Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/205/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-04-06
Organ wydający:Rada Miasta Dobiegniew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 474
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR XXX/205/09 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE z dnia 27 luty 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych w wysokości: 1) za pojemnik o poj. 120l w wysokości 32,25zł, wywóz 1 raz co 7 dni; 2) za pojemnik o poj. 120l w wysokości 27,34zł, wywóz 1 raz co 14 dni; 3) za pojemnik o poj. 240l w wysokości 64,49zł, wywóz 1 raz co 7 dni; 4) za pojemnik o poj. 240l w wysokości 54,67zł, wywóz 1 raz co 14 dni; 5) za pojemnik o poj. 660l w wysokości 138,32zł, wywóz 1 raz co 7 dni; 6) za pojemnik o poj. 660l w wysokości 150,35zł , wywóz 1 raz co 14 dni; 7) za pojemnik o poj. 1.100l w wysokości 253,27zł, wywóz 1 raz co 7 dni; 8) za pojemnik o poj. 1.100l w wysokości 250,23zł, wywóz 1 raz co 14 dni. § 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 18,69zł/+VAT za 1m3 i 1,80zł za 1km przejazdu do i z miejsca wypompowania do zlewni ścieków. § 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT na podstawie odrębnych przepisów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Karpiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.82

  uchwała nr XXII/134/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.593

  uchwała nr XVI/142/12 Rady Gminy Raniżów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/203/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie

 • uchwała nr XVII/148/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Wymiarki

 • uchwała nr XVII/145/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew

 • uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.