Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 65 pozycja: 921
Hasła:Karta Nauczyciela,nauczyciele

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wicedyrektorom szkół obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i określa się go w poniższej tabeli: Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 10 8 5 3

Lp. 1

Stanowisko kierownicze Dyrektor szkoły (zespołu liczącego): - 5 - 6 oddziałów - 7 - 8 oddziałów - 8 - 14 oddziałów - 15 oddziałów i powyżej Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego: - 2 oddziały - powyżej 2 oddziałów Wicedyrektor szkoły (zespołu liczącego): - 8 - 14 oddziałów - 15 oddziałów i powyżej

2

12 10 9 7

3

§ 2. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły lub przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenia zadań dyrektora i do tego zwolnienia nie zgłosi zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny. § 3. Ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję. § 4. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela pedagoga wynosi 20 godzin. § 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Legan
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3003

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 18/VI/11 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3742

  uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz ? dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

 • uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.