Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/169/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-08-18
Organ wydający:Rada Miejska w Łęknicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 93 pozycja: 1268
Hasła:Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XXXII/169/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów. Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. § 2 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Zastępców Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy obniża się i ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - 6 godzin. § 3 Zwolnienie, o którym mowa w § 1 oraz wymiar zajęć ustalony w § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im  zastępstwo. § 4 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla: 1) logopedy szkolnego - 20 godzin 2) pedagoga szkolnego - 20 godzin § 5 Traci moc Uchwała Nr XXVI/137/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono  stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu. § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. § 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 września 2009 r. Przewodniczący Rady: Andrzej Marszałek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2209

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęknicy

 • uchwała nr XLII/358/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.

 • uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg

 • uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.