Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie:- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi,- trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Witnicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 48 pozycja: 676
Hasła:pomoc społeczna,usługi

UCHWAŁA NR XXXVI/232/2009 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie: - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, - trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 50 ust. 1 - 4, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728), uchwala się co następuje: § 1. 1. W Uchwale Nr VIII/61/2007 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2007r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2007 r. Nr 62, poz. 909 zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: ?Koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 5 złotych?. 2. W pozostałej części uchwała Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007 r. nie ulega zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Krystyna Sikorska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: 1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

  Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić (...)

 • Stawka VAT na usługi dla parafii

  Firma zajmująca się usługami pomocniczymi przygotowania druku chce wystawić fakturę VAT za swoje usługi. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na usługi przygotowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica: 1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

 • uchwała nr XXXVII/249/09 z dnia 26 marca 2009r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym miejscowości Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXI/241/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury

 • uchwała nr XXXI/238/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej ?Dom Seniora? w Kostrzynie nad Odrą

 • uchwała nr XXXI/235/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.