od nieruchomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Traci moc uchwała Nr XX/119/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada  2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

ID: FAQED-PXEQR-OZJND-LSHMS-GBOAF. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/197 /2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.1101

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3295

  uchwała nr XVI/62/2011 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3495

  uchwała nr XV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

 • uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

 • uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.