Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 65 pozycja: 919
Hasła:regulaminy,Karta Nauczyciela,nauczyciele

UCHWAŁA NR XXI/161/09 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Regulamin określa w szczególności: 1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 2) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. § 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela; 2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372 i z 2008r. Nr 42, poz. 257). Rozdział 2 Dodatek za wysługę lat § 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty Nauczyciela. 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia. 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawa do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło w ciągu miesiąca. 4. Podstawą do ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.

Rozdział 3 Dodatek motywacyjny §4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnianie przez nauczyciela co najmniej 3 z niżej wymienionych kryteriów: 1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, znajomość środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

b) c)

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) b) c) d) e) f) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków, podnoszenie umiejętności zawodowych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) g) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, opiekowanie się samorządem uczniowskim, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły; prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, umiejętne zarządzanie zespołem pracowniczym, tworzenie dobrej atmosfery pracy, wdrażanie innowacji i programów autorskich, wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego i spraw administracyjno - gospodarczych, aktywna działalność placówki oświatowej w środowisku.

5) dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół:

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, natomiast dla dyrektorów szkół na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla wszystkich szkół w wysokości 15zł na jeden etat kalkulacyjny miesięcznie. 4. Minimalna wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi 50zł miesięcznie.

5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół od 60zł do 500zł miesięcznie. 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły wójt gminy. 7. Dodatek motywacyjny stanowi odrębną część wynagrodzenia. Rozdział 4 Dodatek funkcyjny § 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach stanowiska kierownicze, opiekuna stażu oraz wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w § 5 ust. 4 i 8 niniejszego regulaminu. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala wójt gminy w granicach stawek określonych w ust. 8 uwzględniając wielkość placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów szkół, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób ustalonych w ust. 4 ustala dyrektor szkoły. 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 1) opiekuna stażu w wysokości 50zł miesięcznie za 1 nauczyciela powierzonego opiece, który odbywa staż; 2) wychowawstwa klasy w szkołach podstawowych i w gimnazjum: do 10 uczniów w klasie 45zł miesięcznie, od 11 do 14 uczniów w klasie 55zł miesięcznie, od 15 do 19 uczniów w klasie 65zł miesięcznie, powyżej 20 uczniów w klasie 75zł miesięcznie.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków. 6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 8. Tabela stawek dodatków funkcyjnych: Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w złotych) 250 - 550 400 - 800 550 - 1.100 250 - 500 Rozdział 5 Dodatek za warunki pracy § 6. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę przeprowadzoną w trudnych lub uciążliwych warunkach tj.: 1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w klasach powyżej 28 uczniów;

Stanowisko Dyrektor szkoły do 6 oddziałów od 7 do 16 oddziałów od 17 i powyżej 17 oddziałów Wicedyrektor w szkole od 12 oddziałów

2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10% zwiększonej stawki godzinowej nauczyciela. Rozdział 6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstw doraźnych nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnych zastępstw. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa udziela się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 4. Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli realizujących wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy - jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 5. Godziny zastępstw doraźnych realizuje się w szczególnie uzasadnionych wypadkach spowodowanych nieobecnością nauczyciela bez względu na liczbę nieobecnych dni. Jeżeli zastępstwo prowadzi nauczyciel, wynagrodzenie za godzinę wynosi 100% zgodnie ze stopniem awansu zawodowego. Rozdział 7 Dodatek mieszkaniowy § 8. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) nauczycielom posiadającym pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela; 2) nauczycielom zatrudnionym w wymiarze godzin nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć; 3) dodatek przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, do których zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i uczących się nie dłużej niż do 25 roku życia. 2. Dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości: 1) 25zł dla 1 osoby; 2) 35zł dla 2 osób; 3) 50zł dla 3 osób; 4) 65zł dla 4 osób; 5) 80zł dla 5 i więcej osób. 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek. 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela. 6. O każdej zmianie w rodzinie, nauczyciel niezwłocznie powiadamia na piśmie zakład pracy.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 9. Określone w niniejszym regulaminie zasady przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, zachowuje wymóg średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. § 10. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli trybie art. 30 ust. 6a Karta Nauczyciela. § 11. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia. § 12. Traci moc uchwała Nr XVII/135/08 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. Przewodniczący Rady Janusz Wygnaniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5844

  uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.665

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4252

  uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.

 • DZ. URZ. 2009.277.2155

  uchwała nr XXVII/240/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 • uchwała nr XXI/181/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice

 • uchwała nr XXI/180/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.