Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Niegosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 26 pozycja: 388
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XXIII/121/09 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/95/08 z dnia 1 października 2008r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 5 dodaje się ust. 3 o treści: ?Podmiotem uprawnionym do przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest dyrektor szkoły.? 2. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie.? § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Leszek Kocik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gmię publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkonych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1753

  uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1818

  uchwala nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. 2011.512.5060

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko n.D.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/306/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności

 • uchwała nr XXXII/302/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXXII/300/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie udzielania stypendiów dla sportowców z terenu Województwa Lubuskiego

 • uchwała nr XIX/142/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • uchwała nr XXVII/3/09 Rady Miasta Rzepin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.