Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/195/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-03-24
Organ wydający:Rada Miasta Jasień
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 26 pozycja: 391
Hasła:regulaminy,oświata i wychowanie,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXVII/195/09 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje: § 1. W § 3 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 uchwały Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 września 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 29, poz. 665, zm. z 2007r. Nr 78, poz. 1128 i Nr 124, poz. 1662) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 ust. ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?2) przy drugiej grupie dochodowej - do 100% zasiłku rodzinnego?; 2) w § 3 ust. 4 skreśla się; 3) w § 3 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?5. W celu optymalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na stypendia szkolne, stypendium w poszczególnych grupach może zostać zwiększone do kwoty maksymalnej, czyli do 200% zasiłku rodzinnego.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Zastępca Przewodniczącego Rady Tadeusz Hoda
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty targowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/111/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Jasienia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/106/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Kazimierza Górniaka kładce przez rzekę Lubsza łączącej ulicę Żeromskiego z ulicą Rzeczną.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009

 • uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach

 • uchwała nr XXXII/306/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności

 • uchwała nr XXXII/302/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XXXII/300/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie udzielania stypendiów dla sportowców z terenu Województwa Lubuskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.