Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 65 pozycja: 920
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR XXI/164/09 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się jako pomnik przyrody, jedno drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, administrowanej przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 941 wsi Jabłonów - teren leśnictwa Jelenin, oddział 80 f o wymiarach: wysokość 26m, obwód pierśnicy 394cm. § 2. Celem ochrony jest zachowanie okazałego wiekowego drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, estetycznej i kulturowej, odznaczającego się indywidualnymi cechami. § 3. W stosunku do pomnika przyrody wymienionego w § 1 wprowadzić ochronę w postaci następujących zakazów: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 2) umieszczenia tablic reklamowych. § 4. Zniesienie ochrony może nastąpić w drodze obowiązujących przepisów prawa. § 5. Nadzór i opiekę nad drzewem wymienionym w § 1 uchwały sprawować będzie Nadleśnictwo Szprotawa. § 6. Za nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w § 2 grożą kary przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 8. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Janusz Wygnaniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5858

  uchwała nr XII.64.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5963

  uchwała nr XII.120.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.3128

  uchwała nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ulicy Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1845

  uchwała nr LIV/314/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

 • uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

 • uchwała nr XXI/181/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.