Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-18
Organ wydający:Rada Gminy Otyń
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 143 pozycja: 2093
Hasła:komunalna gospodarka

UCHWAŁA NR XXXVII/45/09 RADY GMINY W OTYNIU z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1996r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy w Otyniu uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) gminie - rozumie się przez to Gminę Otyń; 2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe, a w szczególności: boiska sportowe, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowane wraz z urządzeniami i wyposażeniem będącymi własnością Gminy Otyń, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami; 3) pozastatutowe korzystanie z urządzeń i obiektów - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych; 4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycia się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska w tym z udziałem publiczności odpłatnym bądź darmowym. § 2. 1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 1) obiekty i urządzenia udostępniane są: a) mieszkańcom Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Otyniu, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne Gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prywatnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami Gminy w zakresie obejmującym zadania własne Gminy, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych Gminy - po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

b)

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy przy czym imprezy z 50% zniżką i nieodpłatnie mogą być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) imprezy wymienione w pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. d, i, e mają pierwszeństwo przed imprezami pełnopłatnymi lub z 50% zniżką; 4) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu Gminy; 5) opłaty w wys. 50% stawki wnoszą: a) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący,

b) c) d) e)

osoby niepełnosprawne, kluby stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b, członkowie straży pożarnej, Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu w zakresie realizacji kultury, kultury fizycznej i sportu dla osób dorosłych i młodzieży, o której mowa w lit. a; dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę, uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały, organizacje harcerskie oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysków, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, organizatorów imprez zleconych przez gminę odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Otyń, organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa w lit. a, organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą.

6) z opłat zwalnia się: a) b) c)

d) e) f) g)

2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń. 1) wysokość opłat ustala Wójt Gminy z uwzględnieniem pkt 2 ? 4; 2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt l lit. a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia; 3) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu lub urządzenia; 4) wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektu i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalona w drodze przetargu. § 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Otyń. 2. Wójt Gminy Otyń określi wzór umów, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, a także może upoważnić dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania takich umów. § 4. Umowy zawarte z gminą w dniu wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Wróblewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4326

  uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.845

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.485

  uchwała nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2079

  uchwała nr XLV/286/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • uchwała nr XXXIX/55/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego

 • uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie

 • uchwała nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie

 • uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Skwierzyna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.