Logowanie

Tytuł:

uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-11-08
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyrzeczu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 103 pozycja: 1566
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR CXXXIII/363/10 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyrzecz w wysokości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,58zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,15zł, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z zastrzeżeniem lit. d - od 1 m2 powierzchni - 0,22zł, d) posiadających klasyfikację gleboznawczą i nie zaliczonych zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych ani do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych - od 1 m2 powierzchni - 0,07zł. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,54zł, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,50zł, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,40zł, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,15zł, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem określonych pod lit. f i g - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,37zł, f) wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,20zł, g) garaży nie stanowiących części budynku mieszkalnego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,20zł. 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części, stanowiące mienie komunalne, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie bądź pod innym tytułem albo nie zostały objęte w bezumowne posiadanie. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz opieki społecznej. 3. Zwolnienie wymienione w ust. 2 nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Id: FUUNY-EZJTU-FPJCM-CVROS-UBAHH. Podpisany

Strona 1

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXIII/248/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 132 poz.1793). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Rada Miejska Komisarz Rządowy Marian Sierpatowski

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620.

Id: FUUNY-EZJTU-FPJCM-CVROS-UBAHH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2792

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/543/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów

 • uchwała nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • uchwała nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011

 • uchwała nr LI/540/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2011

 • uchwała nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.